NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z., zákona č. 331/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie nasledovne:
„Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Centrum pre medzinárodnú
ochranu detí a mládeže, obec, vyšší územný celok, akreditovaný subjekt a subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona povinné zabezpečiť, aby z vykonávania opatrení podľa tohto zákona počas ktorých osoba prichádza do osobného kontaktu s dieťaťom, bola vylúčená osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, za úmyselný trestný čin proti slobode a dôstojnosti, za úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, za úmyselný trestný čin proti iným právam a slobodám, a to aj vtedy, ak bolo jej odsúdenie zahladené, alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za taký čin odsúdená podľa osobitného predpisu.“
2.Za § 9 sa vkladá §9a, ktorý znie nasledovne:
„(1) Štát chráni právo detí na vlastnú identitu podľa pohlavia ich narodenia.
(2) S cieľom zabezpečiť ochranu práv dieťaťa, podporovať zdravý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin detí a s cieľom zamedziť nárast sociálnopatologických javov je pornografia a akýkoľvek obsah, ktorý zobrazuje sexualitu alebo podporuje odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia a homosexualitu, pre osoby mladšie ako 18 rokov zakázaný.
3.Za § 92 ods. 1 písm. b) a vkladá písm. c), ktoré znie nasledovne:
„c) subjektu, ktorý vykonáva opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za porušenie povinnosti podľa § 7a tohto zákona, do 10 000 eur.“
4.Za § 100ab sa vkladá § 100ac, ktorý vrátane nadpisu znie nasledovne:
㤠100ac
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
Ak ide o opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona, ktorých výkon bol začatý pred účinnosťou tohto zákona, je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Centrum pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže, obec, vyšší územný celok, akreditovaný subjekt a subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona povinný splniť podmienku uvedenú v §7a do 30. júna 2022.“
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 322/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 7 ods. 5 sa vkladá nový ods. 6, ktorý znie nasledovne:
„Samostatnú prax sociálneho pracovníka, počas ktorej prichádza sociálny pracovník do priameho kontaktu s dieťaťom, nie je oprávnená vykonávať osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, za úmyselný trestný čin proti slobode a dôstojnosti, za úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, za úmyselný trestný čin proti iným právam a slobodám, a to aj vtedy, ak bolo jej odsúdenie zahladené, alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za taký čin odsúdená podľa osobitného predpisu“
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 297/2005 Z. z., zákona č. 615/2006 Z. z., zákona č. 201/2008 Z. z., zákona č. 217/2010 Z. z., zákona č. 290/2011 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 124/2015 Z. z., zákona č. 160/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý znie nasledovne
„Rodičia a každý, kto sa podieľa na výchove dieťaťa je povinný chrániť práva dieťaťa na vlastnú rodovú identitu určenú pri narodení.“
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 307/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 3 ods. 6 sa vkladá ods. 7, ktorý znie nasledovne:
„Je zakázaná reklama alebo akákoľvek prezentácia sexuality propagujúca odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia alebo homosexualitu pre osoby mladšie ako osemnásť rokov.“
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 342/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 314/2019 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z., zákona č. 322/2020 Z. z., zákona č. 394/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 20 ods. 1 a ods. 2 znie nasledovne:
„(1) Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby sa nevysielali programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu, sexualitu propagujúcu odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia, homosexualitu alebo hrubé, neodôvodnené násilie.
(2) Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby je na požiadanie povinný zabezpečiť, aby audiovizuálna mediálna služba na požiadanie a všetky jej zložky, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu, sexualitu propagujúcu odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia, homosexualitu alebo hrubé, neodôvodnené násilie, boli sprístupnené iba takým spôsobom, aby maloletí nemohli takúto audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie a všetky jej zložky za bežných okolností počuť ani vidieť.“
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 127/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za §151 ods. 4 sa vkladá ods. 5, ktorý znie nasledovne:
„(5) Osobitná pozornosť sa venuje ochrane mravnosti detí a mládeže pri vyučovaní o sexualite, sexuálnej orientácii a sexuálnom vývoji. Výchovno-vzdelávací proces nesmie byť zameraný na odchýlku od rodovej identity pri určenej narodení, zmenu pohlavia a podporu homosexuality. Rozsah obsahu sexuálnej výchovy byť zameraný predovšetkým k manželstvu a rodičovstvu a k vedeniu zodpovedného sexuálne života.“
Čl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 95/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 307/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 375/2019 Z. z., zákona č. 380/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 294/2020 Z. z., zákona č. 326/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z.
1.Za § 41 ods. 10 sa vkladá ods. 11 a ods. 12, ktorý znie takto:
„(11) Zamestnávateľ, ktorý vzdeláva, dohliada, stará sa, ošetruje alebo akýmkoľvek spôsobom prichádza do priameho kontaktu s osobou mladšou ako osemnásť rokov alebo poskytuje služby spojené s oddychom, zábavou alebo športom osobe mladšej ako osemnásť rokov, nesmie založiť
pracovnoprávny vzťah s osobou, ktorá pri výkone pracovných úloh prichádza do priameho kontaktu s osobou mladšou ako osemnásť rokov a ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, za úmyselný trestný čin proti slobode a dôstojnosti, za úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, za úmyselný trestný čin proti iným právam a slobodám, a to aj vtedy, ak bolo jej odsúdenie zahladené, alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za taký čin odsúdená podľa osobitného predpisu.
(12) Fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, poskytne na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 11 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov.“
2.Za § 252p sa vkladá § 252q, ktorý vrátane nadpisu znie takto:
§ 252q
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
„Zamestnávateľ, ktorý uzatvoril pracovnoprávny vzťah s osobou, ktorá nespĺňa podmienku podľa § 41 ods. 10 tohto zákona, je povinný ukončiť pracovný pomer s touto osobou bezodkladne, najneskôr do 30. júna 2022.“
Čl. VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 308/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. sa dopĺňa a mení takto:
1.§ 14 ods. 3 písm. i) znie takto:
„i) orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Centru pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže, obci, vyššiemu územného celku, akreditovanému subjektu a subjektu, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,“
2. Za § 14 ods. 3 písm. p) sa vkladá písm. q) a r), ktoré znie nasledovne:
„q) Slovenskej komore sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce na účely posúdenia spôsobilosti výkonu samostatnej praxe sociálneho pracovníka, počas ktorej prichádza sociálny pracovník do priameho kontaktu s dieťaťom v zmysle zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
r) zamestnávateľovi, ktorý vzdeláva, dohliada, stará sa, ošetruje alebo akýmkoľvek spôsobom prichádza do priameho kontaktu s osobou mladšou ako osemnásť rokov alebo poskytuje služby spojené s oddychom, zábavou alebo športom osobe mladšej ako osemnásť rokov na účely uzavretia pracovnoprávneho vzťahu so zamestnancom, ktorý pri výkone pracovných úloh prichádza do priameho kontaktu s osobou mladšou ako osemnásť rokov.“
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.