KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
k CRD 1873/2021  
OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ  
ZA ÚČELOM PRÍPRAVY A INFORMOVANIA HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV  
O PLÁNOVANOM POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  
so zreteľom na § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“)  
Plánovaný postup verejného obstarávania na predmet budúcej zákazky:  
Digitálny konferenčný systém“.  
1.  
Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor právnych služieb a verejného obstarávania  
Odbor informačných a komunikačných technológií  
Námestie Alexandra Dubčeka 1  
812 80 Bratislava  
Organizačný útvar:  
Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
00151491  
2020845046  
Kontaktná osoba:  
Mgr. Martin Ďurech  
2.  
3.  
Plánovaný dátum odoslania predbežného oznámenia na uverejnenie v Úradnom vestníku  
európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania:  
Dňa 11.10.2021.  
Stručný opis predmetu budúcej zákazky:  
Verejný obstarávateľ požaduje vybudovať a dodať Digitálny konferenčný systém vrátane jeho  
nevyhnutných hardvérových súčastí.  
Digitálny konferenčný systém je základným nástrojom na riadenie schôdze NR SR. Medzi jeho  
najvýznamnejšie úlohy patrí:  
-
zaznamenávanie požiadaviek účastníkov o vystúpenie s ľubovoľným typom vystúpenia,  
zobrazovanie všetkých prihlásených v poradí ako sa prihlásili so zohľadnením priorít zo zákona  
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších  
predpisov (ďalej iba „rokovací poriadok“) na zobrazovacích tabuliach,  
možnosť jednoduchého prideľovanie mikrofónov v poradí ako majú poslanci vystupovať, alebo  
podľa pokynov predsedajúceho (bez ohľadu na poradie),  
-
-
-
-
-
-
-
pomocou aktivovania mikrofónu nepriamo riadiť polohovanie kamier,  
spúšťanie hlasovania,  
vyhodnocovanie hlasovania,  
zobrazovanie výsledkov hlasovania na zobrazovacích tabuliach,  
posielať titulkovaciemu zariadeniu identifikáciu poslanca, ktorý práve vystupuje (podľa  
vsunutej identifikačnej karty poslanca),  
-
posielať titulkovaciemu zariadeniu identifikáciu práve prerokovávaného bodu programu.  
Strana 1 z 5  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Predmet plánovanej, budúcej zákazky a všetky dôležité, súvisiace informácie sú sumarizované  
v rámci projektových dokumentov, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tohto oznámenia a to v nasledovnom  
rozsahu:  
2) Technické podklady - Obsahové požiadavky na DKS.  
Hlavné miesto dodania:  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Námestie Alexandra Dubčeka 1  
812 80 Bratislava  
Slovenská republika  
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný kód CPV:  
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora;  
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál;  
32300000-6 Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo  
obrazu.  
Dodatočné kódy CPV:  
72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo;  
72230000-6 Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku);  
72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému;  
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom.  
4.  
Účel, cieľ prípravných trhových konzultácií a predbežné zapojenie záujemcov:  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1  
písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uskutočňuje toho času prípravné trhové konzultácie podľa  
§ 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet budúcej zákazky: „Digitálny  
konferenčný systém“.  
Účelom prípravných trhových konzultácií je príprava a informovanie oprávnených,  
potencionálnych, hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania na  
identifikovaný predmet budúcej zákazky a overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti  
požiadaviek/podmienok na plnenie predmetu zákazky u oprávnených, hospodárskych subjektov.  
Verejný obstarávateľ týmto oslovuje oprávnené, potencionálne, hospodárske subjekty, ktoré sa  
zaoberajú predmetom zákazky, s cieľom stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre  
a požiadavky na predmet budúcej zákazky a taktiež stanoviť (vymedziť) ďalšie relevantné  
skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy/zásady  
verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší počet  
oprávnených, potencionálnych, hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu.  
Získanie spätnej väzby zo strany oprávnených, potencionálnych, hospodárskych subjektov  
a v prípade „relevantnosti“ jej zapracovanie s cieľom jednoznačného, úplného a nestranného  
zadefinovania opisu predmetu budúcej zákazky predstavuje jeden z najdôležitejších očakávaných  
atribútov.  
Účelom prípravných trhových konzultácií je aj overenie správnosti určenia, resp. určenie,  
predpokladanej hodnoty zákazky (úsilie získať indikatívnu cenovú ponuku), ako aj „validácia“  
navrhovaného a sprístupneného spôsobu riešenia.  
Strana 2 z 5  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
5.  
Oprávnenosť hospodárskych subjektov zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií,  
komunikácia a ďalšie, súvisiace informácie:  
Do prípravných trhových konzultácií sa môže zapojiť ktorýkoľvek oprávnený, hospodársky subjekt  
sobiaci na relevantnom trhu, resp. nezávislý expert v danej oblasti predmetu obstarávania.  
Verejný obstarávateľ sa s ohľadom na vedomosti a skúsenosti relevantných hospodárskych  
subjektov, ktoré majú záujem zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií, rozhodol aplikovať  
nasledovné podmienky a požadovať splnenie nasledovných požiadaviek:  
5.1.  
Rozhodnutie hospodárskeho subjektu zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií  
musí byť slobodné a vážne. Účasť je dobrovoľná.;  
5.2.  
Hospodársky subjekt zúčastňujúci sa prípravných trhových konzultácií je povinný  
predložiť identifikačné údaje (identifikáciu) a stručné informácie (tzv. písomná  
prezentácia), z ktorých bude možné zistiť a vyhodnotiť, aké skúsenosti a znalosť má  
hospodársky subjekt v danej oblasti obstarávania.;  
5.3.  
Hospodársky subjekt si musí byť vedomý zákonnej úpravy prípravných trhových  
konzultácií, a to najmä dôsledkov vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na  
prípravných trhových konzultáciách so zreteľom na § 25 a § 40 ods. 7 zákona  
o verejnom obstarávaní. Účasťou hospodárskeho subjektu v rámci prípravných  
trhových konzultácií má verejný obstarávateľ zato, že dôsledky v zmysle vyššie  
uvedeného sú každému hospodárskemu subjektu dostatočne jasné a zrozumiteľné,  
pričom každá fyzická osoba podieľajúca sa na účasti hospodárskeho subjektu v rámci  
prípravných trhových konzultácií bola o týchto skutočnostiach náležite poučená. Účasť  
hospodárskeho subjektu v rámci prípravných trhových konzultácií nepredstavuje  
nemožnosť (obmedzenie) zúčastniť sa budúceho, oficiálneho verejného obstarávania  
a tým oprávnenie predložiť súťažnú ponuku v budúcnosti nie je dotknuté.;  
5.4.  
5.5.  
Verejný obstarávateľ stanovil v priebehu prípravných trhových konzultácií písomnú  
formu komunikácie, ktorá bude prebiehať elektronicky (e-mailom) prostredníctvom e-  
mailovej adresy kontaktnej osoby verejného obstarávateľa: martin.durech@nrsr.sk.;  
Verejný obstarávateľ s cieľom osloviť čo najviac relevantných, oprávnených,  
hospodárskych subjektov zverejní všetky dokumenty a informácie o prípravných  
trhových konzultáciách v súvislosti s plánovaných postupom verejného obstarávania  
na vyššie identifikovaný predmet budúcej zákazky v profile verejného obstarávateľa,  
-
a na  
webovom sídle verejného obstarávateľa - https://www.nrsr.sk.  
6.  
Priebeh prípravných trhových konzultácií:  
6.1. Celá písomná komunikácia v priebehu prípravných trhových konzultácií bude prebiehať  
elektronicky (e-mailom) prostredníctvom e-mailovej adresy kontaktnej osoby verejného  
obstarávateľa: martin.durech@nrsr.sk. Počas celého trvania prípravných trhových konzultácií  
môžu hospodárske subjekty zasielať svoje otázky, návrhy alebo pripomienky. Verejný obstarávateľ  
na svojom profile, ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, zverejní  
všetky potrebné informácie, ktoré budú počas celého trvania prípravných trhových konzultácií  
všetkým hospodárskym subjektom priamo, bez obmedzení prístupné. Verejný obstarávateľ taktiež  
zverejní Prílohu č. 1 - Projektové dokumenty a Prílohu č. 2 - Okruh otázok a PHZ, ktorá má naplniť  
cieľ a účel týchto prípravných trhových konzultácií a to najmä zistiť, či trh dokáže zabezpečiť  
verejným obstarávateľom požadované riešenie, resp. či existuje iné vhodné riešenie a overenie  
správnosti určenia predpokladanej hodnoty zákazky. Okruh otázok, ktorý vymedzil verejný  
obstarávateľ v rámci formalizovanej Prílohy č. 2 nie je absolútny, avšak predstavuje minimálnu  
Strana 3 z 5  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
úroveň, ktorú považuje verejný obstarávateľ za nevyhnutné s trhom (hospodárskymi subjektmi)  
konzultovať.;  
6.2. Účasť na prípravných trhových konzultáciách je dobrovoľná a hospodársky subjekt sa môže  
slobodne rozhodnúť, či využije/nevyužije možnosť zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií.;  
6.3. Hospodársky subjekt, ktorý má záujem zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií, je povinný  
zaslať verejnému obstarávateľovi svoje identifikačné údaje (identifikáciu), stručné informácie (tzv.  
písomná prezentácia) podľa bodu 5.2. tohto oznámenia a taktiež je povinný zaslať vyplnenú  
Prílohu č. 2 - Okruh otázok a PHZ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa:  
martin.durech@nrsr.sk a to najneskôr do 02.11.2021 (utorok) do 16:00 hod. miestneho času.;  
6.4. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravnými trhovými konzultáciami znáša hospodársky  
subjekt bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.;  
6.5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upravovať a/alebo meniť informácie týkajúce sa priebehu  
a obsahu prípravných trhových konzultácií kedykoľvek počas ich trvania. O prípadných zmenách  
a/alebo úpravách bude verejný obstarávateľ informovať hospodárske subjekty dostatočne vopred.  
Verejný obstarávateľ si taktiež vyhradzuje právo uskutočniť prípravné trhové konzultácie aj vo  
viacerých po sebe nasledujúcich procesných etapách (tzv. viackolové PTK) a to v závislosti od  
očakávanej spätnej väzby hospodárskych subjektov, od dosiahnutia očakávaných výsledkov  
prípravných trhových konzultácií, ako aj v závislosti od iných okolností a skutočností, ak ďalšie  
procesné etapy prípravných trhových konzultácií vyhodnotí/posúdi verejný obstarávateľ za  
nevyhnutné, potrebné, žiadúce a/alebo vhodné. Verejný obstarávateľ si taktiež vyhradzuje právo  
uskutočniť v prípade odôvodnenej potreby, okrem písomnej formy komunikácie, aj osobnú,  
prezenčnú konzultáciu s hospodárskym subjektom, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových  
konzultácií alebo dištančnú konzultáciu s hospodárskym subjektom, ktorý sa zúčastňuje  
prípravných trhových konzultácií, prostredníctvom videokonferencie, resp. prostredníctvom iných  
komunikačných nástrojov.;  
6.6. Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany dôverných informácií,  
ktoré môžu byť v rámci prípravných trhových konzultácií poskytnuté (konzultované). Hospodársky  
subjekt je oprávnený označiť informácie, ktoré považuje za dôverné, a ktoré si vyžadujú primerané  
zaobchádzanie.;  
6.7. Komunikácia v priebehu prípravných trhových konzultácií sa uskutoční v slovenskom jazyku;  
verejný obstarávateľ bude akceptovať ako komunikačný jazyk aj český jazyk.;  
