KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
k CRD - 1873/2021  
Príloha č. 2 - Okruh otázok a PHZ  
k Oznámeniu o začatí prípravných trhových konzultácií za účelom prípravy a informovania  
hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania na plánovaný predmet  
budúcej zákazky: „Digitálny konferenčný systém“ zo dňa 11.10.2021.  
OKRUH OTÁZOK A OČAKÁVANÉ ODPOVEDE HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV  
1) Mal by hospodársky subjekt záujem zúčastniť sa plánovaného verejného obstarávania na  
plánovaný predmet budúcej zákazky: „Digitálny konferenčný systém“?  
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:  
2) Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Príloha č. 1 - Projektové dokumenty), ktoré  
sprístupnil verejný obstarávateľ, za dostatočné, určité a zrozumiteľné, a to za účelom  
jednoznačného definovania predmetu budúcej zákazky a za účelom stanovenia odhadovanej  
celkovej ceny za predmet zákazky?  
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:  
(v prípade odpovede NIE, je nevyhnutné uviesť problematiku/oblasť, ktorú považuje  
hospodársky subjekt za nedostatočnú, neurčitú alebo nezrozumiteľnú).  
3) Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet budúcej zákazky sám alebo by musel  
využiť kapacity subdodávateľa/subdodávateľov?  
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:  
(Odpoveď v tvare ÁNO znamená, že hospodársky subjekt dokáže predmet budúcej zákazky  
plniť (poskytnúť) sám.; Odpoveď v tvare NIE znamená, že hospodársky subjekt nedokáže  
predmet budúcej zákazky plniť (poskytnúť) sám a musí využiť kapacity  
subdodávateľa/subdodávateľov. Pri odpovedi v tvare NIE je nevyhnutné taktiež definovať aj  
oblasť/problematiku,  
na  
ktorej  
sa  
bude  
podieľať  
práve  
zamýšľaný  
subdodávateľ/subdodávatelia).  
4) Má hospodársky subjekt ďalšie, doplňujúce otázky/pripomienky k predmetu budúcej zákazky?  
Ak áno, aké?  
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:  
(v prípade odpovede ÁNO, je nevyhnutné definovať otázku/pripomienku/oblasť, ktorú  
požaduje hospodársky subjekt zodpovedať alebo vysvetliť, resp. má potrebu pripomienku  
uviesť/zdôrazniť).  
5) Aké iné informácie nad rámec informácií zapracovaných v projektových dokumentoch  
potrebuje hospodársky subjekt vedieť a poznať pre riadny opis a ocenenie predmetu zákazky?  
Odpoveď hospodárskeho subjektu:  
6) Verejný obstarávateľ žiada hospodársky subjekt o vlastný (subjektívny) návrh časového  
harmonogramu jednotlivých fáz projektu, ktorý je podľa dôsledného uváženia hospodárskeho  
subjektu realizovateľný. Verejný obstarávateľ zdôrazňuje so zreteľom na časový harmonogram  
projektu, že termín spustenia do ostrej prevádzky bol v zmysle Projektových dokumentov  
stanovený na 01.09.2022.  
Odpoveď hospodárskeho subjektu:  
Strana 1 z 19  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Časový harmonogram  
(Lehota odovzdania/plnenia  
Fáza projektu  
v mesiacoch odo dňa účinnosti zmluvy)  
Analýza súčasného stavu + DFŠ.  
Testovanie - testovanie prototypu - cca 3 jednotky  
Nákup HW a SW.  
Implementácia - vypracovanie informačných zdrojov.  
Implementácia - vypracovanie integračných služieb ISVS  
Middleware potrebných pre SSLP (spolupráca  
s
integrátorom ISVS Middleware).  
Implementácia - Vypracovanie ostatných integračných  
služieb ISVS Middleware (spolupráca s integrátorom ISVS  
Middleware).  
