NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, , zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 127/2021, zákona č. 273/2021 sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 sa vkladá nové písmeno s) ktoré znie:
„Zákazu prezentácie a výučby sexuality propagujúcej homosexualitu, zmenu pohlavia alebo odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení.“
2.Za §151 ods. 4 sa vkladá ods. 5, ktorý znie nasledovne:
„(5) V školách a v školských zariadeniach sa zakazuje činnosť združení a realizácia prednášok a školení zameraných na podporu homosexuality, zmenu pohlavia alebo odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení.“
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z., zákona č. 331/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 1, ods. 2 sa vkladá písmeno d), ktoré znie:
„ochrana práva na zachovanie identity dieťaťa podľa pohlavia jeho narodenia“
2.Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie nasledovne:
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona, pri ktorých osoba prichádza do osobného kontaktu s dieťaťom, môže vykonávať len bezúhonná osoba. Za bezúhonnú sa na účely tohto odseku nepovažuje osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo bola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti proti rodine a mládeži podľa
§ 204 211 Trestného zákona
, a to aj vtedy, ak jej bolo odsúdenie
za uvedené trestné činy zahladené, alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za taký čin odsúdená podľa osobitného predpisu.
38a)
3.Za § 9 sa vkladá §9a, ktorý znie nasledovne:
„(2) Obsah zobrazujúci pornografiu, sexualitu alebo obsah podporujúci odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia alebo homosexualitu pre osoby mladšie ako 18 rokov sa považuje za obsah porušujúci práva dieťaťa na zdravý sociálny, psychický a fyzický vývin.
4.Za § 92 ods. 1 písm. b) a vkladá písm. c), ktoré znie nasledovne:
„c) subjektu, ktorý vykonáva opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za
porušenie povinnosti podľa § 7a tohto zákona, do 10 000 eur.“
5.Za § 100ab sa vkladá § 100ac, ktorý vrátane nadpisu znie nasledovne:
㤠100ac
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
Podmienku podľa §7a na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona, výkon ktorých bol začatý pred účinnosťou tohto zákona, je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Centrum pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže, obec, vyšší územný celok, a subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona povinný splniť do 30. júna 2022“
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 322/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 7 ods. 5 sa vkladá nový ods. 6, ktorý znie nasledovne:
„Samostatnú prax sociálneho pracovníka, počas ktorej prichádza sociálny pracovník do priameho kontaktu s dieťaťom, môže vykonávať len bezúhonná osoba. Za bezúhonnú sa na účely tohto odseku nepovažuje osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo bola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti proti rodine a mládeži podľa
§ 204 211 Trestného zákona
, a to aj vtedy, ak jej bolo odsúdenie za uvedené
trestné činy zahladené, alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za taký čin odsúdená podľa osobitného predpisu.
4a)
Dopĺňa sa poznámka pod čiarou 4a ktorá znie: „§ 92 a 93 Trestného zákona“. Doterajšia poznámka pod čiarou „4a“ sa prečísluje na „4b“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., 186/2009 Z. z., 513/2009 Z. z., 136/2010 Z. z., 224/2010 Z. z., 33/2011 Z. z., 220/2011 Z. z., 334/2012 Z. z., 345/2012 Z. z., 322/2014 Z. z., 78/2015 Z. z., 273/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z., 55/2017 Z. z., 274/2017 Z. z., 177/2018 Z. z., 54/2019 Z. z., 221/2019 Z. z., 209/2019 Z. z., 198/2020 Z. z., 312/2020 Z. z., 423/2020 Z. z., 308/2020 Z. z., 312/2020 Z. z., 423/2020 Z. z., 271/2021 Z. z. sa dopĺňajú takto:
1. V § 14, ods. 3 sa vkladá nové písmeno q) ktoré znie:
„Orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Centru pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže, obci, vyššiemu územnému celku a subjektom, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately podľa osobitného zákona na overenie spôsobilosti vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle osobitného predpisu33ac a komore podľa osobitného predpisu33ad pre overenie podmienky na vydanie povolenia na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka.“
Dopĺňa sa poznámka pod čiarou 33ac ktorá znie: § 7a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Dopĺňa sa poznámka pod čiarou 33ad ktorá znie: „§ 7 ods. 6 zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov“
V § 14, ods. 3 sa vkladá nové písmeno r) ktoré znie:
„Zamestnávateľovi, ktorý vzdeláva, dohliada, stará sa, ošetruje alebo akýmkoľvek spôsobom prichádza do priameho kontaktu s osobou mladšou ako osemnásť rokov alebo poskytuje služby spojené s oddychom, zábavou alebo športom osobe mladšej ako osemnásť rokov na účely posúdenia podmienky podľa osobitného zákona33af.“
Dopĺňa sa poznámka pod čiarou 33af ktorá znie: „§ 41 ods. 10 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.“
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 297/2005 Z. z., zákona č. 615/2006 Z. z., zákona č. 201/2008 Z. z., zákona č. 217/2010 Z. z., zákona č. 290/2011 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 124/2015 Z. z., zákona č. 160/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 28 sa vkladá písmeno d), ktoré znie nasledovne
„ochrana práva dieťaťa na vlastnú rodovú identitu určenú pri narodení.“
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 307/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 3 ods. 1 sa vkladá písm. k), ktoré znie nasledovne:
„prezentovať pre osoby mladšie ako 18 rokov sexualitu propagujúcu odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia alebo homosexualitu.“
Čl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 610/2003 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona
č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 342/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 314/2019 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z., zákona č. 322/2020 Z. z., zákona č. 394/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 20 ods. 1 sa za slovo pornografia vkladajú slová: „sexualitu propagujúcu odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia, homosexualitu“
2. V § 20 ods. 2 sa za slovo pornografia vkladajú slová „sexualitu propagujúcu odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení, zmenu pohlavia, homosexualitu“
Čl. VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 95/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 307/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 375/2019 Z. z., zákona č. 380/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 294/2020 Z. z., zákona č. 326/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z.
1.Za § 41 ods. 10 sa vkladá ods. 11 a ods. 12, ktorý znie takto:
„(11) Ak obsahom pracovnej náplne fyzickej osoby byť vzdelávanie, dohľad, staranie sa, ošetrovanie, alebo ak akýmkoľvek iným spôsobom fyzická osoba prichádzať do priameho kontaktu s osobou mladšou ako osemnásť rokov, alebo pracovná náplň fyzickej osoby spočíva v poskytovaní služieb spojených s oddychom, zábavou alebo športom pre osoby mladšie ako osemnásť rokov, zamestnávateľ nesmie uzatvoriť pracovnú zmluvu s osobou, ktorá nie je bezúhonná. Za bezúhonnú sa na účely tohto odseku nepovažuje osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo bola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti proti rodine a mládeži podľa
§ 204 211 Trestného zákona
, a to aj vtedy, ak jej bolo
odsúdenie za uvedené trestné činy zahladené, alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za taký čin odsúdená podľa osobitného predpisu.“
(12) Fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, poskytne na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 11 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov.“
2.Za § 252p sa vkladá § 252q, ktorý vrátane nadpisu znie takto:
§ 252q
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
„Zamestnávateľ, ktorý uzatvoril pracovnoprávny vzťah s osobou, ktorá nespĺňa podmienku podľa § 41 ods. 11 tohto zákona, je povinný ukončiť pracovný pomer s touto osobou bezodkladne, najneskôr do 30. júna 2022.“
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v zbierke zákonov.