1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
(návrh)
ZÁKON
z ..... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z., zákona č. 244/2017 Z. z., zákona č. 65/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 230/2019 Z. z., zákona č. 465/2019 Z. z., zákona č. 476/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 359/2020 Z. z. a zákona č. 212/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 1 písm. b) tretí bod znie:
„3. stavebnou úpravou nájomného bytu, ktorý žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c)
3a. nadobudol prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky na základe darovacej zmluvy a byt sa nachádza v bytovom dome,
3b. vo svojom výlučnom vlastníctve a byt sa nachádza v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby6a) a na ktorý bolo vydané rozhodnutie podľa osobitného predpisu6b) alebo
3c. vo svojom výlučnom vlastníctve a byt sa nachádza v budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou6c) alebo sa nachádza v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva,6d) “.
2.V § 6 ods. 1 písm. f) a g) sa slová „na výstavbu ktorého“ nahrádzajú slovami „na obstaranie ktorého“.
3.V § 8 ods. 1 písm. b) sa číslo „1 350“ nahrádza číslom „1 500“.
4.V § 9 od. 8 sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „10 rokov“.
5.§ 9 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11) Fond môže v období od nadobudnutia účinnosti zmluvy o podpore do ukončenia čerpania poskytnutej podpory zvýšiť poskytnutú podporu pri dodržaní podmienok ustanovených týmto
2
zákonom, ak o to žiadateľ požiada. Zvýšenie poskytnutej podpory sa nepovažuje za poskytnutie ďalšej podpory na ten istý účel.
(12) Ak žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. g) nevykonával činnosť pred podaním žiadosti, splnenie podmienky podľa § 9 ods. 1 písm. a) môže preukázať materská spoločnosť žiadateľa, ktorá pristúpi k záväzku z úveru. Materskou spoločnosťou pre účely tohto zákona sa rozumie spoločnosť s väčšinovým obchodným podielom u žiadateľa.“.
6.V § 10 ods. 11 písmeno b) znie:
„b) sa žiadateľ zaviaže, že
1.zachová nájomný charakter bytu počas lehoty splatnosti úveru poskytnutého podľa tohto zákona, najmenej 30 rokov,
2.zriadi záložné právo na nájomné byty obstarané podľa tohto zákona v prospech fondu,
3.minimálne 80 % z obstarávaných nájomných bytov prenajme fyzickým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške päťnásobku životného minima domácnosti,
4.ročné nájomné určí vo výške maximálne 10 % z obstarávacieho nákladu nájomného bytu.“.
7.V poznámke pod čiarou k odkazu 33a sa citácia „§ 2 ods. 1 písm. p) štvrtý bod a piaty bod zákona č. 443/2010 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 1 písm. o) štvrtý bod a piaty bod zákona č. 443/2010 Z. z.“.
8.V § 16 ods. 2 písm. j) sa na konci dopĺňajú tieto slová: „alebo § 10 ods. 11 písm. b) prvého a druhého bodu“.
9.V § 18 ods. 4 za slová „podľa § 10 ods. 10 písm. c) prvého bodu“ sa vkladá čiarka a slová „podľa § 10 ods. 11 písm. b) prvého bodu“.
Čl. II
Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z., zákona č. 277/2015 Z. z., zákona č. 249/2017 Z. z., zákona č. 230/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z. a zákona č. 358/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 1 písm. o) piaty bod znie:
„5. garážové stojisko určené na odstavenie motorového vozidla, ak ide o priestor, ktorý
5a. je určený na užívanie spolu s obstaraným nájomným bytom a
5b. nachádza sa v bytovom dome, polyfunkčnom dome alebo v samostatnej budove umiestnenej na spoločnom pozemku s bytovým domom alebo polyfunkčným domom alebo na pozemku susediacom s pozemkom s bytovým domom alebo polyfunkčným domom.“.
2.V § 4 ods. 1 písm. e) sa slová „v bytovom dome, ktorý“ nahrádzajú slovami „v budove, ktorá“.
3.V § 10 ods. 5 sa slová „5 rokov“ nahrádzajú slovami „10 rokov“.
4.§ 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
3
„(5) Ak počas platnosti zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomného bytu dôjde k zvýšeniu obstarávacích nákladov pri dodržaní podmienky podľa odseku 1 písm. c), ministerstvo dotáciu nezvýši.“.
5.§ 15 ods. 14 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) obstarávaný nájomný byt bol predmetom zmluvy o poskytnutí dotácie podľa tohto zákona, ktorá zanikla odstúpením od zmluvy.“.
6.V § 22 ods. 3 písm. b) sa slovo „štvornásobku“ nahrádza slovom „päťnásobku“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.