Implementácia - Aplikácia pre PC pred hlasovacou sálou  
(prihlasovanie sa so zmenou programu schôdze + písomné  
prihlášky do rozpravy).  
Implementácia - Aplikácia pre technikov v rokovacej sále.  
Testovanie - testovanie prototypu - cca 10 jednotiek +  
aplikácie + test výmeny dát.  
Odinštalovanie starých jednotiek + úprava stolíkov pre nové  
jednotky.  
Osadenie nových jednotiek.  
Test systému s výmenou dát cez ISVS Middleware.  
Spustenie ostrej prevádzky.  
Od 01.09.2022  
7) Verejný obstarávateľ žiada hospodársky subjekt o návrh technického riešenia digitálneho  
konferenčného systému v zmysle projektových dokumentov?.  
Odpoveď hospodárskeho subjektu:  
CENOVÉ ÚDAJE (INDIKATÍVNE CENOVÉ PONUKY) PRE ÚČELY OVERENIA SPRÁVNOSTI URČENIA,  
resp. PRE ÚČELY URČENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY  
(ďalej aj ako len „PHZ“)  
Verejný obstarávateľ uvádza, že účelom prípravných trhových konzultácií je aj objektívne overenie  
správnosti určenia, resp. objektívne určenie predpokladanej hodnoty budúcej zákazky a to v závislosti  
od cenových údajov/informácií (indikatívnych cenových ponúk), ktoré hospodárske subjekty poskytnú.  
Na naplnenie tohto očakávaného účelu je nevyhnutné oceniť (vyplniť) nižšie uvedené tabuľky č. 1, 2, 3,  
4, 5, 6, 7, 8A, 8B, 9A, 9B, 10A, 10B, 11A, 11B, 12A, 12B a 13, ktoré definoval verejný obstarávateľ  
a ktoré zodpovedajú štruktúre odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky, resp. súvisia  
s objektívnym určením predpokladanej hodnoty budúcej zákazky.  
Dovoľujeme si hospodárske subjekty (dodávateľov) požiadať, aby nemenili formát nižšie definovaných  
tabuliek a v prípade, ak hospodársky subjekt (dodávateľ) identifikuje nezrovnalosť v štruktúre  
odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky, aby na túto skutočnosť verejného obstarávateľa  
upozornil.  
ŠTRUKTÚRA ODHADOVANEJ CELKOVEJ CENY ZA PREDMET ZÁKAZKY - DKS:  
Odhadovaná celková cena za predmet zákazky je tvorená nasledovnou cenovou štruktúrou:  
Strana 2 z 19  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
1) Cena za vývoj diela - Bez využitia opcie pre vzdialené rokovanie (ocenenie zahrnuté v rámci  
tabuľky č. 1):  
a) Analýza a dizajn (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1),  
b) Implementácia (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1),  
c) Testovanie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1),  
d) Nasadenie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1);  
2) Cena za vývoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie v prípade, že verejný  
obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 2):  
a) Analýza a dizajn (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 2),  
b) Implementácia (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 2),  
c) Testovanie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 2),  
d) Nasadenie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 2);  
3) Cena za nákup HW a licencií (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 3);  
4) Cena za SLA podporu a údržbu diela počas doby prevádzky - Bez využitia opcie pre vzdialené  
rokovanie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 4);  
5) Cena za SLA podporu a údržbu funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie počas doby  
prevádzky v prípade, že verejný obstarávateľ využitie opciu pre vzdialené rokovanie (ocenenie  
zahrnuté v rámci tabuľky č. 5);  
6) Cena za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky - Bez využitia opcie pre vzdialené rokovanie  
(ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 6);  
7) Cena za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie počas doby prevádzky  
v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie (ocenenie zahrnuté  
v rámci tabuľky č. 7);  
8) Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) diela pri uplatnení opcie v 6.,  
7., 8., 9. a 10. roku očakávaného, životného cyklu diela a to v prípade, že verejný obstarávateľ  
nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie (ocenenie zahrnuté v rámci finálnej tabuľky č. 13);  
9) Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) funkcionality/aplikácie pre  
vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 6., 7., 8., 9. a 10. roku očakávaného, životného cyklu  
diela a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie (ocenenie  
zahrnuté v rámci finálnej tabuľky č. 13);  
10) Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 6., 7., 8., 9. a 10. roku očakávaného,  
životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov)  
rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije  
opciu pre vzdialené rokovanie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 8A, 9A, 10A, 11A, 12A);  
11) Cena za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 6.,  
7., 8., 9. a 10. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho  
ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií a v prípade,  
Strana 3 z 19  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie (ocenenie zahrnuté v rámci  
tabuľky č. 8B, 9B, 10B, 11B, 12B).  
