PROJEKTOVÝ ZÁMER- VO  
(ISVS DKS)  
Identifikovanie požiadaviek na funkčnú časť riešenia pre projekt Digitálny konferenčný systém („DKS“)  
Identifikácia projektu  
Oprávnená osoba  
Názov projektu  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Digitálny konferenčný systém  
Zodpovedná osoba  
Realizátor projektu  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Schvaľovanie dokumentu/produktu  
Položka  
Vypracoval  
Overil  
Meno a priezvisko  
Organizácia  
Pracovná pozícia  
Dátum  
Podpis  
Schválil  
Strana 1/36  
Strana 2/36  
 
2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE  
2.1 Použité skratky (príklady)  
ID  
SKRATKA  
DKS  
POPIS  
1.  
Digitálny konferenčný systém  
Systém na sledovanie legislatívneho procesu  
Middleware  
2.  
SSLP  
MW  
IS  
3.  
4.  
Informačný systém  
5.  
ISVS  
VO  
Informačný systém verejnej správy  
Verejný obstarávateľ  
6.  
7.  
K NR SR  
RTO  
RPO  
HW  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Recovery Time Objective  
Recovery Point Objective  
Hardvér  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
SW  
Softvér  
Strana 3/36  
 
 
3. DEFINOVANIE PROJEKTU (PROJECT DEFINITION)  
3.1 Motivácia a rozsah projektu  
Z pohľadu životnej situácie sa projekt venuje nasledovnej životnej situácii  
Kód v číselníku (MetaIS)  
Názov  
Okruh životnej situácie  
Životná situácia  
C01  
051  
Občan a štát  
Demokracia  
Výnos MF SR č. 478/2010 Z.z. o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy zadefinoval  
pre Národnú radu Slovenskej republiky úsek U00216 „Činnosť Národnej rady Slovenskej republiky, jej výborov,  
osobitných kontrolných výborov a komisií vrátane parlamentnej dokumentácie a tlačovej služby“. Tento úsek je  
takto naďalej vedený aj v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (MetaIS) a to v súlade so  
zákonom o informačných technológiách vo verejnej správe č. 95/2019 Z.z. Úsek U00216 pozostáva z 8 agend, ako  
zobrazuje tabuľka nižšie. Pričom agenda priamo relevantná pre projekt je farebne zvýraznená. Ostatné agendy sú  
pre projekt relevantné nepriamo, resp. projekt prispieva k ich výkonu zabezpečením technických prostriedkov pre  
výkon činnosti Národnej rady Slovenskej republiky.  
Kód v  
číselníku  
(MetaIS)  
Právny predpis, ktorým je agenda verejnej správy  
Názov agendy verejnej správy  
ustanovená  
Plnenie  
a technických  
odborných,  
úloh  
organizačných  
spojených  
so Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku  
zabezpečovaním činnosti Národnej rady Národnej rady Slovenskej republiky, § 143  
A0003056  
Slovenskej republiky  
Vybavovanie petícií  
Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku  
Národnej rady Slovenskej republiky, § 133  
A0003057  
A0003058  
A0003059  
Tvorba Ústavy Slovenskej republiky  
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,  
čl. 72  
Zabezpečenie  
legislatívneho  
procesu Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku  
Národnej rady Slovenskej republiky, § 2  
a tvorby zákonov  
Zabezpečovanie archivácie materiálov  
A0003060 a písomností Národnej rady Slovenskej  
Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku  
Národnej rady Slovenskej republiky  
republiky  
Koordinovanie a spolupráca pri plnení  
štátnych záležitostí z oblasti dvojstranných  
A0003061 a mnohostranných zahraničnopolitických Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky  
vzťahov s nadväznosťou na tvorbu štátnej  
politiky  
Koordinovanie a spolupráca pri tvorbe  
zahraničnej politiky a zahraničnopolitických Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku  
koncepcií vo vzťahu ku konkrétnemu Národnej rady Slovenskej republiky  
A0003062  
teritóriu (spravidla k viacerým štátom)  
Strana 4/36  
 
 
Plnenie osobitných úloh vo vzťahu Zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady  
k inštitúciám Európskej únie a v rámci Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v  
A0003063 medziparlamentnej spolupráce  
záležitostiach  
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky  
Európskej  
únie,  
Oznámenie  
č. 486/2009 Z. z. o uzavretí Lisabonskej zmluvy  
3.1.1  
Popis OKOLIA projektu – agenda, ktorej sa projekt týka  
Keďže Pre projekt je relevantná agenda Plnenie odborných, organizačných a technických úloh spojených so  
zabezpečovaním činnosti Národnej rady Slovenskej republiky, z hľadiska rozsahu a okolia projektu je relevantný  
popis činnosti a spôsobu rokovania Národnej rady Slovenskej republiky.  
