1
zo 7. októbra 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 141/2021 Z. z. a zákona č. 214/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 4 písm. c), ods. 7 a ods. 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení právnych predpisov v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorými sa nevykonáva rozhodujúci vplyv na kontrolovanú právnickú osobu“.
2.V § 1 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12) Na účely podľa odseku 4 písm. c), odseku 5 písm. c), odseku 7 a odseku 8 písm. c) sa za nekontrolnú a neblokujúcu formu súkromnej kapitálovej účasti považuje taká forma súkromnej kapitálovej účasti, ktorá žiadnym spôsobom neobmedzuje úroveň kontroly nad právnickou osobou podľa odseku 6 alebo spoločnej kontroly nad právnickou osobou podľa odseku 9 a ktorá osobe s touto formou účasti nezakladá právo na podiel na zisku právnickej osoby alebo na iný obdobný typ plnenia.“.
Doterajšie odseky 12 až 16 sa označujú ako odseky 13 až 17.
3.V § 1 ods. 13 písm. g) sa slová „právnická osoba“ nahrádzajú slovami „múzeum alebo galéria“.
4.V § 1 ods. 13 sa vypúšťa písmeno t).
2
Doterajšie písmená u) až aa) sa označujú ako písmená t) až z).
5.V § 1 odsek 14 znie:
„(14) Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je
a)uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa,
1.ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik,25b)
2.ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo
3.ktoré dodávané chránenou dielňou25c) alebo v rámci programov chránených pracovných miest, ak najmenej 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.25d)
b)tvorba a vydanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov25a) alebo nákup učebníc, učebných textov a pracovných zošitov,25a) ktorú zadáva škola.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
25a) § 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.V § 1 ods. 15 sa suma „5 000 eur“ nahrádzajú sumou „10 000 eur“.
7.V § 1 ods. 16 sa slová „odsekov 2 až 13“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 14“.
8.V § 2 ods. 5 písm. j) prvom bode sa slová „bez využitia elektronického trhoviska“ nahrádzajú slovami „postupom podľa § 112 až 116“.
9.V § 2 ods. 5 písm. o) sa vypúšťa prvý bod.
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.
10.V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q) environmentálnym hľadiskom taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý znižuje negatívne vplyvy alebo predchádza negatívnym vplyvom obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb na životné prostredie počas akejkoľvek fázy ich životného cyklu, prispieva k ochrane životného prostredia, podporuje adaptáciu na zmenu klímy alebo podporuje trvalo udržateľný rozvoj, najmä prostredníctvom
1.znižovania znečistenia ovzdušia, vody a pôdy,
2.znižovania emisií skleníkových plynov,
3.ochrany lesov,
4.predchádzania vzniku odpadov alebo znižovania množstva vzniknutých odpadov,
5.zhodnocovania alebo recyklácie využívaných materiálov,
6.využívania obnoviteľných zdrojov alebo
7.efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov.“.
11.V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a)100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v
prílohe č. 1
zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a),
3
b)180 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e),
c)400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v
prílohe č. 1
,
d)300 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.“.
12.V § 5 ods. 4 písm. a) a b) sa suma „5 000 eur“ nahrádza sumou „10 000 eur“.
13.V § 5 ods. 5 písm. a) sa suma „260 000 eur“ nahrádza sumou „300 000 eur“.
14.V § 6 ods. 1 sa za slová „prípravnou trhovou konzultáciou“ vkladá čiarka a slová „použitím systému sledovania vývoja cien podľa § 13 ods. 2 písm. d)“.
15.V § 6 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „a iné výdavky súvisiace so službami“.
16.V § 6 odsek 16 znie:
„(16) Zákazku, koncesiu alebo súťaž návrhov nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty, ak by výsledkom tohto postupu bolo
a)zníženie predpokladanej hodnoty pod finančné limity podľa tohto zákona,
b)vyhnutie sa zverejneniu oznámenia alebo výzvy podľa tohto zákona, alebo
c)vyhnutie sa podaniu námietok podľa § 170 ods. 7.“.
17.§ 8 znie:
㤠8
(1) Osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, je povinná postupovať ako verejný obstarávateľ, ak jej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na zákazku na
a)uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 alebo
b)poskytnutie služieb, ktoré spojené so zákazkou podľa písmena a) a ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby ustanovený pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e).
(2) Obstarávateľ je povinný postupovať ako verejný obstarávateľ, ak mu verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na zákazku podľa odseku 1 a táto zákazka nesúvisí s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9.“.
18.V § 10 odsek 4 znie:
„(4) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže obmedziť záujemcovi, uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich ponuku, ak tento záujemca, uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo uchádzača, aby nahradil subdodávateľa alebo inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti, ak subdodávateľ alebo táto iná osoba sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Zoznam tretích štátov vedie a aktualizuje úrad v súčinnosti s
4
Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a je sprístupnený na webovom sídle úradu.“.
19.V § 10 odseky 7 a 8 znejú:
„(7) Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) e) a obstarávateľ je v kalendárnom roku, v ktorom začal alebo realizoval najmenej desať verejných obstarávaní okrem zákaziek s nízkou hodnotou, povinný najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko alebo environmentálne hľadisko v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) je povinný použiť environmentálne hľadisko najmenej v 6 % verejných obstarávaní podľa prvej vety a sociálne hľadisko najmenej v 6 % verejných obstarávaní podľa prvej vety. Na osoby podľa § 8 sa povinnosť podľa prvej vety nevzťahuje. Na účely splnenia uvedených povinností sa
a)do rozsahu verejných obstarávaní so sociálnym hľadiskom alebo environmentálnym hľadiskom započíta aj
1. verejné obstarávanie realizované formou vyhradenej zákazky,
2. zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak zmena spočíva v predĺžení ich trvania alebo zvýšení hodnoty a pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva boli uzavreté ako výsledok verejného obstarávania s použitím sociálneho hľadiska alebo environmentálneho hľadiska,
b)musí verejné obstarávanie s použitím sociálneho hľadiska alebo environmentálneho hľadiska zrealizovať,
c)verejné obstarávanie, ktoré bolo začaté v jednom a dokončené v inom kalendárnom roku, započítava len do jedného z týchto rokov.
(8) Počet verejných obstarávaní, v ktorých je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný použiť sociálne hľadisko alebo environmentálne hľadisko podľa odseku 7, sa matematicky zaokrúhľuje na celé číslo.“.
20.V § 10 odsek 10 znie:
„(10) Ak to nevylučujú osobitné predpisy,32b) verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 10 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho polroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 14 nevzťahuje tento zákon a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súhrnnej správe za každú zákazku podľa prvej vety uvedú najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu
a)obchodné meno alebo názov,
b)adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti,
c)identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
d)meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou osobou - podnikateľom,
e)označenie výnimky podľa § 1 ods. 2 až 14, na základe ktorej bola zmluva uzavretá.“.
21.V § 10 ods. 11 písmeno a) znie:
„a) zákazku, ktorú zadáva zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2,“.
22.V § 11 odsek 1 znie:
5
„(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s
a)uchádzačom, ktorý povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,34)
b)uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu33) povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,34)
c)uchádzačom, ktorý povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je
1.prezident Slovenskej republiky,
2.člen vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
3.vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
4.vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
5.sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
6.generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
7.verejný ochranca práv,
8.predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
9.štátny tajomník,
10.generálny tajomník služobného úradu,
11.prednosta okresného úradu,
12.primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
13.predseda vyššieho územného celku.
d)uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu,33) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,33) majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa písmena c).“.
23.V § 11 ods. 2 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a) a b)“.
24.V § 12 ods. 6 sa slová „Rade úradu (ďalej len „rada“)“ nahrádzajú slovom „úradu“, slovo „rada“ sa nahrádza slovom „úrad“ a za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Po predložení návrhu na vyhotovenie referencie a dôkazov si úrad vyžiada stanovisko od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.“.
25.V § 12 ods. 8 a ods. 9 písm. a) sa slová „údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov“ nahrádzajú slovami „evidencie referencií“.
26.V § 12 ods. 9 úvodnej vete sa slovo „rade“ nahrádza slovom „úradu“.
27.V § 12 ods. 10 prvej vete a druhej vete sa slovo „rada“ nahrádza slovom „úrad“.
28.Nadpis nad § 13 znie: „Elektronická platforma“.
29.V § 13 odsek 1 znie:
„(1) Elektronická platforma je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služby, na evidenciu týchto zákaziek, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich
6
činností. Správcom elektronickej platformy je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“).“
30.V § 13 ods. 2 úvodnej vete sa slová „elektronické trhovisko obsahovalo“ nahrádzajú slovami „elektronická platforma obsahovala“ a slovo „spĺňalo“ sa nahrádza slovom „spĺňala“.
31.V § 13 ods. 2 písm. a) sa slovo „bolo“ nahrádza slovom „bola“.
32.V § 13 ods. 2 písm. b) sa slová „bolo vnútorne členené“ nahrádzajú slovami „na účely zobrazenia ponúk bola vnútorne členená“ a za slová „tovarov“ sa vkladá čiarka a slová „stavebných prác“.
33.V § 13 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) obsahovala systém sledovania vývoja cien, ktorým, na základe údajov z informačných systémov verejnej správy, z iných informačných systémov v správe alebo prevádzke orgánu verejnej moci, ako aj z elektronických prostriedkov, prostredníctvom ktorého sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje, v rozsahu údajov o zákazkách na zadanie ktorých bol tento prostriedok použitý, sa sprístupňujú údaje o cenách verejne obstaraných alebo inak dodaných tovarov, uskutočnených stavebných prácach a poskytnutých službách, tieto údaje boli aktualizované najmenej vo štvrťročných intervaloch a bezodplatne sprístupnené v členení podľa klasifikácie hlavného slovníka obstarávania najmenej na úrovni skupiny, aj spôsobom umožňujúcim ich automatizované spracovanie,“.
34.V § 13 ods. 2 písm. e) sa slová „kedykoľvek a bezodplatne zverejniť ponuku na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby nahrádzajú slovami „zúčastniť sa verejného obstarávania prostredníctvom elektronickej platformy“.
35.V § 13 ods. 2 písm. m) sa slovo „obsahovalo“ nahrádza slovom „obsahovala“ a slová „elektronickom trhovisku a informácií“ sa nahrádzajú slovami „elektronickej platforme alebo informácií“
36.§ 13 ods. 2 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o) bola zabezpečená dostupnosť Vestníka verejného obstarávania (ďalej len „vestník“), profilu verejného obstarávateľa, zoznamu a registra podľa § 147 písm. f), elektronických dokumentov podľa § 147 písm. k), ako aj iných nástrojov a databáz, ktoré vedie alebo spravuje úrad a ktoré potrebné na verejné obstarávanie s využitím elektronickej platformy, ako aj zabezpečené funkcionality, potrebné na plnenie zverejňovacích a iných povinností verejného obstarávateľa a hospodárskeho subjektu vo vzťahu k nim; na tento účel poskytne úrad správcovi elektronickej platformy potrebnú súčinnosť.“.
37.V § 13 odsek 4 znie:
„(4) Elektronická platforma, vrátane informácií na nej zverejnených, je verejne prístupná aj osobám, ktoré nie registrované na elektronickej platforme podľa tohto zákona; ustanovenie tohto zákona, vyžadujúce registráciu na vykonanie úkonu na elektronickej platforme, tým nie je dotknuté.“.
38.V § 13 ods. 5 sa slová „tovarov alebo služieb, oprávnené“ nahrádzajú slovami „vo verejnom obstarávaní, oprávnený“.