VŠEOBECNE - CENA ZA VÝVOJ DIELA:  
Štruktúra ceny za vývoj diela predpokladá realizáciu projektu prostredníctvom jednotlivých fáz  
projektu, ktorými sú:  
Analýza a dizajn;  
Implementácia;  
Testovanie;  
Nasadenie.  
Verejný obstarávateľ upozorňuje najmä na skutočnosť, že dodávateľ (hospodársky subjekt) musí  
v cene za vývoj diela obsiahnuť aj odovzdanie zdrojových kódov v prospech objednávateľa (verejného  
obstarávateľa), prevod autorských práv na objednávateľa (verejného obstarávateľa).  
Verejný obstarávateľ požaduje cenu za vývoj diela stanoviť osobitne pre prípad, že verejný  
obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie (v texte nižšie zdôraznené označením „Štruktúra  
ceny za vývoj diela – Bez využitia opcie pre vzdialené rokovanie “) a osobitne len pre prípad, že verejný  
obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie (v texte nižšie zdôraznené označením „Štruktúra  
ceny za vývoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie v prípade, že verejný obstarávateľ využije  
opciu pre vzdialené rokovanie“).  
TABUĽKA č. 1  
Štruktúra ceny za vývoj diela - Bez využitia opcie pre vzdialené rokovanie  
Cena celkom Cena celkom  
Počet  
MDs*  
Cena bez DPH  
za jednotku  
Fáza projektu  
Pozícia na projekte  
bez DPH za  
s DPH za  
počet MDs  
počet MDs  
Analýza a  
dizajn  
Projektový manažér  
IT projektu  
IT analytik  
Špecialista pre  
bezpečnosť IT  
IT architekt  
Implementácia Projektový manažér  
IT projektu  
IT architekt  
IT  
programátor/vývojár  
Odborník pre IT  
dohľad/Quality  
Assurance  
Špecialista pre  
bezpečnosť IT  
Testovanie  
Projektový manažér  
IT projektu  
IT tester  
Odborník pre IT  
Strana 4 z 19  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
dohľad/Quality  
Assurance  
Špecialista pre  
bezpečnosť IT  
Projektový manažér  
IT projektu  
Nasadenie  
IT architekt  
Odborník pre IT  
dohľad/Quality  
Assurance  
Školiteľ pre IT  
systémy  
IT/IS konzultant  
(napr. SAP)  
Špecialista pre  
databázy  
SPOLU:  
X
Počet MDs* - Dodávateľ (hospodársky subjekt) doplní odhadovaný počet MDs so zreteľom na danú fázu projektu  
a jednotlivú, požadovanú, expertnú pozíciu.  