3.1.1.1  
Činnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
Národná rada vykonáva pôsobnosť podľa Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) v zákonodarnej a  
kontrolnej činnosti, v oblasti zahraničných vzťahov a v zriaďovaní vlastných a iných orgánov, ako aj v ďalších  
činnostiach, ak to ustanovuje zákon.  
Národná rada je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej moci  
a od jej primárneho postavenia v republike je odvodené postavenie ostatných štátnych orgánov. Pôsobnosť  
Národnej rady je určená jej ústavným postavením v systéme výkonu moci a člení sa na:  
-
-
-
-
oblasť zákonodárstva,  
oblasť kontroly,  
kreačnú pôsobnosť,  
oblasť vnútornej a zahraničnej politiky  
3.1.1.1.1  
Zákonodarná pôsobnosť  
Národná rada prerokúva a uznáša sa na ústave, ústavných zákonoch, ostatných zákonoch a kontroluje, ako sa  
dodržiavajú. Spôsob tvorby zákonov, podrobnosti o postupe pri ich príprave, prerokúvaní a ich forme upravujú  
legislatívne pravidlá. Zákonodarnú iniciatívu majú výbory, poslanci Národnej rady a vláda Slovenskej republiky.  
Zákonodarný proces sa v národnej rade realizuje prostredníctvom troch čítaní, z ktorých popri hlasovaní je  
ťažiskové druhé čítanie vo výboroch a na schôdzi Národnej rady.  
3.1.1.1.2  
Kontrolná pôsobnosť  
Štátne orgány, ktoré národná rada kreuje alebo pri kreácii ktorých spolupôsobí, sú jej zodpovedné. Svoju kontrolnú  
pôsobnosť uplatňuje predovšetkým voči vláde Slovenskej republiky a jej členom. Kontrolná právomoc Národnej  
rady vo vzťahu k vláde je aj v oprávnení poslancov podávať interpelácie, podnety a pripomienky. Adresáti sú  
povinní zákonom predpísaným spôsobom odpovedať.  
3.1.1.1.3  
Kreačná pôsobnosť  
Kreačná pôsobnosť Národnej rady znamená právo vytvárať vlastné orgány, štátne orgány a spolupôsobiť pri tvorbe  
iných štátnych orgánov. V súlade s uvedeným:  
-
-
volí a odvoláva v tajnom hlasovaní predsedu a podpredsedov Národnej rady,  
zriaďuje a ruší svoje výbory, osobitné kontrolné výbory a komisie, určuje ich počty, volí a odvoláva ich  
predsedov a členov,  
-
-
-
zákonom zriaďuje a ruší ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,  
volí kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR a generálneho prokurátora SR,  
národná rada volí a odvoláva iných funkcionárov, ak to ustanoví zákon.  
Podrobnosti o podávaní návrhov, o voľbách a odvolávaní uvedených funkcionárov upravujú volebné poriadky,  
ktoré schvaľuje národná rada.  
Strana 5/36  
 
3.1.1.1.4  
Pôsobnosť v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky  
Národná rada uplatňuje svoju pôsobnosť vo vnútornej a zahraničnej politike. Táto pôsobnosť nie je predmetom  
procesov a služieb dokumentovaných v rámci štúdie realizovateľnosti.  
3.1.1.2  
Organizácia činností Národnej rady Slovenskej republiky1  
Činnosť Národnej rady riadi a organizuje jej predseda a podpredsedovia. Národná rada zasadá stále. Jej zasadanie  
sa skončí uplynutím volebného obdobia alebo rozpustením. Národná rada môže uznesením prerušiť svoje  
zasadanie, jeho dĺžka nesmie presiahnuť štyri mesiace v roku. Národná rada uskutočňuje svoju ústavnú pôsobnosť  
prostredníctvom ustanovujúcej schôdze a priebežne konaných schôdzí počas trvania volebného obdobia.  
