Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 12. októbra 2021Číslo: PREDS-259/2021
P O Z V Á N K A
Podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na žiadosť skupiny poslancov zvolávam 47. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.
Schôdza sa bude konať v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava
vo štvrtok 14. októbra 2021 o 13.00 hod.
Poslanci navrhujú prerokovať na schôdzi bod programu:
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Takáča, Ladislava Kamenického a Ľuboša Blahu na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k národno-štátnemu záujmu Slovenskej republiky prijať nevyhnutné opatrenia na ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu (tlač 742).
Boris K o l l á r v. r.