TABUĽKA č. 2  
Štruktúra ceny za vývoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie v prípade, že verejný  
obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie  
Cena celkom Cena celkom  
Počet  
MDs*  
Cena bez DPH  
za jednotku  
Fáza projektu  
Pozícia na projekte  
bez DPH za  
s DPH za  
počet MDs  
počet MDs  
Analýza a  
dizajn  
Projektový manažér  
IT projektu  
IT analytik  
Špecialista pre  
bezpečnosť IT  
IT architekt  
Implementácia Projektový manažér  
IT projektu  
IT architekt  
IT  
programátor/vývojár  
Odborník pre IT  
dohľad/Quality  
Assurance  
Špecialista pre  
bezpečnosť IT  
Testovanie  
Projektový manažér  
IT projektu  
IT tester  
Odborník pre IT  
Strana 5 z 19  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
dohľad/Quality  
Assurance  
Špecialista pre  
bezpečnosť IT  
Projektový manažér  
IT projektu  
Nasadenie  
IT architekt  
Odborník pre IT  
dohľad/Quality  
Assurance  
Školiteľ pre IT  
systémy  
IT/IS konzultant  
(napr. SAP)  
Špecialista pre  
databázy  
SPOLU:  
X
Počet MDs* - Dodávate (hospodársky subjekt) doplní odhadovaný počet MDs so zreteľom na danú fázu projektu  
a jednotlivú, požadovanú, expertnú pozíciu.  
TABUĽKA č. 3  
Štruktúra ceny za nákup HW a licencií  
Cena  
Cena  
SW  
/
HW  
Merná  
jednotka  
(MJ)  
Cena bez  
DPH za  
MJ  
celkom  
bez DPH  
za počet  
MJ  
Počet  
MJ*  
celkom  
s DPH za  
počet MJ  
Modul  
Položka*  
Modul  
administrácie  
DKS  
Modul  
administrácie  
DKS  
Modul  
administrácie  
DKS  
Modul  
administrácie  
DKS  
Databázový  
HW  
HW  
HW  
HW  
KS  
KS  
KS  
KS  
2
2
server  
UPS jednotky  
Poslanecké  
jednotky  
250  
2
Rečnícky pult –  
jednotka  
poslanca  
Miesto  
predsedajúceho  
jednotka  
poslanca  
a jednotka  
predsedajúceho  
Počítač a  
Modul  
administrácie  
DKS  
HW  
HW  
KS  
KS  
2
2
Modul  
administrácie  
monitor na  
Strana 6 z 19  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
DKS  
mieste  
prezentácie  
Počítač pred  
vstupom do  
Modul  
administrácie  
DKS  
rokovacej sály  
na externé  
prihlasovanie sa  
HW  
HW  
HW  
KS  
KS  
KS  
2
2
2
Počítač  
Modul  
administrácie  
DKS  
zamestnanca  
zodpovedného  
za riadenie  
schôdze  
Centrálna  
jednotka CCU –  
v prípade, že  
bude súčasťou  
riešenia  
Modul  
administrácie  
DKS  
Modul  
administrácie  
DKS  
Modul  
administrácie  
DKS  
SW  
pre  
HW  
SQL licencia  
KS  
KS  
2
Montáž a  
demontáž  
zariadení  
HW  
200  
Ďalšia položka,  
podľa potreby  
doplniť !  
Ďalšia položka,  
podľa potreby  
doplniť !  
Ďalšia položka,  
podľa potreby  
doplniť !  
Ďalšia položka,  
podľa potreby  
doplniť !  
Ďalšia položka,  
podľa potreby  
doplniť !  
SPOLU:  
Položka* - Dodávateľ (hospodársky subjekt) doplní ďalšie odhadované HW komponenty a licencie, ktoré súvisia  
s dodaním/poskytnutím predmetu budúcej zákazky.;  
Počet* - Dodávateľ (hospodársky subjekt) doplní počet ďalších odhadovaných HW komponentov a licencií, ktoré  
súvisia s dodaním/poskytnutím predmetu budúcej zákazky.  
