DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy navrhovaného materiálu:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na služby pre občana, z toho
- vplyvy služieb verejnej správy na občana
X
- vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
X
7. Vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
A.3. Poznámky
Toto opatrenie bude mať zrejmý pozitívny vplyv na rodiny - najmä ich finančný rozpočet, keďže žene zostane minimálne rovnaká výška materskej ako pri predošlej materskej a okrem toho bude môcť popri starostlivosti o dieťa pracovať na úväzok, aký si sama zvolí. Zároveň tu jednoznačné pozitívne vplyvy na postavenie ženy v spoločnosti, keďže žena zostane v kontakte so svojím zamestnávateľom a jej následný návrat na trh práce bude o to jednoduchší.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Tomáš Valášek
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v primárnom práve Európskej únie, a to v čl. 48, 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 83, 30. 3. 2010), a v čl. 34 (sociálne zabezpečenie a sociálna pomoc) Charty základných práv Európskej únie (Ú. v. C 326, 26.10.2012),
b)nie je upravená v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je upravená v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
- bezpredmetné.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie
- úplne.