7
39.V § 13 ods. 6 sa slová „tovarmi a službami, bežne dostupnými na trhu, aj iným osobám ako verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi, osobe podľa
§ 8
a uchádzačom alebo záujemcom“ nahrádzajú slovami „tovarom, stavebnými prácami alebo službami aj pre prípady, kedy neexistuje povinnosť postupovať podľa tohto zákona s využitím elektronickej platformy“.
40.V § 13 ods. 7 sa slovo „zaručenou“ nahrádza slovom „kvalifikovanou“.
41.V § 13 ods. 8 písm. a) štvrtom bode sa slová „ponuky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby“ nahrádzajú slovami „alebo predkladania ponuky“.
42.V § 13 ods. 11 sa slová „a v časti podľa odseku 8 písm. b) sú“ nahrádzajú slovami „a ak ide o postup podľa § 109 až 111, sú v časti podľa odseku 8 písm. b)“.
43.§ 13 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13) Správca informačného systému verejnej správy, orgán verejnej moci, ktorý spravuje alebo prevádzkuje iný informačný systém a prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje, v rozsahu údajov o zákazkách na zadanie ktorých bol tento prostriedok použitý povinní bezodplatne poskytnúť úradu vlády na účely zabezpečenia činnosti podľa odseku 2 písm. d) údaje o cenách verejne obstaraných alebo inak dodaných tovarov, uskutočnených stavebných prác a poskytnutých služieb, ktoré evidujú; údaje sa poskytujú len za podmienky, že ich poskytnutím nedôjde k ohrozeniu utajovanej skutočnosti, ohrozeniu plnenia konkrétnej úlohy podľa osobitných predpisov,35a) vrátane odhalenia jej zdrojov, prostriedkov, či totožnosti zapojených osôb alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce.
(14) Údaje podľa odseku 13 sa poskytujú spôsobom, ktorý umožňuje ich automatizované spracovanie. Úrad vlády a správca informačného systému verejnej správy, prevádzkovateľ informačného systému alebo elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje môžu na účely odseku 13 dohodou upraviť konkrétne podmienky technického zabezpečenia poskytovania údajov, štruktúru a rozsah údajov a metaúdajov vrátane metodiky zostavenia údajov a ostatné podrobnosti o spôsobe plnenia povinnosti poskytovať údaje. Dohoda podľa druhej vety sa na žiadosť správcu informačného systému verejnej správy, prevádzkovateľa informačného systému alebo elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje uzatvára vždy, ak poskytovanie údajov spôsobom podľa prvej vety nie je možné alebo ak je poskytovanie údajov podľa odseku 13 spojené s objektívnymi neprimeranými ťažkosťami.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
35a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
44.V § 14 ods. 6 písm. c) sa za slovo „tovarov“ vkladá čiarka a slová „stavebných prác“.
45.V § 14 ods. 8 sa za slovo „tovaru“ vkladá čiarka a slová „stavebných prác“.
46.V § 15 ods. 2 písm. a) sa za slová „centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní“ vkladajú slová „pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov“.
8
47.§ 15 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Úrad vlády zabezpečuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní, ak ide o civilnú zákazku na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby pre verejných obstarávateľov podľa § 7 ods. 1 písm. a), ktoré ustanoví vláda nariadením.
(8) Tovary, stavebné práce a služby ustanovené nariadením vlády podľa odseku 7 je verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) povinný obstarávať s využitím centrálnej obstarávacej organizácie podľa odseku 7, ak nie je v písomnej dohode medzi centrálnou obstarávacou organizáciou podľa odseku 7 a verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) dohodnuté inak. Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) nie je povinný postupovať podľa prvej vety, ak by tým bolo ohrozené plnenie úloh a povinností podľa osobitného predpisu.8).“.
48.V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:
„d) zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy sankciu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov alebo koncesionárovi, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž,39a) ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti39b) alebo na základe príslušného konania o urovnaní,39c)
e) zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky, alebo na účely zloženia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktoré nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, výber záujemcov, alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,
f) zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ak vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo ich uzavretiu úrad v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) zistí porušenie tohto zákona, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 39a až 39c znejú:
39a) Napríklad čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7.6.2016), § 4 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39b) Napríklad § 51 zákona č. 187/2021 Z. z.
