1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina nezaradených poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Ústava Slovenskej republiky v čl. 1 ods. 1 uvádza, že Slovenská republika sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo. V ostatnom období sa však postupne rozmáha trend, pri ktorom niektoré orgány SR alebo verejné inštitúcie verejne podporujú niektoré ideológie, najmä vyvesením vlajky prezentujúcu takúto ideológiu. Týmto konaním nielen porušujú Ústavu SR, ale navyše významne polarizujú spoločnosť. Máme za to, že štátne orgány a inštitúcie nie miestom, kde sa presadzovať určitá ideológia a už vôbec nie miestom, ktoré sa k takejto ideológii hlási. Práve naopak, štátne orgány a inštitúcie si musia zachovať názorovú neutralitu a poskytovať ochranu práv všetkým občanom rovnakom, a to aj akceptovaním ich rozdielnych názorov.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje, aby na budovách a v budovách štátnych orgánov a inštitúcií vrátane sídla verejného ochrancu práv, ktoré sa zo zákona označujú štátnymi symbolmi, bolo zakázané vyvesovať symboly, ktoré sa viažu na niektorú ideológiu. Zároveň zákon pozitívne vymedzuje symboly, ktoré je možné na tieto budovy umiestňovať.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.
Zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
Zo strany verejnosti je negatívne vnímané, ak niektoré štátne orgány alebo verejné inštitúcie sa verejne hlásia k určitým ideológiám. Takéto konanie polarizuje spoločnosť, nepriamo diskriminuje osoby iného názoru a zároveň porušuje Ústavu slovenskej republiky.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje, aby sa v budovách ustanovizní uvedených v § 3 ods. 1 vrátane sídla verejného ochrancu práv, ktoré sa zo zákona označujú štátnymi symbolmi, bolo zakázané vyvesovať symboly, ktoré sa viažu na niektorú ideológiu. Zároveň zákon pozitívne vymedzuje symboly, ktoré je možné na tieto budovy resp. v týchto budovách umiestňovať.
K Čl. II
S ohľadom na priebeh legislatívneho procesu sa navrhuje, aby návrh zákona nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia.