Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Cieľom navrhovateľov je chrániť práva detí a práva rodičov na ich výchovu.
Prekladaný návrh zákona vychádza z tzv. „Orbánovho zákona“, ktorý bol prijatý v Maďarskej republike. Predkladatelia tohto zákona v júli 2021 vyjadrili listom podporu vláde Maďarskej republiky k prijatiu daného zákona slovami: „Sme presvedčení, že Maďarská republika uplatňovaním svojho zvrchovaného a autonómneho práva garantovaného prístupovými zmluvami v kultúrno-etickej oblasti neútočí na základy Európskej únie, ale práve naopak, realizuje prorodinnú politiku spočívajúcu na kultúrno etickom princípe kresťanstva a chráni koncept rodiny ako zväzku jedného muža a jednej ženy“.
Zástupca vlády Maďarskej republiky v odpovedi na podporný list objasnil, že predmetný zákon(„Orbánov zákon“) je na ochranu mladistvých, pretože podľa ich názoru by nemali byť mladistvý vystavovaní sexuálne explicitnému a vekovo nevhodnému obsahu v médiách, na internete, vo škôlkach alebo v školách. Zákon zaručuje, aby sa deťom nedostával obsah, ktorý je škodlivý pre ich správny fyzický, duševný a morálny vývoj. Právo rodičov zaistiť výchovu a výučbu svojich detí v súlade s ich náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením, ktoré je tiež zakotvené v charte základných práv EÚ, je potrebné chrániť.
V ostatnej dobe je sloboda myslenia, svedomia a najmä sloboda vyjadrovania výrazne okliešťovaná ľavicovo - liberálnymi ideológiami, ktoré majú základ najmä v LGBT+ agende či gender ideológii. Sme svedkami, že osoby, ktoré vyjadrujú hoc aj kvalifikovane, ale odlišný názor od uvedených ideológií, sú vystavené verejnému lynčovaniu a zosmiešňovaniu.
Je preto nutné v záujme ochrany základných práv a slobôd garantovaných najmä Ústavou SR zabezpečiť zvýšenú ochranu najmä detí pred neadekvátnou indoktrináciou ideológií prezentujúcich homosexualitu alebo zmenu pohlavia, ktorá sa v súčasnosti pretláča naprieč celou spoločnosťou, a to bez ohľadu na filozofické a náboženské presvedčenie jednotlivca.
V zmysle uvedeného je cieľom predkladaného zákon zvýšiť práva detí na ochranu rodovej identity určenej pri jeho narodení. Zavádza sa do školského zákona nový princíp, ktorý musí byť aplikovaný do vzdelávacieho systému vo všetkých stupňoch vzdelávania, t.j. v materských školách, základných školách stredných školách a školských zariadeniach. Uvedenou zmenou sa zabezpečí, aby vyučovacie predmety, učebnice, učebné texty a pracovné zošity nesprístupňovali deťom v príslušných stupňoch vzdelávania podľa školského zákona ideológie propagujúce zmenu pohlavia, homosexualitu, alebo odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení. Riaditelia škôl a školských zariadení tak nemôžu prijať „školský vzdelávací systém“ alebo „výchovný program“ ktorý by bol v rozpore s uvedeným princípom. Taktiež je v školách a školských zariadeniach určených školským zákonom zakázaná činnosť združení a realizácia prednášok a školení zameraných na podporu homosexuality, zmenu pohlavia alebo odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení. Rozširuje sa sociálnoprávna ochrana dieťaťa o oblasť ochrany práv detí pri ochrane zdravej sexuality rodovej identity určenej podľa narodenia. Štátu sa tak dávajú prostriedky, aby v rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečil zdravý vývin
detí a ich ochranu pred škodlivými vplyvmi predmetných ideológií. Ochrana osôb mladších ako 18 rokov sa rozširuje aj na oblasť reklamy a vysielania, nakoľko sa zavádza zákaz vysielania obsahu alebo reklamy, ktorý by narúšal ich duševný a morálny vývoj prezentovaním alebo podporovaním odchýlky od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia alebo homosexualitu. Nakoniec predkladatelia návrhu zákona uvádzajú znaky bezúhonnosti, ktoré musia spĺňať osoby, ktoré sa podieľajú na vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, činnosť sociálneho pracovníka alebo zamestnanca, ktorý vykonáva takú pracovnú činnosť, pri ktorej prichádza do priameho kontaktu s osobami mladšími ako 18 rokov
Ústava Slovenskej republiky v čl. 1 ods. 1 uvádza, že Slovenská republika sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo. V súčasnosti sme však svedkami, že sa rôzne zhubné ideológie snažia „zviazať“ Slovenskú republiku a obmedziť práva jej občanov, ak s týmito ideológiami nesúhlasia. Je preto v záujme zachovania slobody a ochrany práv občanov a najmä detí, aby bol prijatý predkladaný zákon na zvýšenie ochrana práv detí.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.