39c) Napríklad § 52 zákona č. 187/2021 Z. z.“.
49.V § 19 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody stala konečným užívateľom výhod dodávateľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu33) osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c), verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu po uplynutí 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody.“.
9
50.V § 20 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže na elektronickú komunikáciu použiť výlučne elektronický prostriedok zapísaný v zozname elektronických prostriedkov podľa § 158a.“.
51.V § 20 ods. 2 6 sa slová „informačný systém“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „elektronický prostriedok“ v príslušnom tvare.
52.V § 20 ods. 2 sa slová „bez využitia elektronického trhoviska“ nahrádzajú slovami „postupom podľa § 112 až 116“.
53.V § 20 sa odsek 11 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) bolo možné doručovať v elektronickej podobe žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 3 písm. a) a námietky podľa § 170 ods. 9 písm. a) prvého bodu.“.
54.§ 20 sa dopĺňa odsekmi 19 až 21, ktoré znejú:
„(19) Prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje, je povinný na žiadosť úradu, Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Národného bezpečnostného úradu, orgánu činného v trestnom konaní, riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu,74a) sprostredkovateľského orgánu podľa osobitného predpisu45a) alebo osoby vykonávajúcej vládny audit podľa osobitného predpisu45b) sprístupniť informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú, a to bezodkladne po doručení žiadosti, spôsobom a v rozsahu uvedenom v žiadosti; ak ide o sprístupnenie pre Protimonopolný úrad Slovenskej republiky alebo orgán činný v trestnom konaní, prevádzkovateľ elektronického prostriedku zabezpečí, aby o tejto skutočnosti neboli v elektronickom prostriedku iným subjektom dostupné žiadne informácie, ak pristupujúci orgán nerozhodne inak. V žiadosti podľa prvej vety je orgán povinný identifikovať zákonné ustanovenie, na základe ktorého o prístup žiada. Sprístupnenie podľa prvej vety oznamuje dotknutému verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 výlučne orgán, ktorému bolo takéto sprístupnenie poskytnuté, a to do desiatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo jeho konanie týkajúce sa dotknutého verejného obstarávania ukončené alebo do desiatich pracovných dní od inej skutočnosti, ktorou bolo konanie daného orgánu týkajúce sa dotknutého verejného obstarávania ukončené, ak nebol daný dôvod na začatie správneho konania. Prevádzkovateľ elektronického prostriedku zabezpečí, aby elektronický prostriedok viedol automatizovaný záznam o každom sprístupnení informácií alebo dokumentov najmenej v tomto rozsahu:
a)dátum doručenia žiadosti,
b)názov žiadateľa,
c)meno, priezvisko a funkcia osoby konajúcej za, alebo v mene žiadateľa,
d)meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorej sa informácie alebo dokumenty sprístupňujú,
e)dátum a čas sprístupnenia informácií alebo dokumentov,
f)dátum a čas ukončenia sprístupnenia informácií a dokumentov.
(20) Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu predloženom podľa druhej vety, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
10
(21) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o nadlimitnej koncesii, v informácii o zadávaní podlimitnej koncesie, vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky a v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov umožniť predloženie ponuky alebo návrhu aj v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku; ustanovenie odseku 20 druhej vety sa nepoužije. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ umožní predloženie ponuky v inom jazyku podľa predchádzajúcej vety musí vždy umožniť predloženie ponuky aj v štátnom jazyku. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný na účely výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním podľa tohto zákona zabezpečiť úradný preklad tej časti dokumentácie, ktorá je vyhotovená v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45a a 45b znejú:
45a) § 8 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45b) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
55.V § 21 sa vypúšťa odsek 6.
56.V § 22 ods. 3 sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladajú slová „a ani ustanovenia ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie týkajúce sa verejného obstarávania“.
57.V § 24 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy presiahne desať rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uchovávajú kompletnú dokumentáciu do uplynutia troch rokov odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody. Dokumentáciu vyhotovovanú v jednotlivých fázach verejného obstarávania, ktorá nie je súčasťou elektronickej komunikácie podľa § 20 verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže viesť aj prostredníctvom elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje.“.
58.V § 24 ods. 3 písm. c) sa slová „Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník“)“ nahrádzajú slovami „vestníku“.
59.§ 24 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Verejní obstarávatelia a obstarávatelia pri uplatňovaní pravidiel podľa tohto zákona spolupracujú a vymieňajú si potrebné informácie a podklady, ktoré sa týkajú zrealizovaných verejných obstarávaní; tým nie je dotknutá povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa chrániť utajované skutočnosti, dôverné informácie podľa § 22, povinnosť nesprístupniť inú skutočnosť chránenú podľa osobitných predpisov71) a zachovávať osobitným predpisom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:
71) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 16 a 17 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých
11
zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 písm. k) zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov.“.
60.V § 25 ods. 3 posledná veta znie: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku, adresu webového sídla, na ktorej bezodkladne potom, ako sa dozvie o skutočnostiach podľa odseku 2, zverejní informácie podľa prvej vety.“.
61.V § 32 ods. 1 písm. b), c) a f) sa slová „alebo v štáte sídla“ nahrádzajú slovami „a v štáte sídla“.
62.V § 32 ods. 1 sa vypúšťajú písmená g) a h).
63.V § 33 ods. 2 sa slová „a) h)“ nahrádzajú slovami „a) g)“ a na konci sa pripája táto veta: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.“.
64.V § 34 ods. 1 písm. b) prvý bod znie:
„1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,“.
65.V § 34 ods. 3 sa slová „a) h)“ nahrádzajú slovami „a) g)“ a na konci sa pripája táto veta: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.“.
66.V § 38 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
67.V § 38 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g)“.
68.V § 39 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Záujemca alebo uchádzač na účely identifikácie dokladu podľa prvej vety uvedie v žiadosti o účasť alebo v ponuke identifikáciu verejného obstarávania v ktorom predložil doklad podľa prvej vety spolu s presnou identifikáciou časti ponuky alebo žiadosti o účasť v ktorej sa tento doklad nachádza.“.
69.V § 40 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže v súvislosti s dôvodom na vylúčenie podľa odseku 6 písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie.“.
70.V § 40 odsek 5 znie:
„(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ
a) povinní pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť existujú a uchádzač alebo záujemca ich v ponuke alebo žiadosti o účasť identifikoval,
12
b) povinní pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g) písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ak nespĺňajú predmetnú podmienku účasti,
c) povinní písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie,
d)môžu písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie podľa odseku 8,
e)môžu písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak táto iná osoba sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.“.
71.V § 40 ods. 6 úvodnej vete sa slová „z verejného obstarávania“ nahrádzajú slovami „kedykoľvek počas verejného obstarávania“.
72.V § 40 ods. 6 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až m) sa označujú ako písmená g) až l).
73.V § 40 ods. 6 písm. h) sa za slová „po písomnej žiadosti“ vkladajú slová „podľa odseku 4“.
74.V § 40 sa odsek 6 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti alebo subdodávateľa, ktorí majú sídlo v treťom štáte podľa § 10 ods. 4 v určenej lehote inou osobou alebo subdodávateľom, ktorí nemajú sídlo v treťom štáte podľa § 10 ods. 4.“.
75.V § 40 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak
a)sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil pri plnení zákazky alebo koncesie podstatného porušenia zmluvných povinností, v dôsledku čoho verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ odstúpil od zmluvy alebo mu bola spôsobená závažná škoda alebo iná závažná ujma,
b)sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
13
c)sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
d)na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom,
e)evidujú voči záujemcovi alebo uchádzačovi nedoplatky na dani, ktorej správcom podľa osobitného predpisu;50a) ustanovenie § 32 ods. 1 písm. c) tým nie je dotknuté.
