KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 1 z 20
k CRD - 1873/2021
Príloha č. 2 - Okruh otázok a PHZ
k Oznámeniu o začatí prípravných trhových konzultácií za účelom prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania na plánovaný predmet budúcej zákazky: „Digitálny konferenčný systém“ zo dňa 11.10.2021.
OKRUH OTÁZOK A OČAKÁVANÉ ODPOVEDE HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV
1)Mal by hospodársky subjekt záujem zúčastniť sa plánovaného verejného obstarávania na plánovaný predmet budúcej zákazky: „Digitálny konferenčný systém“?
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:
2)Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Príloha č. 1 - Projektové dokumenty), ktoré sprístupnil verejný obstarávateľ, za dostatočné, určité a zrozumiteľné, a to za účelom jednoznačného definovania predmetu budúcej zákazky a za účelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky?
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:
(v prípade odpovede NIE, je nevyhnutné uviesť problematiku/oblasť, ktorú považuje hospodársky subjekt za nedostatočnú, neurčitú alebo nezrozumiteľnú).
3)Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet budúcej zákazky sám alebo by musel využiť kapacity subdodávateľa/subdodávateľov?
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:
(Odpoveď v tvare ÁNO znamená, že hospodársky subjekt dokáže predmet budúcej zákazky plniť (poskytnúť) sám.; Odpoveď v tvare NIE znamená, že hospodársky subjekt nedokáže predmet budúcej zákazky plniť (poskytnúť) sám a musí využiť kapacity subdodávateľa/subdodávateľov. Pri odpovedi v tvare NIE je nevyhnutné taktiež definovať aj oblasť/problematiku, na ktorej sa bude podieľať práve zamýšľaný subdodávateľ/subdodávatelia).
4) hospodársky subjekt ďalšie, doplňujúce otázky/pripomienky k predmetu budúcej zákazky? Ak áno, aké?
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:
(v prípade odpovede ÁNO, je nevyhnutné definovať otázku/pripomienku/oblasť, ktorú požaduje hospodársky subjekt zodpovedať alebo vysvetliť, resp. potrebu pripomienku uviesť/zdôrazniť).
5)Aké iné informácie nad rámec informácií zapracovaných v projektových dokumentoch potrebuje hospodársky subjekt vedieť a poznať pre riadny opis a ocenenie predmetu zákazky?
Odpoveď hospodárskeho subjektu:
6)Verejný obstarávateľ žiada hospodársky subjekt o vlastný (subjektívny) návrh časového harmonogramu jednotlivých fáz projektu, ktorý je podľa dôsledného uváženia hospodárskeho subjektu realizovateľný. Verejný obstarávateľ zdôrazňuje so zreteľom na časový harmonogram projektu, že termín spustenia do ostrej prevádzky bol v zmysle Projektových dokumentov stanovený na 01.09.2022.
Odpoveď hospodárskeho subjektu:
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 2 z 20
Fáza projektu
Časový harmonogram
(Lehota odovzdania/plnenia v mesiacoch odo dňa účinnosti zmluvy)
Analýza súčasného stavu + DFŠ.
Testovanie - testovanie prototypu - cca 3 jednotky
Nákup HW a SW.
Implementácia - vypracovanie informačných zdrojov.
Implementácia - vypracovanie integračných služieb ISVS Middleware potrebných pre SSLP (spolupráca s integrátorom ISVS Middleware).
Implementácia - Vypracovanie ostatných integračných služieb ISVS Middleware (spolupráca s integrátorom ISVS Middleware).
Implementácia - Aplikácia pre PC pred hlasovacou sálou (prihlasovanie sa so zmenou programu schôdze + písomné prihlášky do rozpravy).
Implementácia - Aplikácia pre technikov v rokovacej sále.
Testovanie - testovanie prototypu - cca 10 jednotiek + aplikácie + test výmeny dát.
Odinštalovanie starých jednotiek + úprava stolíkov pre nové jednotky.
Osadenie nových jednotiek.
Test systému s výmenou dát cez ISVS Middleware.
Spustenie ostrej prevádzky.
Od 01.09.2022
7)Verejný obstarávateľ žiada hospodársky subjekt o návrh technického riešenia digitálneho konferenčného systému v zmysle projektových dokumentov?.