VŠEOBECNE - CENA ZA SLA PODPORU A ÚDRŽBU DIELA POČAS DOBY PREVÁDZKY  
SLA podpora a údržba diela je predpokladaná na obdobie 60 mesiacov (5 rokov) počas doby prevádzky  
diela. Verejný obstarávateľ požaduje cenu za SLA podporu a údržbu diela počas doby prevádzky  
stanoviť osobitne pre prípad, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie (v texte  
Strana 7 z 19  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
nižšie zdôraznené označením „Štruktúra ceny za SLA podporu a údržbu diela počas doby prevádzky –  
Bez využitia opcie pre vzdialené rokovanie“) a osobitne len pre prípad, že verejný obstarávateľ využije  
opciu pre vzdialené rokovanie (v texte nižšie zdôraznené označením „Štruktúra ceny za SLA podporu  
a údržbu funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie počas doby prevádzky v prípade, že verejný  
obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie“).  
TABUĽKA č. 4  
Štruktúra ceny za SLA podporu a údržbu diela počas doby prevádzky - Bez využitia opcie pre  
vzdialené rokovanie  
Cena bez  
DPH za  
mernú  
jednotku  
(mesiac)  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet  
Cena celkom  
s DPH za  
počet  
Merná  
jednotka  
Počet  
mesiacov  
Položka  
mesiacov  
mesiacov  
SLA podpora  
a údržba diela počas  
doby prevádzky - Bez  
využitia opcie pre  
Mesiac  
60  
vzdialené rokovanie.  
TABUĽKA č. 5  
Štruktúra ceny za SLA podporu a údržbu funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie počas doby  
prevádzky v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie  
Cena bez  
DPH za  
mernú  
jednotku  
(mesiac)  
Cena celkom Cena celkom  
Merná  
jednotka  
Počet  
mesiacov  
bez DPH za  
počet  
s DPH za  
počet  
mesiacov  
Položka  
mesiacov  
SLA podpora a údržba  
funkcionality/aplikácie  
pre vzdialené  
rokovanie počas doby  
prevádzky v prípade,  
že verejný  
Mesiac  
60  
obstarávateľ využije  
opciu pre vzdialené  
rokovanie.  
VŠEOBECNE - CENA ZA DROBNÝ ROZVOJ DIELA POČAS DOBY PREVÁDZKY:  
Drobný rozvoj diela je predpokladaný počas doby prevádzky v dĺžke 60 mesiacov (5 rokov). Verejný  
obstarávateľ požaduje cenu za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky stanoviť osobitne pre prípad,  
že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie (v texte nižšie zdôraznené označením  
„Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky – Bez využitia opcie pre vzdialené  
rokovanie“) a osobitne len pre prípad, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie (v  
texte nižšie zdôraznené označením „Štruktúra ceny za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre  
vzdialené rokovanie v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie“).  
Strana 8 z 19  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
TABUĽKA č. 6  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky - Bez využitia opcie pre vzdialené  
rokovanie  
Cena bez DPH  
za jednotku  
(MDs)  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
681  
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT  
systémy  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista pre  
bezpečnosť IT  
391  
170  
125  
85  
85  
85  
Služby rozvoja diela – Špecialista pre  
databázy  
119  
SPOLU:  
1741  
X
TABUĽKA č. 7  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie počas doby  
prevádzky v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie  
Cena bez DPH  
za jednotku  
(MDs)  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
38  
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT  
systémy  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista pre  
bezpečnosť IT  
22  
10  
5
5
5
5
Služby rozvoja diela – Špecialista pre  
databázy  
7
SPOLU:  
97  
X
OPCIE V 6., 7., 8., 9. A 10. ROKU OČAKÁVANÉHO, ŽIVOTNÉHO CYKLU DIELA - DKS  
Do úvahy prichádzajú v 6., 7., 8., 9. a 10. roku životného cyklu diela - DKS nasledovné opcie:  
drobný rozvoj diela,  
drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie,  
SLA ročná podpora a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) diela,  
Strana 9 z 19  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
SLA ročná podpora a údržba (12 kalendárnych mesiacov) funkcionality/aplikácie pre vzdialené  
rokovanie.  