6.8. Verejný obstarávateľ spracuje a zverejní po ukončení prípravných trhových konzultácií zápisnicu  
o ich priebehu, pričom oznámi najmä informácie, ktoré získal od účastníkov prípravných trhových  
konzultácií (zúčastnené hospodárske subjekty) a ktoré viedli k precizovaniu, zmene, prípadne  
úprave zadávacej dokumentácie alebo ktoré viedli k zisteniu iných skutočností, ktoré majú dôležitý  
význam/vplyv na predmet budúcej zákazky. Verejný obstarávateľ oznamuje so zreteľom na  
spracovanie  
a
zverejnenie príslušnej zápisnice, že hospodárske subjekty, ktoré sa  
zúčastnia/zúčastnili prípravných trhových konzultácií, nebudú v rámci zverejnenej zápisnice  
identifikované (tzn. uplatnenie pravidla anonymizácie vopred definovaného údaju; vopred  
definovaným údajom v tomto prípade je presná identifikácia hospodárskeho subjektu), nakoľko  
zverejnením presnej identifikácie hospodárskeho subjektu by mohlo dôjsť k narušeniu  
hospodárskej súťaže. Identické pravidlo (tzn. uplatnenie pravidla anonymizácie vopred  
definovaného údaju; vopred definovaným údajom v tomto prípade je akékoľvek finančné/cenové  
vyjadrenie, ktoré vyplýva z indikatívnej cenovej ponuky hospodárskeho subjektu) sa uplatní aj so  
zreteľom na zverejnenie indikatívnych cenových ponúk, ktoré očakáva verejný obstarávateľ  
v súvislosti s realizáciou prípravných trhových konzultácií ako podklad pre overenie  
určenia/stanovenie predpokladanej hodnoty budúcej zákazky.  
Strana 4 z 5  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
7.  
Doplňujúce informácie:  
7.1. Príloha č. 1 - Projektové dokumenty k Oznámeniu o začatí prípravných trhových konzultácií za  
účelom prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného  
obstarávania obsahuje informácie, ktoré majú predbežný charakter, môžu podliehať  
zmenám/úpravám a nie je možné ich považovať za finálnu, záväznú verziu informácií  
nevyhnutných pre riadne spracovanie príslušných súťažných podkladov, pre oficiálne vyhlásenie  
budúceho verejného obstarávania, resp. pre účely predloženia cenovej ponuky.;  
7.2. Hospodársky subjekt, ktorý sa zúčastní prípravných trhových konzultácií, zároveň prehlasuje, že  
disponuje súhlasom alebo iným právnym základom podľa platných právnych predpisov na ochranu  
osobných údajov na to, že v rámci prípravných trhových konzultácií poskytuje verejnému  
obstarávateľovi osobné údaje dotknutých osôb a že je schopný na žiadosť verejného obstarávateľa  
kedykoľvek predmetný súhlas alebo iný právny základ predložiť. Predmetnou účasťou taktiež  
prehlasuje, že je dôkladne a dôsledne oboznámený s Informáciou o spracúvaní osobných údajov  
prevádzkovateľom, ktorá tvorí prílohu č. 3 tohto oznámenia.  
V Bratislave, dňa 11.10.2021  
........................................................  
Mgr. Martin Roman  
........................................................  
Ing. Karol Guniš  
vedúci oddelenia  
riaditeľ  
Oddelenie informačných systémov,  
poskytovaných elektronických služieb  
a bezpečnosti informačno-komunikačných  
technológií  
Odbor informačných a komunikačných  
technológií  
Údaje pre vypracovanie oznámenia  
poskytol.  
Odbor informačných a komunikačných  
technológií  
Údaje pre vypracovanie oznámenia  
poskytol.  
........................................................  
Mgr. Martin Ďurech  
vedúci referent verejného obstarávania,  
špecialista  
........................................................  
JUDr. Petra Cupaníková  
riaditeľka  
Odbor právnych služieb a verejného  
obstarávania  
Odbor právnych služieb a verejného  
obstarávania  
Predmetné oznámenie schválila.  
Predmetné oznámenie vypracoval.  
Prílohy:  
Príloha č. 1 - Projektové dokumenty: Projektový zámer - VO - DKS a Technické podklady - Obsahové  
požiadavky na DKS;  
Príloha č. 2 - Okruh otázok a PHZ;  
Príloha č. 3 - Informácia o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom.  
Strana 5 z 5