NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
...
NÁVRH
ZÁKON
z .............. 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č.
600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona
č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z.,
zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005
Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č.
677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z.,
zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z.,
zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č.
108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z.,
zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010
Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č.
223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z.,
zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012
Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č.
183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z.,
zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015
Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č.
140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z.,
zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č.
285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z.,
zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017
Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č.
177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z.,
zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019
Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č.
225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z.,
zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č.
393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z.,
zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z.
z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č.
198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z.,
zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z.
z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z. a zákona č. 283/2021 Z. z. sa mení a
dopĺňa takto:
1.V § 54 sa dopĺňa nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky materského zamestnankyne, ktorej vznikol nárok na materské počas obdobia, kedy sa jej vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu 36) alebo príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu 53a), sa zisťuje ku dňu vzniku nároku na predchádzajúce materské, ktoré bezprostredne predchádzalo vzniku nároku na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu 36) alebo vzniku nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu 53a), pokiaľ je takto určená výška materského vyššia, než jeho výška určená podľa iného ustanovenia tohto zákona.“
Poznámka k odkazu 53a) znie:
„53a) Zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.”
2.V § 54 sa dopĺňa nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky tehotenského zamestnankyne, ktorej vznikol nárok na tehotenské počas obdobia kedy sa jej vypláca materské, rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu 36) alebo príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu 53a), sa zisťuje ku dňu vzniku nároku na predchádzajúce tehotenské, ktoré bezprostredne predchádzalo vzniku nároku na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu 36) alebo vzniku nároku na príspevok na starostlivosť o
dieťa podľa osobitného predpisu 53a), pokiaľ je takto určená výška tehotenského vyššia, než jeho výška určená podľa iného ustanovenia tohto zákona.“
3.V § 54 sa doterajší odsek 6 označuje ako odsek 8 a zároveň sa dopĺňajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:
„(9) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky materského samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej vznikol nárok na materské počas obdobia kedy sa jej vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu 36) alebo príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu 53a), sa zisťuje ku dňu vzniku nároku na predchádzajúce materské, ktoré bezprostredne predchádzalo vzniku nároku na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu 36) alebo vzniku nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu 53a), pokiaľ je takto určená výška materského vyššia, než jeho výška určená podľa iného ustanovenia tohto zákona.
(10) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky tehotenského samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej vznikol nárok na tehotenské počas obdobia kedy sa jej vypláca materském rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu 36) alebo príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu 53a), sa zisťuje ku dňu vzniku nároku na predchádzajúce tehotenské, ktoré bezprostredne predchádzalo vzniku nároku na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu 36) alebo vzniku nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu 53a), pokiaľ je takto určená výška tehotenského
vyššia, než jeho výška určená podľa iného ustanovenia tohto zákona.“
4.V § 54 sa doterajšie odseky 7, 8, 9 a 10 označujú ako odseky 11, 12, 13 a 14.
Čl. II
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z.., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 153/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákon č.
426/2020 Z. z., zákona č. 221/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 12 ods. 6 sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie:
„V prípade vzniku nároku na materské počas obdobia, kedy sa policajtke alebo
profesionálnej vojačke vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu 43) alebo
príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu 22) sa čistý denný služobný plat policajtky a čistý denný služobný plat profesionálnej vojačky určí z naposledy priznaného služobného platu policajtky alebo z naposledy priznaného služobného platu profesionálnej vojačky, pokiaľ je takto určená výška materského vyššia, než jeho výška určená podľa iného ustanovenia tohto zákona.”
Poznámka k odkazu 53a) znie:
„22) Zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.”
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.