Doterajšie odseky 8 až 14 sa označujú ako odseky 9 až 15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:
50a) Napríklad zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.“.
76.V § 40 odsek 9 znie:
„(9) Ak hospodársky subjekt nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 písm. c) g) a odsekov 7 a 8, je oprávnený verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy; v takom prípade je povinný objasniť dotknuté skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Opatreniami na vykonanie nápravy musí hospodársky subjekt preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, iným správnym deliktom alebo trestným činom. Ak skutočnosti zakladajúce nesplnenie podmienky účasti alebo dôvodu na vylúčenie podľa prvej vety nastali pred uplynutím lehoty na predkladanie žiadostí o účasť alebo ponúk, záujemca uvedie opatrenia na vykonanie nápravy podľa prvej vety v žiadosti o účasť a uchádzač v ponuke.“.
77.V § 40 ods. 10 a 11 sa slová „podľa odseku 8“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 9“.
78.V § 41 ods. 1 písm. b) sa slová „a) až h)“ nahrádzajú slovami „a) až g)“ a za slová „a ods. 7“ sa vkladajú slová „a 8“.
79.V § 41 odsek 2 znie:
„(2) Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa odseku 1 písm. b), verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môžu písomne požiadať uchádzača o nahradenie subdodávateľa, ktorý sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety alebo druhej vety, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.“.
14
80.V § 42 ods. 12 prvej vete sa za slová „plnenia zmluvy“ vkladajú slová „súvisiace s predmetom zákazky“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na posúdenie súvisu s predmetom zákazky sa použije § 44 ods. 2.“.
81.V § 44 ods. 1 v prvej vete sa za slová „s cieľom určiť“ vkladajú slová „pre neho“.
82.V § 44 ods. 12 sa vypúšťajú slová „dĺžka záruky,“.
83.V § 46 ods. 6 písm. b) sa slová „§ 56 ods. 8 15“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 8 12“.
84.V § 47 ods. 1 sa za slovo „povoliť“ vkladajú slová „alebo od nich vyžadovať“, za slovo „povoľujú“ sa vkladajú slová „alebo vyžadujú“ a za slovo „povolené“ sa vkladajú slová „alebo vyžadované“.
85.V § 49 odsek 6 znie:
„(6) Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.“.
86.§ 49 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov, vrátane kópií v elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu, alebo zaručenej konverzie ak pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uchádzača vylúči. Ustanovenia § 40 ods. 4 alebo 53 ods. 1 a 2 týmto nie sú dotknuté.
(8) Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa primerane použijú aj na predkladanie žiadostí o účasť.“.
87.V § 51 ods. 1 druhá veta a tretia veta znejú: „Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax umožňujúcu vyhodnotiť ponuku; verejný obstarávateľ a obstarávateľ oprávnení spracúvať dokumenty v rozsahu nevyhnutnom na tento účel. Komisia je spôsobilá prijímať závery z vyhodnotenia ponúk nadpolovičnou väčšinou členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky.“.
88.V § 51 odsek 8 znie:
„(8) Ak sa v priebehu verejného obstarávania zníži počet členov komisie pod minimálny počet podľa tohto zákona, verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný komisiu doplniť.“.
89.V § 52 odsek 2 znie:
„(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk. Pred otvorením ponúk alebo konečných ponúk predložených v listinnej podobe sa overí ich neporušenosť. Komisia zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní
15
ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.“.
90.V § 54 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je povinný pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotiť aj splnenie podmienok účasti a posúdiť neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 a ak je to potrebné postupuje podľa § 39 ods. 6.“.
91.§ 55 vrátane nadpisu znie:
㤠55
Postup po vyhodnotení ponúk
(1)Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutočňuje po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia spôsobom podľa prvej a druhej vety aj splnenie požiadaviek na predmet zákazky, ak neboli vyhodnotené skôr. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiadajú uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa
§ 40
. Požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia podľa
§ 53
.