Verejný obstarávateľ požaduje opcie oceniť osobitne pre prípad, že verejný obstarávateľ nevyužije  
opciu pre vzdialené rokovanie a osobitne len pre prípad, že verejný obstarávateľ využije opciu pre  
vzdialené rokovanie a to pre ten-ktorý rok očakávaného, životného cyklu diela - DKS.  
TABUĽKA č. 8A  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 6. roku očakávaného, životného cyklu  
diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs  
jednotlivých expertných pozícií ¹ a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené  
rokovanie  
Cena bez DPH za  
jednotku  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
(MDs)  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
136  
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre  
IT systémy  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre bezpečnosť IT  
78  
34  
17  
17  
17  
17  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre databázy  
24  
SPOLU:  
340  
TABUĽKA č. 8B  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie  
v 6. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12  
kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ² a v prípade, že verejný  
obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie  
Cena bez DPH za  
jednotku  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
(MDs)  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
8
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela IT Architekt  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre  
IT systémy  
4
2
1
1
1
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Strana 10 z 19  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
1
pre bezpečnosť IT  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre databázy  
2
SPOLU:  
20  
TABUĽKA č. 9A  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného cyklu  
diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs  
jednotlivých expertných pozícií ¹ a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené  
rokovanie  
Cena bez DPH za  
jednotku  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
(MDs)  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
136  
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre  
IT systémy  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre bezpečnosť IT  
78  
34  
17  
17  
17  
17  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre databázy  
24  
SPOLU:  
340  
TABUĽKA č. 9B  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie  
v 7. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12  
kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ² a v prípade, že verejný  
obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie  
Cena bez DPH za  
jednotku  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
(MDs)  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
8
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre  
IT systémy  
4
2
1
1
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
1
1
Strana 11 z 19  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
pre bezpečnosť IT  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre databázy  
2
SPOLU:  
20  
TABUĽKA č. 10A  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného cyklu  
diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs  
jednotlivých expertných pozícií ¹ a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené  
rokovanie  
Cena bez DPH za  
jednotku  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
(MDs)  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
136  
Služby rozvoja diela IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre  
IT systémy  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre bezpečnosť IT  
78  
34  
17  
17  
17  
17  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre databázy  
24  
SPOLU:  
340  
TABUĽKA č. 10B  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie  
v 8. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12  
kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ² a v prípade, že verejný  
obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie  
Cena bez DPH za  
jednotku  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
(MDs)  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
8
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre  
IT systémy  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre bezpečnosť IT  
4
2
1
1
1
1
Strana 12 z 19  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre databázy  
2
SPOLU:  
20  
TABUĽKA č. 11A  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného cyklu  
diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs  
jednotlivých expertných pozícií ¹ a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené  
rokovanie  
Cena bez DPH za  
jednotku  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
(MDs)  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
136  
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela IT Architekt  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre  
IT systémy  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre bezpečnosť IT  
78  
34  
17  
17  
17  
17  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre databázy  
24  
SPOLU:  
340  
TABUĽKA č. 11B  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie  
v 9. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12  
kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ² a v prípade, že verejný  
obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie  
Cena bez DPH za  
jednotku  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
(MDs)  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
8
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre  
IT systémy  
4
2
1
1
1
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre bezpečnosť IT  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
1
2
Strana 13 z 19  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
pre databázy  
SPOLU:  
20  
TABUĽKA č. 12A  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 10. roku očakávaného, životného cyklu  
diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs  
jednotlivých expertných pozícií ¹ a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené  
rokovanie  
Cena bez DPH za  
jednotku  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
(MDs)  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
136  
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre  
IT systémy  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre bezpečnosť IT  
78  
34  
17  
17  
17  
17  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre databázy  
24  
SPOLU:  
340  
TABUĽKA č. 12B  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie  
v 10. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12  
kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ² a v prípade, že verejný  
obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie  
Cena bez DPH za  
jednotku  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
(MDs)  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
8
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre  
IT systémy  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre bezpečnosť IT  
4
2
1
1
1
1
2
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre databázy  
Strana 14 z 19  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
SPOLU:  
20  
¹ Maximálny ročný rozsah počtu MDs jednotlivých expertných pozícií sa vypočíta ako hodnota počtu  
MDs pre expertnú pozíciu uvedenú v tabuľke č. 6 / počet podporených rokov drobného rozvoja, ktorých  
je 5. Teda napr. pre pozíciu IT Programátor/ vývojár = 681 MDs / 5 rokov = 136 MDs na rok (12  
mesiacov) s matematickým zaokrúhlením.  
