NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1554/2021
932
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. septembra 2021
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Marka Kotlebu, Rastislava Schlosára a Petra Krupu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 651) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Lucia D r á b i k o v á v. r.
Jozef H a b á n i k v. r.