Odpoveď hospodárskeho subjektu:
CENOVÉ ÚDAJE (INDIKATÍVNE CENOVÉ PONUKY) PRE ÚČELY OVERENIA SPRÁVNOSTI URČENIA,
resp. PRE ÚČELY URČENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY
(ďalej aj ako len „PHZ“)
Verejný obstarávateľ uvádza, že účelom prípravných trhových konzultácií je aj objektívne overenie správnosti určenia, resp. objektívne určenie predpokladanej hodnoty budúcej zákazky a to v závislosti od cenových údajov/informácií (indikatívnych cenových ponúk), ktoré hospodárske subjekty poskytnú.
Na naplnenie tohto očakávaného účelu je nevyhnutné oceniť (vyplniť) nižšie uvedené tabuľky č. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8A, 8B, 9A, 9B, 10A, 10B, 11A, 11B, 12A, 12B a 13, ktoré definoval verejný obstarávateľ
a ktoré zodpovedajú štruktúre odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky, resp. súvisia s objektívnym určením predpokladanej hodnoty budúcej zákazky.
Dovoľujeme si hospodárske subjekty (dodávateľov) požiadať, aby nemenili formát nižšie definovaných
tabuliek a v prípade, ak hospodársky subjekt (dodávateľ) identifikuje nezrovnalosť v štruktúre
odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky, aby na túto skutočnosť verejného obstarávateľa
upozornil.
ŠTRUKTÚRA ODHADOVANEJ CELKOVEJ CENY ZA PREDMET ZÁKAZKY - DKS:
Odhadovaná celková cena za predmet zákazky je tvorená nasledovnou cenovou štruktúrou:
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 3 z 20
1)Cena za vývoj diela - Bez využitia opcie pre vzdialené rokovanie (ocenenie zahrnuté v rámci
tabuľky č. 1):
a)Analýza a dizajn (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1),
b)Implementácia (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1),
c)Testovanie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1),
d)Nasadenie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1);
2)Cena za vývoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie v prípade, že verejný
obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 2):
a)Analýza a dizajn (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 2),
b)Implementácia (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 2),
c)Testovanie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 2),
d)Nasadenie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 2);
3)Cena za nákup HW a licencií (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 3);
4)Cena za SLA podporu a údržbu diela počas doby prevádzky - Bez využitia opcie pre vzdialené
rokovanie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 4);
5)Cena za SLA podporu a údržbu funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie počas doby
prevádzky v prípade, že verejný obstarávateľ využitie opciu pre vzdialené rokovanie (ocenenie
zahrnuté v rámci tabuľky č. 5);
6)Cena za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky - Bez využitia opcie pre vzdialené rokovanie
(ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 6);
7)Cena za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie počas doby prevádzky
v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie (ocenenie zahrnuté
v rámci tabuľky č. 7);
8)Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) diela pri uplatnení opcie v 6.,
7., 8., 9. a 10. roku očakávaného, životného cyklu diela a to v prípade, že verejný obstarávateľ
nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie (ocenenie zahrnuté v rámci finálnej tabuľky č. 13);
9)Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) funkcionality/aplikácie pre
vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 6., 7., 8., 9. a 10. roku očakávaného, životného cyklu
diela a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie (ocenenie
zahrnuté v rámci finálnej tabuľky č. 13);
10)Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 6., 7., 8., 9. a 10. roku očakávaného,
životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov)
rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije
opciu pre vzdialené rokovanie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 8A, 9A, 10A, 11A, 12A);
11)Cena za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 6.,
7., 8., 9. a 10. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho
ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií a v prípade,
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 4 z 20
že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 8B, 9B, 10B, 11B, 12B).
VŠEOBECNE - CENA ZA VÝVOJ DIELA:
Štruktúra ceny za vývoj diela predpokladá realizáciu projektu prostredníctvom jednotlivých fáz projektu, ktorými sú:
Analýza a dizajn;
Implementácia;
Testovanie;
Nasadenie.
Verejný obstarávateľ upozorňuje najmä na skutočnosť, že dodávateľ (hospodársky subjekt) musí v cene za vývoj diela obsiahnuť aj odovzdanie zdrojových kódov v prospech objednávateľa (verejného obstarávateľa), prevod autorských práv na objednávateľa (verejného obstarávateľa).
