Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miloš SVRČEK, Romana TABAK, Radovan SLOBODA, Juraj ŠELIGA
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Predbiehanie (predchádzanie) je dynamický jazdný úkon, vykonávaný v pohybe, za jazdy, pri ktorom zvyčajne dochádza aj k vybočeniu zo smeru jazdy, a je teda potrebné zohľadniť viaceré faktory, aby bolo predbiehanie bezpečné a nikoho neohrozilo. Jedným z kľúčových aspektov bezpečného predbehnutia je dodržanie dostatočného bočného odstupu od predbiehaného vozidla. Navrhuje sa preto doplnenie pravidla o predbiehaní tak, aby vodič musel prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky, čo sú základné parametre dodržania bezpečnosti.
3. Ciele a výsledný stav
V rámci navrhovanej právnej úpravy sa navrhuje spresnenie bočného odstupu najmä pri predbiehaní zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Okrem základných parametrov bezpečného predbiehania sa navrhuje do zákona ustanoviť navyše aj minimálnu bočnú vzdialenosť, ktorú by mal predchádzajúci vodič dodržať pri predchádzaní malých motocyklov, cyklistov a chodcov (odstup spravidla najmenej 1 meter pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km/h a najmenej 1,5 m v ostatných prípadoch).
4. Dotknuté subjekty
Účastníci cestnej premávky.
5. Alternatívne riešenia
---
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
---
8. Preskúmanie účelnosti**
---
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
milos_svrcek@nrsr.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ právneho predpisu: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miloš SVRČEK, Romana TABAK, Radovan SLOBODA, Juraj ŠELIGA
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.
Predmet návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie
c) nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Predmet návrhu právneho predpisu nie je v práve Európskej únie upravený, preto sa body 4 a 5 nevypĺňajú.