(2)Verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie námietok proti vylúčeniu a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom úrad o námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zasielaná dotknutým uchádzačom obsahuje najmä
a)identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov,
b)informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk,
c)výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača, ktorý obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, vrátane identifikácie osoby poskytujúcej finančné zdroje podľa § 33 ods. 2 a osoby poskytujúcej technické a odborné kapacity podľa § 34 ods. 3,
d)lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.
(3)Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ neposkytnú informácie týkajúce sa zadávania zákazky alebo koncesie, uzavierania rámcových dohôd alebo zaradenia do dynamického nákupného systému, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži.“.
92.V § 56 ods. 6 sa za slová „doručené námietky“ vkladajú slová „a nejde o postup zadávania zákazky podľa § 175 ods. 1 písm. c) druhého bodu“, v písmene b) sa slová „márne uplynutie
16
lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom“ nahrádzajú slovami „deň nadobudnutia“ a vypúšťajú sa slová „ods. 2 alebo“ a vypúšťa sa písmeno c).
93.V § 56 odseky 8 až 13 znejú:
„(8) Ak nie je potrebné podľa odseku 10 určiť dlhšiu lehotu, úspešný uchádzač alebo uchádzači povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do desiatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 7, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu pred písomným vyzvaním na uzavretie zmluvy uskutočniť s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi rokovania výhradne o znížení zmluvnej ceny.
(9) Ak uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo do desiatich pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie vyzvaní neposkytnú súčinnosť podľa odseku 8, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí. Povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa § 55 a 56 tým nie sú dotknuté.
(10) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody vyžadovať v rámci poskytnutia súčinnosti podľa odsekov 8 a 9 preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok podľa § 42 ods. 12, ak to uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch; verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia primeranú lehotu na poskytnutie súčinnosti.
(11) Ak uchádzač alebo uchádzači neposkytnú súčinnosť podľa odseku 10, verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní ich bezodkladne informovať o tom, že s nimi nebude uzavretá zmluva, koncesná zmluva alebo rámcová dohoda spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety. Povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa § 55 a 56 tým nie sú dotknuté.
(12) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť, a to aj na základe dôvodnej žiadosti úspešného uchádzača, že lehota podľa odsekov 8 a 9 je dlhšia ako desať pracovných dní.
(13) Vo verejnom obstarávaní, v ktorom podľa § 170 ods. 7 nie je možné podať námietku, sa odseky 2 až 7 nepoužijú.“.
94.V § 56 sa vypúšťajú odseky 14 a 15.
95.V § 57 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
96.V § 58 odsek 3 znie:
„(3) Pri obstarávaní v rámci dynamického nákupného systému sa použije postup užšej súťaže ak v § 58 61 nie je ustanovené inak. Pri obstarávaní v rámci dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nie je povinný zriadiť komisiu podľa § 51. Využitím dynamického nákupného systému možno uzavrieť rámcovú dohodu s jedným hospodárskym subjektom najviac na šesť mesiacov.“.
97.V § 61 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Otváranie ponúk je neverejné, údaje z otvárania ponúk verejný obstarávateľ a obstarávateľ nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.“.
17
98.Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:
56) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 45/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
99.V § 64 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, ponuku úspešného uchádzača, ak zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti neobsahuje informácie podľa § 55 ods. 2 písm. c), tak aj doklady predložené úspešným uchádzačom za účelom preukázania splnenia podmienok účasti a neexistencie dôvodov na vylúčenie, zápisnicu z otvárania ponúk, zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, zápisnicu zo zasadnutia poroty, správu podľa § 24, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo po zrušení verejného obstarávania; ak ide o dynamický nákupný systém, predložené ponuky, zápisnica z otvárania ponúk, zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a zápisnica z vyhodnotenia ponúk sa nezverejňujú,“.
100.V § 66 odsek 7 znie:
„(7) Ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že
a)vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53, alebo
b)vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.“.