Verejný obstarávateľ požaduje cenu za vývoj diela stanoviť osobitne pre prípad, že verejný
obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie (v texte nižšie zdôraznené označením „Štruktúra
ceny za vývoj diela Bez využitia opcie pre vzdialené rokovanie “) a osobitne len pre prípad, že verejný
obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie (v texte nižšie zdôraznené označením „Štruktúra
ceny za vývoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie“).
TABUĽKA č. 1
Štruktúra ceny za vývoj diela - Bez využitia opcie pre vzdialené rokovanie
Fáza projektu
Pozícia na projekte
Počet MDs*
Cena bez DPH
za jednotku
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Projektový manažér IT projektu
IT analytik
Špecialista pre bezpečnosť IT
Analýza a dizajn
IT architekt
Projektový manažér IT projektu
IT architekt
IT programátor/vývojár
Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance
Implementácia
Špecialista pre bezpečnosť IT
Projektový manažér IT projektu
IT tester
Testovanie
Odborník pre IT dohľad/Quality
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 5 z 20
Assurance
Špecialista pre bezpečnosť IT
Projektový manažér IT projektu
IT architekt
Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance
Školiteľ pre IT systémy
IT/IS konzultant (napr. SAP)
Nasadenie
Špecialista pre databázy
SPOLU:
X
Počet MDs* - Dodávateľ (hospodársky subjekt) doplní odhadovaný počet MDs so zreteľom na danú fázu projektu a jednotlivú, požadovanú, expertnú pozíciu.
TABUĽKA č. 2
Štruktúra ceny za vývoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie
Fáza projektu
Pozícia na projekte
Počet MDs*
Cena bez DPH
za jednotku
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Projektový manažér IT projektu
IT analytik
Špecialista pre bezpečnosť IT
Analýza a dizajn
IT architekt
Projektový manažér IT projektu
IT architekt
IT programátor/vývojár
Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance
Implementácia
Špecialista pre bezpečnosť IT
Projektový manažér IT projektu
IT tester
Testovanie
Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 6 z 20
Špecialista pre bezpečnosť IT
Projektový manažér IT projektu
IT architekt
Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance
Školiteľ pre IT systémy
IT/IS konzultant (napr. SAP)
Nasadenie
Špecialista pre databázy
SPOLU:
X
Počet MDs* - Dodávate (hospodársky subjekt) doplní odhadovaný počet MDs so zreteľom na danú fázu projektu a jednotlivú, požadovanú, expertnú pozíciu.
TABUĽKA č. 3
Štruktúra ceny za nákup HW a licencií
Modul
Položka*
SW
/
HW
Merná jednotka
(MJ)
Počet MJ*
Cena bez DPH za MJ
Cena celkom bez DPH za počet MJ
Cena celkom s DPH za počet MJ
Modul administrácie DKS
Databázový server
HW
KS
2
Modul administrácie DKS
UPS jednotky
HW
KS
2
Modul administrácie DKS
Poslanecké jednotky
HW
KS
250
Modul administrácie DKS
Rečnícky pult – jednotka poslanca
HW
KS
2
Modul administrácie DKS
Miesto predsedajúceho – jednotka poslanca a jednotka predsedajúceho
HW
KS
2
Modul administrácie DKS
Počítač a monitor na mieste prezentácie
HW
KS
2
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 7 z 20
Modul administrácie DKS
Počítač pred vstupom do rokovacej sály na externé prihlasovanie sa
HW
KS
2
Modul administrácie DKS
Počítač zamestnanca zodpovedného za riadenie schôdze
HW
KS
2
Modul administrácie DKS
Centrálna jednotka CCU – v prípade, že bude súčasťou riešenia
HW
KS
2
Modul administrácie DKS
SQL licencia
SW pre HW
KS
2
Modul administrácie DKS
Montáž a demontáž zariadení
HW
KS
200
Ďalšia položka, podľa potreby doplniť !
Ďalšia položka, podľa potreby doplniť !
Ďalšia položka, podľa potreby doplniť !
Ďalšia položka, podľa potreby doplniť !
Ďalšia položka, podľa potreby doplniť !
SPOLU:
Položka* - Dodávateľ (hospodársky subjekt) doplní ďalšie odhadované HW komponenty a licencie, ktoré súvisia s dodaním/poskytnutím predmetu budúcej zákazky.;
Počet* - Dodávateľ (hospodársky subjekt) doplní počet ďalších odhadovaných HW komponentov a licencií, ktoré súvisia s dodaním/poskytnutím predmetu budúcej zákazky.