B. Osobitná časť
K článku 1
Zavádza sa princíp výchovy a vzdelávania, ktorý musí byť aplikovaný do vyučovacieho procesu a v súlade s ním musia byť vypracované školské plány, učebnice, učebné texty. Predmetný princíp zakotvuje ochranu žiakov na príslušných stupňoch vzdelávania v procese výučby tým, že výchovno-vzdelávací proces nesmie byť zameraný na odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia a podporu homosexuality.
Zároveň sa zakazuje činnosť združení a realizácia prednášok a školení zameraných na podporu homosexuality, zmenu pohlavia alebo odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení.“
K článku 2
Za účelom zabezpečenia ochrany práv dieťaťa sa sociálnoprávna ochrana detí rozširuje aj na oblasť ochrany práva na zachovanie identity dieťaťa podľa pohlavia jeho narodenia
Ustanovuje sa povinnosť subjektov uvedených v ustanovení § 7a zákona, aby výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately vykonávali bezúhonné osoby, ak pri výkone týchto opatrení prichádzajú do priameho kontaktu s osobami mladšími ako 18 rokov. Zákon zároveň vymedzuje, aká osoba sa nepovažuje za bezúhonnú.
Obsah zobrazujúci pornografiu, sexualitu alebo obsah podporujúci odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia alebo homosexualitu pre osoby mladšie ako 18 rokov sa považuje za obsah porušujúci práva dieťaťa na zdravý sociálny, psychický a fyzický vývin
V prípade porušenia tejto povinnosti príslušný orgán uloží osobe, ktorá túto povinnosť porušila, finančnú sankciu do 10 000 Eur.
V prípade, ak sa jedná o výkon opatrení podľa tohto zákona, ktoré v čase nadobudnutia právoplatnosti prebiehajú, je osoba podľa § 7a povinná splniť si ustanovenú povinnosť do 30. júna 2022.
K článku 3
Zavádza sa podmienka bezúhonnosti pre výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka, ktorá prichádza pri svojej činnosti do priameho kontaktu s osobou mladšou ako 18 rokov. Zákon zároveň vymedzuje, aká osoba sa nepovažuje za bezúhonnú.
K článku 4
Rozširuje sa okruh oprávnených subjektov, ktorým Generálna prokuratúra vydá odpis z registra trestov na overenie spôsobilosti vykonávania niektorých, zákonom určených zamestnaní alebo overenie podmienok na vydanie povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka.
K článku 5
Rozširuje sa súbor rodičovských práv a povinností o ochranu práva dieťaťa na vlastnú rodovú identitu určenú pri narodení.
K článku 6
Zavádza sa nová požiadavka na reklamu, ktorej cieľom je ochrana práv dieťaťa. Zakazuje sa reklama pre osoby mladšie ako 18 rokov, ktorá prezentuje sexualitu propagujúcu odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia alebo homosexualitu.
K článku 7
Dopĺňa sa povinnosť vysielateľa zabezpečiť, aby sa nevysielali programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré prezentujú sexualitu propagujúcu odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia, homosexualitu.
Rovnako sa tak dopĺňa povinnosť poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie zabezpečiť, aby audiovizuálna mediálna služba na požiadanie a všetky jej zložky, ktoré prezentujú sexualitu propagujúcu odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia, homosexualitu, boli sprístupnené iba takým spôsobom, aby maloletí nemohli takúto audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie a všetky jej zložky za bežných okolností počuť ani vidieť.
K článku 8
Dopĺňa sa nová povinnosť zamestnávateľa, aby v rámci predzmluvných vzťahov zisťoval u fyzickej osoby, ktorá vykonávať zákonom ustanovené činnosti, pri ktorých prichádza do priameho kontaktu s osobou mladšou ako 18 rokov, overil jeho bezúhonnosť.
V prípade, ak túto povinnosť zamestnávateľ nespĺňa a čase nadobudnutia právoplatnosti tohto zákona takúto osobu zamestnáva, je povinný s touto osobou ukončiť pracovnoprávny vzťah bezodkladne, najneskôr do 30. júna 2022.
K článku 9
Navrhuje sa účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v zbierke zákonov