NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1445/2021
948
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. septembra 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 627) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený vládny návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento vládny návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výboredo 32 dní odo dňa jeho pridelenia.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
v z. Gábor G r e n d e l v. r.
Overovatelia:
Lucia D r á b i k o v á v. r.
Jozef H a b á n i k v. r.