VŠEOBECNE - CENA ZA SLA PODPORU A ÚDRŽBU DIELA POČAS DOBY PREVÁDZKY
SLA podpora a údržba diela je predpokladaná na obdobie 60 mesiacov (5 rokov) počas doby prevádzky diela. Verejný obstarávateľ požaduje cenu za SLA podporu a údržbu diela počas doby prevádzky
stanoviť osobitne pre prípad, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie (v texte
nižšie zdôraznené označením „Štruktúra ceny za SLA podporu a údržbu diela počas doby prevádzky Bez využitia opcie pre vzdialené rokovanie“) a osobitne len pre prípad, že verejný obstarávateľ využije
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 8 z 20
opciu pre vzdialené rokovanie (v texte nižšie zdôraznené označením „Štruktúra ceny za SLA podporu
a údržbu funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie počas doby prevádzky v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie“).
TABUĽKA č. 4
Štruktúra ceny za SLA podporu a údržbu diela počas doby prevádzky - Bez využitia opcie pre vzdialené rokovanie
Položka
Merná jednotka
Počet mesiacov
Cena bez DPH za mernú jednotku (mesiac)
Cena celkom bez DPH za počet mesiacov
Cena celkom s DPH za počet mesiacov
SLA podpora a údržba diela počas doby prevádzky - Bez využitia opcie pre vzdialené rokovanie.
Mesiac
60
TABUĽKA č. 5
Štruktúra ceny za SLA podporu a údržbu funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie počas doby prevádzky v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie
Položka
Merná jednotka
Počet mesiacov
Cena bez DPH za mernú jednotku (mesiac)
Cena celkom bez DPH za počet mesiacov
Cena celkom s DPH za počet mesiacov
SLA podpora a údržba funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie počas doby prevádzky v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.
Mesiac
60
VŠEOBECNE - CENA ZA DROBNÝ ROZVOJ DIELA POČAS DOBY PREVÁDZKY:
Drobný rozvoj diela je predpokladaný počas doby prevádzky v dĺžke 60 mesiacov (5 rokov). Verejný obstarávateľ požaduje cenu za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky stanoviť osobitne pre prípad,
že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie (v texte nižšie zdôraznené označením
„Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky Bez využitia opcie pre vzdialené rokovanie“) a osobitne len pre prípad, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie (v
texte nižšie zdôraznené označením „Štruktúra ceny za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie“).
TABUĽKA č. 6
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 9 z 20
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky - Bez využitia opcie pre vzdialené rokovanie
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
681
Služby rozvoja diela – IT Analytik
391
Služby rozvoja diela – IT Architekt
170
Služby rozvoja diela – IT tester
125
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
85
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
85
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
85
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
119
SPOLU:
1741
X
TABUĽKA č. 7
Štruktúra ceny za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie počas doby prevádzky v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
38
Služby rozvoja diela – IT Analytik
22
Služby rozvoja diela – IT Architekt
10
Služby rozvoja diela – IT tester
5
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
5
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
5
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
5
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
7
SPOLU:
97
X
OPCIE V 6., 7., 8., 9. A 10. ROKU OČAKÁVANÉHO, ŽIVOTNÉHO CYKLU DIELA - DKS
Do úvahy prichádzajú v 6., 7., 8., 9. a 10. roku životného cyklu diela - DKS nasledovné opcie:
drobný rozvoj diela,
drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie,
SLA ročná podpora a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) diela,
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 10 z 20
SLA ročná podpora a údržba (12 kalendárnych mesiacov) funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie.
Verejný obstarávateľ požaduje opcie oceniť osobitne pre prípad, že verejný obstarávateľ nevyužije
opciu pre vzdialené rokovanie a osobitne len pre prípad, že verejný obstarávateľ využije opciu pre
vzdialené rokovanie a to pre ten-ktorý rok očakávaného, životného cyklu diela - DKS.