Schôdze Národnej rady sú verejné. Neverejné schôdze alebo ich časti sa konajú, ak sa na nich prerokúvajú veci,  
ktoré tvoria predmet štátneho, služobného a obchodného tajomstva, alebo to ustanoví osobitný zákon, alebo sa  
na tom uznesie národná rada trojpätinovou väčšinou.  
Národná rada je schopná sa uznášať, ak je v rokovacej sále prítomná a na hlasovaní sa zúčastňuje nadpolovičná  
väčšina všetkých jej poslancov - 76. Celkový počet poslancov je 150. Na prijatie platného uznesenia je potrebný  
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov - najmenej 39. Relatívnou väčšinou sa napríklad prijímajú  
bežné zákony.  
3.1.1.3  
Rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky  
Hlasovanie na schôdzach je verejné alebo tajné. Verejne sa hlasuje spravidla za použitia technického zariadenia v  
rokovacej sále alebo zdvihnutím ruky. Tajne sa hlasuje v prípadoch ustanovených ústavou, zákonom alebo ak sa  
na tom uznesie národná rada. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky.  
Rokovanie o jednotlivých bodoch schváleného programu nemožno začať, ak neboli poslancom najneskoršie 24  
hodín pre začatím rozpravy odovzdané všetky písomné materiály. Každý návrh podaný národnej rade v súlade s  
ústavou, zákonom alebo na základe uznesenia musí byť pridelený príslušnému výboru na prerokovanie a zaujatie  
stanoviska. Do rozpravy o prerokúvanej veci sa poslanci prihlasujú písomne po schválení programu schôdze a ústne  
po vystúpení písomne prihlásených rečníkov.  
Národná rada sa môže na návrh aspoň dvoch poslaneckých klubov uzniesť na určení dĺžky času na rozpravu k bodu  
zaradenému do programu, ktorá nesmie byť kratšia ako 12 hodín s pomerným rozdelením medzi poslanecké kluby  
a poslancov, ktorí nie sú ich členmi. Možnosť obmedzenia rozpravy neplatí pri rokovaní o návrhu ústavného  
zákona, zákona o štátom rozpočte a programovom vyhlásení vlády.  
Poslanci majú právo v rozprave na jednu faktickú poznámku, ktorou reagujú na ostatného rečníka. Nesmie trvať  
dlhšie ako dve minúty. Rečník môže faktickou poznámkou reagovať na faktické poznámky poslancov k jeho  
vystúpeniu. Rozprava skončí, ak vystúpili všetci prihlásení rečníci a slova sa po jej skončení neujal člen vlády, ktorý  
tým otvára rozpravu znova.  
Poslanci majú právo podať procedurálne návrhy týkajúce sa spôsobu prerokúvania veci, časového a vecného  
postupu rokovania s výnimkou hlasovania o veci samotnej v trvaní jednej minúty. O takýchto návrhoch sa hlasuje  
bez rozpravy.  
Z každej schôdze Národnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá po overení sa stáva autentickým záznamom o  
schôdzi a slúži ako podklad na vydanie správy, ktorá sa publikuje po každej schôdzi.  
3.1.1.4  
Zabezpečenie rokovania Národnej rady Slovenskej republiky  
Rokovania Národnej rady Slovenskej republiky zabezpečuje Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá  
je štátna rozpočtová organizácia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom  
poriadku Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) v znení neskorších predpisov. Kancelária NR SR  
1 Uvedený výpočet pôsobnosti, pravidiel rokovania a činnosti Národnej rady nie je úplný. Podrobnejšiu úpravu, postavenie orgánov  
a ich vzťahy navonok upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení  
neskorších predpisov.  
Strana 6/36  
okrem iného plní odborné, organizačné a technické úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti NR SR, jej výborov,  
osobitných kontrolných výborov a komisií vrátane parlamentnej dokumentácie a tlačovej služby.  
3.1.2  
MOTIVÁCIA na dosiahnutie budúceho stavu  
Rokovania Národnej rady Slovenskej republiky zabezpečuje Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky.  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky zakúpila súčasný „digitálny konferenčný systém“ Philips DCN (ďalej  
iba „DKS“) v roku 2003 verejnou súťažou a od tej doby je nepretržite používaný pri rokovaniach Národnej rady  
Slovenskej republiky (ďalej iba „NR SR“). Z uvedeného dôvodu je už nielen morálne, ale aj technicky zastaraný  
a keďže už v roku 2008 bola ukončená jeho výroba, nie je možnosť ho naďalej bezpečne udržiavať  
v bezporuchovom stave. Výpadok DKS by tak ohrozil priebeh schôdze NR SR alebo hlasovania. Motiváciou pre  
realizáciou projektu je teda splniť zákonné povinnosti Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky vyplývajúce  
zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej  
republiky (ďalej len „NR SR“) v znení neskorších predpisov. V rámci realizácie projektu je potrebné zohľadniť  
motiváciu ďalších stakeholderov kam patria užívatelia DKS.  