² Maximálny ročný rozsah počtu MDs jednotlivých expertných pozícií sa vypočíta ako hodnota počtu  
MDs pre expertnú pozíciu uvedenú v tabuľke č. 7 / počet podporených rokov drobného rozvoja, ktorých  
je 5. Teda napr. pre pozíciu IT Programátor/ vývojár = 38 MDs / 5 rokov = 8 MDs na rok (12 mesiacov)  
s matematickým zaokrúhlením.  
Strana 15 z 19  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Aká je hospodárskym subjektom odhadovaná celková cena za predmet zákazky počas plánovaného trvania zmluvy 5 rokov (60 mesiacov) + 5 rokov  
opcia (60 mesiacov)?  
Priestor na odpoveď hospodárskeho subjektu:  
FINÁLNA TABUĽKA č. 13  
ŠTRUKTÚRA ODHADOVANEJ CELKOVEJ CENY ZA PREDMET ZÁKAZKY - ISVS DKS  
Odhadovanú celkovú cenu za predmet zákazky je potrebné stanoviť/určiť v zmysle ocenenia nasledovnej, finálnej tabuľky č. 13:  
Cena v €  
bez DPH  
(spolu)  
Položka celkovej ceny za predmet zákazky -  
P. č.  
1. rok  
2. rok  
3. rok  
4. rok  
5. rok  
DKS  
Cena za vývoj diela - Bez využitia opcie pre  
vzdialené rokovanie.  
1.  
X
X
X
X
(Cena podľa tabuľky č. 1)  
Cena za vývoj funkcionality/aplikácie pre  
vzdialené rokovanie v prípade, že verejný  
obstarávateľ využije opciu pre vzdialené  
rokovanie.  
2.  
X
X
X
X
(Cena podľa tabuľky č. 2)  
Cena za nákup HW.  
(Cena podľa tabuľky č. 3)  
Cena za nákup licencií.  
(Cena podľa tabuľky č. 3)  
3.  
4.  
Cena za SLA podporu a údržbu diela počas  
doby prevádzky - Bez využitia opcie pre  
vzdialené rokovanie.  
5.  
6.  
(Cena podľa tabuľky č. 4)  
Cena za SLA podporu a údržbu  
funkcionality/aplikácie pre vzdialené  
rokovanie počas doby prevádzky v prípade, že  
verejný obstarávateľ využije opciu pre  
Strana 16 z 19  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
vzdialené rokovanie.  
(Cena podľa tabuľky č. 5)  
Cena za drobný rozvoj diela počas doby  
prevádzky - Bez využitia opcie pre vzdialené  
rokovanie.  
7.  
8.  
(Cena podľa tabuľky č. 6)  
Cena za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie  
pre vzdialené rokovanie počas doby  
prevádzky v prípade, že verejný obstarávateľ  
využije opciu pre vzdialené rokovanie.  
(Cena podľa tabuľky č. 7)  
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) diela pri uplatnení opcie v 6. roku očakávaného, životného  
cyklu diela a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie.  
9.  
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení  
opcie v 6. roku očakávaného, životného cyklu diela a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.  
Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 6. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho  
ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹ a v prípade, že verejný obstarávateľ  
nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie.  
10.  
11.  
12.  
(Cena podľa tabuľky č. 8A)  
Cena za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 6. roku očakávaného, životného  
cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných  
pozícií ² a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.  