TABUĽKA č. 8A
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 6. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹ a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
136
Služby rozvoja diela – IT Analytik
78
Služby rozvoja diela – IT Architekt
34
Služby rozvoja diela – IT tester
17
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
17
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
17
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
17
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
24
SPOLU:
340
TABUĽKA č. 8B
Štruktúra ceny za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 6. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ² a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
8
Služby rozvoja diela – IT Analytik
4
Služby rozvoja diela – IT Architekt
2
Služby rozvoja diela – IT tester
1
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
1
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
1
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 11 z 20
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
1
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
2
SPOLU:
20
TABUĽKA č. 9A
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹ a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
136
Služby rozvoja diela – IT Analytik
78
Služby rozvoja diela – IT Architekt
34
Služby rozvoja diela – IT tester
17
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
17
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
17
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
17
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
24
SPOLU:
340
TABUĽKA č. 9B
Štruktúra ceny za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ² a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
8
Služby rozvoja diela – IT Analytik
4
Služby rozvoja diela – IT Architekt
2
Služby rozvoja diela – IT tester
1
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
1
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
1
Služby rozvoja diela – Špecialista
1
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 12 z 20
pre bezpečnosť IT
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
2
SPOLU:
20
TABUĽKA č. 10A
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹ a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
136
Služby rozvoja diela – IT Analytik
78
Služby rozvoja diela – IT Architekt
34
Služby rozvoja diela – IT tester
17
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
17
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
17
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
17
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
24
SPOLU:
340
TABUĽKA č. 10B
Štruktúra ceny za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ² a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
8
Služby rozvoja diela – IT Analytik
4
Služby rozvoja diela – IT Architekt
2
Služby rozvoja diela – IT tester
1
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
1
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
1
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
1
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 13 z 20
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
2
SPOLU:
20
TABUĽKA č. 11A
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹ a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
136
Služby rozvoja diela – IT Analytik
78
Služby rozvoja diela – IT Architekt
34
Služby rozvoja diela – IT tester
17
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
17
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
17
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
17
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
24
SPOLU:
340
TABUĽKA č. 11B
Štruktúra ceny za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ² a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
8
Služby rozvoja diela – IT Analytik
4
Služby rozvoja diela – IT Architekt
2
Služby rozvoja diela – IT tester
1
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
1
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
1
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
1
Služby rozvoja diela – Špecialista
2
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 14 z 20
pre databázy
SPOLU:
20
TABUĽKA č. 12A
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 10. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹ a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
136
Služby rozvoja diela – IT Analytik
78
Služby rozvoja diela – IT Architekt
34
Služby rozvoja diela – IT tester
17
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
17
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
17
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
17
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
24
SPOLU:
340
TABUĽKA č. 12B
Štruktúra ceny za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 10. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ² a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
8
Služby rozvoja diela – IT Analytik
4
Služby rozvoja diela – IT Architekt
2
Služby rozvoja diela – IT tester
1
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
1
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
1
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
1
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
2
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 15 z 20
SPOLU:
20
¹ Maximálny ročný rozsah počtu MDs jednotlivých expertných pozícií sa vypočíta ako hodnota počtu MDs pre expertnú pozíciu uvedenú v tabuľke č. 6 / počet podporených rokov drobného rozvoja, ktorých je 5. Teda napr. pre pozíciu IT Programátor/ vývojár = 681 MDs / 5 rokov = 136 MDs na rok (12 mesiacov) s matematickým zaokrúhlením.
² Maximálny ročný rozsah počtu MDs jednotlivých expertných pozícií sa vypočíta ako hodnota počtu MDs pre expertnú pozíciu uvedenú v tabuľke č. 7 / počet podporených rokov drobného rozvoja, ktorých je 5. Teda napr. pre pozíciu IT Programátor/ vývojár = 38 MDs / 5 rokov = 8 MDs na rok (12 mesiacov) s matematickým zaokrúhlením.
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 16 z 20
Aká je hospodárskym subjektom odhadovaná celková cena za predmet zákazky počas plánovaného trvania zmluvy 5 rokov (60 mesiacov) + 5 rokov opcia (60 mesiacov)?
Priestor na odpoveď hospodárskeho subjektu:
FINÁLNA TABUĽKA č. 13
ŠTRUKTÚRA ODHADOVANEJ CELKOVEJ CENY ZA PREDMET ZÁKAZKY - ISVS DKS
Odhadovanú celkovú cenu za predmet zákazky je potrebné stanoviť/určiť v zmysle ocenenia nasledovnej, finálnej tabuľky č. 13:
P. č.
Položka celkovej ceny za predmet zákazky - DKS
1. rok
2. rok
3. rok
4. rok
5. rok
Cena v €
bez DPH
(spolu)
1.
