1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
o finančnej podpore pre Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok
Národná rada Slovenskej republiky, uznávajúc spoločenský význam a prínos Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku – Csemadok, založeného dňa 5. marca 1949 a sídliaceho v Bratislave a pôsobiaceho na celom území Slovenskej republiky,
uvedomujúc si jeho úlohu pri udržiavaní a rozvíjaní národnej identity, kultúry a spolupatričnosti Maďarov žijúcich na území Slovenskej republiky a obhajovaní ich spoločenských záujmov,
sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje finančnú podporu, ktorú poskytuje štát na podporu činnosti Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku Csemadok, ktorý sídli v Bratislave (ďalej len „zväz“).
§ 2
Príspevok štátu
(1) Na účely tohto zákona sa rozumie príspevkom štátu suma finančných prostriedkov poskytovaná každoročne zväzu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“).
(2) Ministerstvo kultúry každoročne podporuje zväz poskytovaním príspevku štátu vo výške 300 000 eur.
2
(3) Ministerstvo poskytuje príspevok štátu zväzu na základe žiadosti predloženej ministerstvu kultúry najneskôr do 31. januára kalendárneho roka, na ktorý byť príspevok štátu poskytnutý.
(4) Ministerstvo kultúry poskytuje zväzu príspevok štátu v plnej výške do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci podľa odseku 3.
§ 3
Účel využitia príspevku štátu
(1) Príspevok štátu je určený na podporu financovania zväzu, ktorý
a)organizuje osvetovú činnosť Maďarov na Slovensku a obhajuje ich záujmy;
b)rozvíja jazykovú kultúru Maďarov na Slovensku, zveľaďuje ich prirodzený vzťah k spoločnej maďarskej kultúre;
c)prispieva k rozmachu kultúrneho a vedeckého života Maďarov na Slovensku, zveľaďovaniu ich vzdelávania v materinskom jazyku s cieľom udržiavania kultúrneho dedičstva a podporuje kontakty s Maďarmi žijúcimi v diaspóre na Slovensku;
d)zaujíma stanovisko k aktuálnym spoločenským a osvetovým otázkam a podieľa sa na ich riešení;
e)združuje všetkých, ktorí svojou činnosťou materiálne, ale aj inými spôsobmi podporujú kultúrny, spoločenský a vedecký život Maďarov na Slovensku;
f)vyvíja činnosť v záujme sprístupnenia a zveľaďovania hodnôt hmotnej a duchovnej kultúry Maďarov;
g)v súlade so svojím poslaním sa zapája do kultúrnej výchovy detí a mládeže a podporuje činnosť mládeže v rámci zväzu;
h)organizuje kultúrne, osvetové a spoločenské podujatia, zriaďuje vzdelávacie spoločenstvá, podnecuje a podporuje ich prácu;
i)koordinuje a metodicky napomáha amatérskym, vzdelávacím a umeleckým hnutiam;
j)organizuje ústredné, oblastné a okrskové kultúrne podujatia, ochotnícke vzdelávacie a umelecké prehliadky, súťaže;
k)vyhľadáva a zveľaďuje hodnoty a pamiatky kultúrneho, historického a umeleckého charakteru súvisiace so životom Maďarov žijúcich na Slovensku, popularizuje ľudovú kultúru, tradície domoviny, dozerá a zveľaďuje domy miestnej kultúry, ale aj podporuje vznik nových domov miestnej kultúry, ako aj vidiecky turizmus;
l)iniciuje a pobáda zhromažďovanie, spracovanie a komplexný výskum dokumentov a informácií viažucich sa k histórií a životu Maďarov na Slovensku;
m)zriaďuje verejnoprospešné inštitúcie, nadácie a vyvíja hospodársku a vydavateľskú činnosť za účelom zabezpečenia podmienok svojej činnosti;
3
n)spolupracuje a uzatvára zmluvy so všetkými domácimi a zahraničnými osobami, organizáciami a hnutiami, ktoré vykonávajú svoju činnosť v súlade s cieľmi, záujmami a programom zväzu.
(2) Zväz je povinný predložiť ministerstvu kultúry správu o hospodárení s príspevkom štátu za predchádzajúci rok každoročne najneskôr do 30. apríla v listinnej podobe a v elektronickej podobe. Ministerstvo kultúry zverejňuje správu o hospodárení s príspevkom štátu na svojom webovom sídle.
(3) Štát je oprávnený vykonávať kontrolu hospodárenia s príspevkom štátu podľa osobitných predpisov.1 V prípade porušenia finančnej disciplíny pri nakladaní s príspevkom štátu sa postupuje podľa osobitného predpisu.2
§ 4
(1) Právny nárok na príspevok štátu podľa tohto zákona výhradne zväz a v prípade zmeny formy zväzu alebo zrušenia zväzu tento nárok neprechádza na právneho nástupcu zväzu.
§ 5
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
1 Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2 § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.