Informácia o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, rozpočtová organizácia  
Prevádzkovateľ  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, rozpočtová organizácia, so sídlom Námestie Alexandra  
Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava 1, IČO: 00151491 (ďalej len „Kancelária NR SR“) v postavení  
prevádzkovateľa, ktorý určil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, spracúva osobné údaje  
za podmienok uvedených v tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“)1.  
Kanceláriu NR SR môžete kontaktovať listovou zásielkou na adrese: Kancelária NR SR, Osobný úrad,  
Námestie Alexandra Dubčeka č. 1, 812 80 Bratislava.  
Zodpovedná osoba prevádzkovateľa  
Zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov spracúvaných Kanceláriou NR  
SR môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy zodpovednaosoba@nrsr.sk.  
Podmienky spracúvania osobných údajov  
Prehľad o jednotlivých účeloch, na ktoré Kancelária NR SR spracúva osobné údaje2, právnom základe  
spracúvania (v odôvodnenom prípade vrátane oprávneného záujmu sledovaného Kanceláriou NR SR  
alebo treťou stranou), kategóriách osobných údajov, zdroji osobných údajov (v prípade, ak sa osobné  
údaje získavajú od inej ako dotknutej osoby), príjemcoch osobných údajov (v odôvodnenom prípade  
vrátane informácie o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii), dobe  
uchovávania osobných údajov, ako aj o existencii alebo neexistencii automatizovaného rozhodovania  
vrátane profilovania (ak automatizované rozhodovanie existuje, informácia zahŕňa aj použité postupy  
a dôsledky pre dotknutú osobu) nájdete v nasledujúcej tabuľke:  
ÚČEL SPRACÚVANIA  
Verejné obstarávanie/Prípravné trhové konzultácie.  
OSOBNÝCH ÚDAJOV  
Ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
PRÁVNY ZÁKLAD  
SPRACÚVANIA  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov (ďalej v texte len „zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom  
obstarávaní“).  
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PRE  
SPRACÚVANIE  
NIE  
bežné osobné údaje  
KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH  
OSOBNÝCH ÚDAJOV  
osobitná kategória osobných údajov  
osobné údaje o uznaní viny za spáchanie trestného  
činu alebo priestupku  
od záujemcu (záujemca v zmysle zákona č. 343/2015  
Z. z. o verejnom obstarávaní)  
od uchádzača (uchádzač v zmysle zákona č.  
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)  
od hospodárskeho subjektu (hospodársky subjekt  
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom  
obstarávaní)  
UVIESŤ Z AKÉHO ZDROJA  
ZÍSKAL PREVÁDZKOVATEĽ  
OSOBNÉ ÚDAJE  
PRÍJEMCOVIA -  
SUBJEKTY, KTORÉ  
orgány verejnej moci  
Úrad pre verejné obstarávanie  
1
Informácia o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, rozpočtová organizácia  
MAJÚ PRÍSTUP K  
OSOBNÝM ÚDAJOM  
pri zákazkách s finančným limitom nadlimitnej  
DOBA UCHOVÁVANIA  
zákazky 10 rokov  
OSOBNÝCH ÚDAJOV  
pri zákazkách s finančným limitom podlimitnej  
zákazky a zákazky s nízkou hodnotou 10 rokov  
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV  
DO TRETEJ KRAJINY3 ALEBO  
MEDZINÁRODNEJ  
NIE  
NIE  
ORGANIZÁCII  
AUTOMATIZOVANÉ  
ROZHODOVANIE ZALOŽENÉ  
VÝHRADNE NA  
AUTOMATIZOVANOM  
SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH  
ÚDAJOV (VRÁTANE  
PROFILOVANIA)  
Práva dotknutej osoby  
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Kanceláriou NR SR, má právo od Kancelárie NR SR  
požadovať:  
prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,  
ako aj ich opravu,  
ako aj ich vymazanie alebo  
obmedzenie spracúvania týchto údajov.  
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Kanceláriou NR SR, má súčasne právo:  
namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a  
právo na prenosnosť týchto údajov.  
Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa  
povahu, Kancelária NR SR môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na  
poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.  
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so  
všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa  
rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.  
Právny základ  
Ak poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona, je pre dotknutú osobu poskytnutie povinné.  
Ak poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zmluvy, je nevyhnutné na účely uzavretia a následného  
plnenia zmluvy.  
Neposkytnutie osobných údajov Kancelárii NR SR znemožní plnenie zákonnej povinnosti alebo  
uzavretie služobnej zmluvy s dotknutou osobou.  
2
Informácia o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, rozpočtová organizácia  
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou a zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná  
poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť služobnú  
zmluvu s dotknutou osobou, príp. môže dôjsť k neplneniu povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich  
z pracovnoprávneho vzťahu s dotknutou osobou.  
Dotknutá osoba je povinná poskytovať iba správne a aktuálne osobné údaje a povinná bezodkladne  
informovať prevádzkovateľa o zmene svojich údajov.  
Predmetná informácia o spracúvaní osobných údajov tvorí súčasť prípravných trhových konzultácií  
(inštitút verejného obstarávania) realizovaných prevádzkovateľom Kancelária Národnej rady SR podľa  
platných právnych predpisov.  
___________  
1
Čl. 14 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní  
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len  
„Nariadenie“)  
2 Podľa čl. 13 ods. 4 a čl. 14 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov platí, že ak má prevádzkovateľ v  
úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred  
takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku  
2.  
3 Sú to krajiny, ktoré sú mimo EÚ a Európskeho združenia voľného obchodu  
3