Aktér  
Cieľ  
Požiadavka  
Obmedzenie  
Kancelária Národnej Zabezpečiť plnenie zákonej Obstaranie  
Digitálneho Štandardne dodávané  
rady  
republiky  
Slovenskej povinnosti  
KNR  
SR konferenčného systému, softvérové  
systémy  
zabezpečiť činnosť NR SR  
ktorý  
splní  
zákonné (krabicové SW) nie sú  
požiadavky a požiadavky schopné splniť všetky  
užívateľov požiadavky NR SR  
K
a bude potrebné aby  
dodávateľ buď vyvinul  
špeciálny softvér na  
ovládanie rokovania NR  
SR, alebo dopracoval  
štandardne  
dodávaný  
SW podľa definovaných  
požiadaviek  
Predseda  
podpredsedovia  
Národnej  
a
Zabezpečiť  
rokovanie Národnej rady prerušeniu schôdze  
rady Slovenskej republiky, bez dôsledku zlyhania IKT  
plynulé Zamedzenie  
možnému Zastaralé  
existujúce  
v
vybavenie  
Slovenskej republiky  
ohrozenia priebehu schôdze vybavenia  
NR SR alebo hlasovania v  
dôsledku  
výpadku  
technického  
Využívanie  
technológií  
moderných  
rámci  
v
procesu rokovania NR SR  
Užívatelia DKS (bližšie Efektívne  
popísaný nižšie)  
rokovanie Jednoduché, užívateľsky Zastaralé  
existujúce  
Národnej rady Slovenskej prívetíve, komfortné  
a
intuitívne ovládanie IT  
technológií  
vybavenie  
republiky  
zabezpečujúcich plynulé  
rokovanie NR SR  
Strana 7/36  
 
3.1.3  
Popis ROZSAHU projektu  
Predmetom projektu je obstaranie Digitálneho konferenčného systému vrátane jeho nevyhnutných hardvérových  
súčastí. Z hľadiska zapojenia OVM do projektu, projekt sa týka výlučne Kancelárie Národnej rady Slovenskej  
republiky.  
DKS je základným nástrojom na riadenie schôdze NR SR. Medzi jeho najvýznamnejšie úlohy patrí:  
-
-
zaznamenávanie požiadaviek účastníkov o vystúpenie s ľubovoľným typom vystúpenia  
zobrazovanie všetkých prihlásených v poradí ako sa prihlásili so zohľadnením priorít zo Zákona Národnej  
rady SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších  
predpisov (ďalej iba „rokovací poriadok“) na zobrazovacích tabuliach  
možnosť jednoduchého prideľovanie mikrofónov v poradí ako majú poslanci vystupovať, alebo podľa  
pokynov predsedajúceho (bez ohľadu na poradie)  
-
-
-
-
-
-
pomocou aktivovania mikrofónu nepriamo riadiť polohovanie kamier  
spúšťanie hlasovania  
vyhodnocovanie hlasovania  
zobrazovanie výsledkov hlasovania na zobrazovacích tabuliach  
posielať titulkovaciemu zariadeniu identifikáciu poslanca, ktorý práve vystupuje (podľa vsunutej  
identifikačnej karty poslanca)  
-
posielať titulkovaciemu zariadeniu identifikáciu práve prerokovávaného bodu programu  
3.1.3.1  
Základné funkcie DKS  
DKS sa bude využívať minimálne na nasledovné funkcie:  
riadenie mikrofónov  
.
.
všetky žiadosti o pridelenie slova sa zoraďujú v poradí ako boli vykonané  
všetky žiadosti sa zobrazujú na tabuly v poradí prihlásenia a podľa prioritizácie podľa legislatívnych  
pravidiel (predsedajúci teda stále priraďuje slovo prvému zobrazenému)  
.
