1
zo 6. októbra 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 208/2009 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 38/2014 Z. z., zákona č. 104/2014 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 376/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 160/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 34/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 11 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „vydáva na žiadosť obce alebo vyššieho územného celku súhlas na prevod pozemkov podľa osobitného predpisu,10ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10ab znie:
10ab) § 50c ods. 4 posledná veta zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 355/2019 Z. z., zákona č. 120/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
2
1. Za § 50b sa vkladá § 50c, ktorý znie:
㤠50c
(1)Lesný pozemok vo vlastníctve štátu 50) alebo pozemok tvoriaci ostatný majetok vo vlastníctve štátu 50a), na ktorom sa nachádza národná kultúrna pamiatka,74g) môže správca na verejnoprospešný účel, ktorým je obnova národnej kultúrnej pamiatky,74h) na základe záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu podľa osobitného predpisu74i) previesť do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku. Ustanovenia osobitného predpisu74j) tým nie sú dotknuté.
(2)Ak dosiahnutie verejnoprospešného účelu podľa odseku 1 zabezpečuje obec, vyšší územný celok, občianske združenie alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, správca môže s týmito osobami uzavrieť na základe záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu74i) zmluvu, z ktorej vyplýva právo užívať pozemok pod národnou kultúrnou pamiatkou na účel podľa odseku 1.
(3)Ak sa národná kultúrna pamiatka podľa odseku 1 nachádza na lesnom pozemku, zmluvu podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno uzavrieť po zápise rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o zmene druhu pozemku podľa § 3 ods. 2 alebo § 5 a 7 do katastra nehnuteľností.
(4)Lesný pozemok po zmene druhu pozemku podľa odseku 3 alebo pozemok tvoriaci ostatný majetok vo vlastníctve štátu, na ktorom je národná kultúrna pamiatka podľa odseku 1, môže správca bezodplatne previesť na účel podľa odseku 1 zmluvou o prevode vlastníctva do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku, alebo ich môže zmluvou, z ktorej vyplýva právo užívať taký pozemok na účel podľa odseku 1 prenechať do bezodplatného užívania osobe podľa odseku 2. Zmluva s osobou podľa odseku 2 sa uzatvára na dobu neurčitú k rozsahu územia vyplývajúceho zo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Zmluva o prevode vlastníctva musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať definovanie verejnoprospešného účelu využitia prevádzaného pozemku podľa odseku 1 a povinnosť dodržania tohto účelu, inak je zmluva neplatná. Nadobúdateľ vlastníckeho práva nemôže previesť vlastníctvo k pozemkom podľa prvej vety na inú osobu; to neplatí, ak sa pozemky podľa prvej vety majú bezodplatne previesť do vlastníctva štátu, do správy správcu, od ktorého sa nadobudli, alebo jeho právneho nástupcu.
(5)Záväzné stanovisko orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu74i) obsahuje
a)vymedzenie územia národnej kultúrnej pamiatky určenej na obnovu po prerokovaní so správcom lesného majetku štátu alebo ostatného majetku štátu,
b)podmienky realizácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky vrátane určenia potreby, rozsahu a postupnosti výrubu stromov v rámci jej územia,
c)požiadavky na prieskum územia okolia národnej kultúrnej pamiatky, ak je potrebné prieskum vykonať,
3
d)spôsob a rozsah výkonu kontroly podľa odseku 7 písm. b).
(6)Zmluvy podľa odseku 4 možno uzatvoriť, ak osoba, s ktorou sa zmluva uzatvoriť, predloží správcovi
a)záväzné stanovisko orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu podľa odseku 5,
b)návrh dohody o podmienkach a spôsobe využitia prístupových komunikácií k národnej kultúrnej pamiatke, využitia ďalších nevyhnutných pozemkov v správe správcu, a ak je to nevyhnutné, aj o podmienkach využitia iných lesných pozemkov alebo ostatného majetku vo vlastníctve štátu na zriadenie zázemia, vrátane návrhu o podmienkach a spôsobe náhrady za ich využitie na účel podľa odseku 1; zázemím sa rozumie nevyhnutný priestor vymedzený mimo rozsah územia národnej kultúrnej pamiatky, ktorý slúži najmä na uskladnenie stavebného materiálu a ochranných pomôcok, vybudovanie prístrešku a sociálnych zariadení a ich ochranu na plnenie účelu podľa odseku 1, ktorý sa zriaďuje, ak jeho účel nemožno uskutočniť v rámci rozsahu územia národnej kultúrnej pamiatky,
c)zoznam pozemkov, na ktorých sa nachádza národná kultúrna pamiatka alebo objekt podľa odseku 10, alebo geometrický plán s geodetickým zameraním národnej kultúrnej pamiatky alebo objektu podľa odseku 10 a ak je to potrebné, aj geometrický plán so zameraním zázemia,
d)stanovisko príslušného orgánu štátnej správy podľa osobitných predpisov,1b) ak sa na účel podľa odseku 1 alebo na zriadenie zázemia na účel podľa odseku 1 takéto stanovisko vyžaduje.
(7)Zmluva o užívaní pozemku podľa odseku 4 musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať dojednanie
a)o práve správcu odstúpiť od zmluvy, ak osoba podľa odseku 2 prestane plniť účel podľa odseku 1, alebo opakovane poruší ustanovenia zmluvy podľa odseku 4,
b)o práve správcu vykonávať kontrolu zabezpečovania účelu podľa odseku 1 a povinnosti osoby podľa odseku 2 strpieť vykonanie tejto kontroly; kontrola sa vykoná v súčinnosti s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu,
c)o zániku platnosti zmluvy, ak občianske združenie alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa odseku 2 zanikne bez právneho nástupcu alebo ak jej právny nástupca nebude mať v predmete činnosti zabezpečovanie účelu podľa odseku 1 alebo ho nebude vykonávať; nástupnícke občianske združenie alebo nástupnícka nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby oznámi plnenie účelu podľa odseku 1 správcovi na účely kontroly podľa písmena b),
d)o vylúčení povinnosti správcu uhradiť náklady na zabezpečovanie účelu podľa odseku 1 vynaložené počas trvania zmluvy a prechodu záväzkov vzniknutých v súvislosti so zabezpečovaním účelu podľa odseku 1 na správcu v prípade zániku zmluvy podľa odseku 4,
e)o podmienkach vyplývajúcich z dohody podľa odseku 6 písm. b) a zo stanoviska podľa odseku 6 písm. d),
4
f)o záväzku osoby podľa odseku 2 uhrádzať počas platnosti zmluvy podľa odseku 2 daň z nehnuteľností, ak sa na účel podľa odseku 1 podľa osobitných predpisov74k) vyrubuje,
g)o podmienkach využívania plochy národnej kultúrnej pamiatky a jej okolia a podmienkach využívania zázemia, vrátane podmienok nájomnej zmluvy alebo inej zmluvy podľa odseku 8.
(8)Na využívanie prístupových komunikácií k národnej kultúrnej pamiatke, využívanie ďalších nevyhnutných pozemkov alebo zriadenie zázemia na účel podľa odseku 1 správca zároveň so zmluvou podľa odseku 4 uzatvorí s osobou podľa odseku 2 nájomnú zmluvu alebo inú zmluvu, z ktorej vyplýva oprávnenie a podmienky využívania pozemkov mimo územia národnej kultúrnej pamiatky. Na využívanie lesných pozemkov na účel podľa prvej vety sa vzťahuje § 5 ods. 1. Nájomná zmluva alebo iná zmluva podľa prvej vety zaniká dňom zániku zmluvy podľa odseku 4. Ak predmetom nájomnej zmluvy je lesný pozemok vo vlastníctve štátu, predchádzajúci súhlas ministerstva s nájmom tohto pozemku alebo jeho časti sa nevyžaduje.
(9) Ustanovenia osobitného predpisu o správe majetku štátu74) sa na postup podľa odsekov 1 8 nevzťahujú. Na zmluvu o prevode vlastníctva podľa odseku 1 a podľa § 50b ods. 1 a 2 sa nevzťahuje všeobecný predpis o podmienkach prevodu majetku štátu.74l) Na zmluvy podľa odseku 4 a podľa § 50b ods. 3 a na predaj podľa § 50a ods. 4 a prevod podľa § 50b ods. 1 a 2 sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ministerstva. Po vykonaní prevodu vlastníctva podľa odseku 1 a podľa § 50b ods. 1 a 2 správca usporiada zostatkovú hodnotu predmetu prevodu podľa osobitných predpisov.70) Zápisom zmluvy o užívaní pozemku podľa odseku 4 alebo podľa § 50b ods. 4 do Centrálneho registra zmlúv podľa osobitného predpisu74m) vzniká osobe podľa odseku 2 alebo osobe podľa § 50b ods. 3 právo užívať takýto pozemok.
(10) Odseky 1 9 sa primerane vzťahujú na stavbu hradu alebo torzálnu architektúru, ktorá nie je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Torzálnou architektúrou sa na účely tohto zákona rozumie pozostatok stavby torzálneho alebo ruinného charakteru, presahujúci nad zemský povrch a ktorý je pevne spojený so zemou.
(11) Odseky 1 10 sa nevzťahujú na lesné pozemky vo vlastníctve štátu vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu podľa osobitných predpisov23) a na pozemky tvoriace ostatný majetok štátu vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu podľa osobitných predpisov.23)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 74g až 74m znejú:
74g) § 2 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 104/2014 Z. z.
74h) § 32 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74i) § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5
74j) Zákon č. 281/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 62 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
74k) Druhá časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
74l) Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
74m) § 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 382/2011 Z. z.“.
2. V § 58 ods. 2 písm. d) sa za slová „(§ 50 ods. 8)“ vkladajú slová „a predchádzajúci súhlas podľa § 50c ods. 9“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky