Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
53. schôdza výboru
CRD: CRD-1558/2021
148
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
zo 14. októbra 2021
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava KARAHUTU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 655)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava KARAHUTU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov;
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava KARAHUTU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov schváliť;
C.u k l a d á
predsedovi výboru
oznámiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Jarmila Halgašová, v. r. Jaroslav K a r a h u t a, v. r.
overovateľ výboru predseda výboru