.
poslanec vidí na svoje jednotke stav, že jeho žiadosť bola zaznamenaná v systéme, ako aj poradie danej  
žiadosti v zozname prihlásených (pre všetky typy vystúpenia)  
všetky pridelenia slov sú zaznamenávané v informačnom zdroji „vystúpenia“ s presne definovanými  
metadátami (na základe tohto stavu je možné dodatočne zobraziť priebeh schôdze v grafickej podobe  
kto k čomu a kedy hovoril, na koho reagoval a podobne)  
.
.
všetky aktivity poslancov (teda aj prihlásenia a prípadné odhlásenia) sú zaznamenávané v informačnom  
zdroji „aktivity psolancov“  
systém v prípade využitia opcie pre vzdialené rokovanie musí umožniť vzdialenému účastníkovi počas  
všetkých štádii rokovania možnosť prihlásiť sa presne takými istými možnosťami ako poslancovi  
v rokovacej sále.  
hlasovanie  
.
systém umožňuje vykonávať typ hlasovania „hlasovanie pomocou hlasovacieho zariadenia“, resp. typ  
„prezentácia pomocou hlasovacieho zariadenia“  
.
systém v prípade využitia opcie pre vzdialené rokovanie musí umožniť vzdialenému účastníkovi počas  
hlasovania tie isté možnosti pri hlasovaní ako pri poslancovi v rokovacej sále a musí mu na záver zobraziť  
tie isté údaje ako poslancovi v rokovacej sále  
polohovanie kamier  
.
systém poskytuje okamžite po aktivovaní mikrofónu informáciu pre kamerový systém na ktorom stolíku  
bol aktivovaný mikrofón  
.
.
systém poskytne titulkovaču do réžie informáciu ktorý vystupujúci hovorí  
systém poskytne druhému titulkovaču do réžie informáciu ktorý bod programu sa prerokúva  
Strana 8/36  
 
.
systém v prípade využitia opcie pre vzdialené rokovanie musí dokázať vložiť zvukový a obrazový signál  
od aktívneho rečníka ako ďalšiu „fiktívnu kameru“.  
sálové jednotky  
.
.
systém zobrazuje informácie na 2 veľkých zobrazovacích jednotkách  
systém poskytuje výstup zo zobrazovacej jednotky ako „fiktívnu ďalšiu kameru“, ktorú je možné prepnúť  
do živého vysielania  
.
systém v prípade využitia opcie pre vzdialené rokovanie musí umožniť počas vystúpenia vzdialeného  
poslanca zobrazovať videosignál od vzdialeného poslanca (z internej kamery). Napriek skutočnosti, že  
zobrazovanie na zobrazovacích tabuliach je súčasťou projektu „réžia“, počas využitia opcie musí  
dodávateľ projektu zabezpečiť vznik a distribúciu obrazového a zvukového signálu od každého  
vzdialeného účastníka do zvukovej a zobrazovej réžie (pre jeho možné zapojenie do systému) v čase  
aktívneho vystúpenia účastníka.  
3.1.3.2  
Základné komponenty DKS  
DKS bude plniť ako celok všetky svoje funkcie prostredníctvom jednotlivých jeho komponentov. Medzi tieto  
komponenty patria:  
-
-
-
-
-
-
-
poslanecké jednotky  
rečnícky pult  
miesto predsedajúceho  
počítač na mieste prezentácie  
počítač technika hlasovacieho zariadenia  
počítač zamestnanca zodpovedného za riadenie schôdze  
sálové jednotky  
3.1.3.3  
Zainteresované strany/Stakeholderi  
ROLA  
(vlastník procesu/ Informačný systém  
AKTÉR / STAKEHOLDER  
SUBJEKT  
vlastník  
ID  
(názov ISVS a MetaIS  
dát/zákazník/  
kód)  
(názov / skratka)  
užívateľ …. člen  
tímu atď.)  
Digitálny konferenčný  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
Predseda Národnej rady SR  
Podpredseda NR SR  
Prezident SR  
NR SR  
Užívateľ  
systém  
Digitálny konferenčný  
NR SR  
Užívateľ  
systém  
Digitálny konferenčný  
Prezident SR  
Vláda SR  
Užívateľ  
systém  
Digitálny konferenčný  
Člen vlády  
Užívateľ  
systém  
Iný  
vystupujúci  
s miestom  
bez miesta  
Digitálny konferenčný  
rôzne subjekty  
rôzne subjekty  
Užívateľ  
systém  
v rokovacej sále  
Iný  
vystupujúci  
Digitálny konferenčný  
Užívateľ  
systém  
v rokovacej sále  
Strana 9/36