Cena za vývoj diela - Bez využitia opcie pre vzdialené rokovanie.
(Cena podľa tabuľky č. 1)
X
X
X
X
2.
Cena za vývoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.
(Cena podľa tabuľky č. 2)
X
X
X
X
3.
Cena za nákup HW.
(Cena podľa tabuľky č. 3)
4.
Cena za nákup licencií.
(Cena podľa tabuľky č. 3)
5.
Cena za SLA podporu a údržbu diela počas doby prevádzky - Bez využitia opcie pre vzdialené rokovanie.
(Cena podľa tabuľky č. 4)
6.
Cena za SLA podporu a údržbu funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie počas doby prevádzky v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 17 z 20
vzdialené rokovanie.
(Cena podľa tabuľky č. 5)
7.
Cena za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky - Bez využitia opcie pre vzdialené rokovanie.
(Cena podľa tabuľky č. 6)
8.
Cena za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie počas doby prevádzky v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.
(Cena podľa tabuľky č. 7)
9.
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) diela pri uplatnení opcie v 6. roku očakávaného, životného cyklu diela a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie.
10.
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 6. roku očakávaného, životného cyklu diela a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.
11.
Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 6. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹ a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie.
(Cena podľa tabuľky č. 8A)
12.
Cena za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 6. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ² a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.
(Cena podľa tabuľky č. 8B)
13.
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) diela pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného cyklu diela a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie.
14.
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného cyklu diela a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.
15.
Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹ a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie.
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 18 z 20
(Cena podľa tabuľky č. 9A)
16.
Cena za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ² a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.
(Cena podľa tabuľky č. 9B)
17.
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) diela pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného cyklu diela a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie.
18.
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného cyklu diela a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.
19.
Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹ a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie.
(Cena podľa tabuľky č. 10A)
20.
Cena za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ² a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.
(Cena podľa tabuľky č. 10B)
21.
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) diela pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného cyklu diela a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie.
22.
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného cyklu diela a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.
23.
Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹ a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie.
(Cena podľa tabuľky č. 11A)
24.
Cena za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ² a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.
(Cena podľa tabuľky č. 11B)
25.
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) diela pri uplatnení opcie v 10. roku očakávaného, životného
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 19 z 20
cyklu diela a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie.
26.
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 10. roku očakávaného, životného cyklu diela a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.
27.
Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 10. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹ a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie.
(Cena podľa tabuľky č. 12A)
28.
Cena za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 10. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ² a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.
(Cena podľa tabuľky č. 12B)
Odhadovaná celková cena za predmet zákazky v € bez DPH:
(Celková cena za predmet zákazky v € bez DPH počas plánovaného trvania zmluvy 5 rokov (60 mesiacov) + 5 rokov (60 mesiacov) opcia na uplatnenie ročnej, požadovanej SLA podpory + 5 rokov (60 mesiacov) opcia na uplatnenie drobného rozvoja pri zachovaní/využití maximálneho ročného rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií).
Poznámka verejného obstarávateľa:
Cena za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky (uplatnenie drobného rozvoja diela) nesmie mať dodatočný vplyv v podobe navýšenia ceny za SLA podporu a údržbu počas doby prevádzky diela.
¹ Maximálny ročný rozsah počtu MDs jednotlivých expertných pozícií sa vypočíta ako hodnota počtu MDs pre expertnú pozíciu uvedenú v tabuľke č. 6 / počet podporených rokov drobného rozvoja, ktorých je 5. Teda napr. pre pozíciu IT Programátor/ vývojár = 681 MDs / 5 rokov = 136 MDs na rok (12 mesiacov) s matematickým zaokrúhlením.
² Maximálny ročný rozsah počtu MDs jednotlivých expertných pozícií sa vypočíta ako hodnota počtu MDs pre expertnú pozíciu uvedenú v tabuľke č. 7 / počet podporených rokov drobného rozvoja, ktorých je 5. Teda napr. pre pozíciu IT Programátor/ vývojár = 38 MDs / 5 rokov = 8 MDs na rok (12 mesiacov) s matematickým zaokrúhlením.
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 20 z 20