(Cena podľa tabuľky č. 8B)  
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) diela pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného  
cyklu diela a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie.  
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení  
opcie v 7. roku očakávaného, životného cyklu diela a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.  
Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho  
13.  
14.  
15. ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹ a v prípade, že verejný obstarávateľ  
nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie.  
Strana 17 z 19  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
(Cena podľa tabuľky č. 9A)  
Cena za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného  
cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných  
pozícií ² a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.  
16.  
(Cena podľa tabuľky č. 9B)  
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) diela pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného  
cyklu diela a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie.  
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení  
opcie v 8. roku očakávaného, životného cyklu diela a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.  
Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho  
ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹ a v prípade, že verejný obstarávateľ  
nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie.  
17.  
18.  
19.  
20.  
(Cena podľa tabuľky č. 10A)  
Cena za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného  
cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných  
pozícií ² a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.  
(Cena podľa tabuľky č. 10B)  
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) diela pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného  
cyklu diela a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie.  
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení  
opcie v 9. roku očakávaného, životného cyklu diela a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.  
Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho  
ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹ a v prípade, že verejný obstarávateľ  
nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie.  
21.  
22.  
23.  
24.  
(Cena podľa tabuľky č. 11A)  
Cena za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného  
cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných  
pozícií ² a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.  
(Cena podľa tabuľky č. 11B)  
25. Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) diela pri uplatnení opcie v 10. roku očakávaného, životného  
Strana 18 z 19  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
cyklu diela a v prípade, že verejný obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie.  
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení  
opcie v 10. roku očakávaného, životného cyklu diela a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.  
Cena za drobný rozvoj diela pri uplatnení opcie v 10. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití  
maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹ a v prípade, že verejný  
obstarávateľ nevyužije opciu pre vzdialené rokovanie.  
26.  
27.  
(Cena podľa tabuľky č. 12A)  
Cena za drobný rozvoj funkcionality/aplikácie pre vzdialené rokovanie pri uplatnení opcie v 10. roku očakávaného, životného  
cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných  
pozícií ² a v prípade, že verejný obstarávateľ využije opciu pre vzdialené rokovanie.  
28.  
(Cena podľa tabuľky č. 12B)  
Odhadovaná celková cena za predmet zákazky v € bez DPH:  
(Celková cena za predmet zákazky v € bez DPH počas plánovaného trvania zmluvy 5 rokov (60 mesiacov) + 5 rokov (60 mesiacov) opcia  
na uplatnenie ročnej, požadovanej SLA podpory + 5 rokov (60 mesiacov) opcia na uplatnenie drobného rozvoja pri zachovaní/využití  
maximálneho ročného rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií).  
Poznámka verejného obstarávateľa:  
Cena za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky (uplatnenie drobného rozvoja diela) nesmie mať dodatočný vplyv v podobe navýšenia  
ceny za SLA podporu a údržbu počas doby prevádzky diela.  
¹ Maximálny ročný rozsah počtu MDs jednotlivých expertných pozícií sa vypočíta ako hodnota počtu MDs pre expertnú pozíciu uvedenú v tabuľke č. 6 /  
počet podporených rokov drobného rozvoja, ktorých je 5. Teda napr. pre pozíciu IT Programátor/ vývojár = 681 MDs / 5 rokov = 136 MDs na rok (12  
mesiacov) s matematickým zaokrúhlením.  
² Maximálny ročný rozsah počtu MDs jednotlivých expertných pozícií sa vypočíta ako hodnota počtu MDs pre expertnú pozíciu uvedenú v tabuľke č. 7 /  
počet podporených rokov drobného rozvoja, ktorých je 5. Teda napr. pre pozíciu IT Programátor/ vývojár = 38 MDs / 5 rokov = 8 MDs na rok (12  
mesiacov) s matematickým zaokrúhlením.  
Strana 19 z 19