Príloha č. 2
1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2021
2022
2023
2024
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
2 545 272
2 425 272
2 425 272
v tom: MPSVR
0
2 545 272
2 425 272
2 425 272
z toho:
- vplyv na ŠR ( Náhradné výživné 07C0106 )
0
2 425 272
2 425 272
2 425 272
- vplyv na ŠR (0EK0H)
120 000
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
2 545 272
2 425 272
2 425 272
EÚ zdroje
0
0
0
0
Spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
2 545 272
2 425 272
2 425 272
v tom: MPSVR/Náhradné výživné 07C0106
0
2 545 272
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv
0
0
0
0
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Príloha č. 2
2
Vplyv návrhu zákona v súvislosti so zrušením príjmovej hranice pre vznik nároku na náhradné výživné a so zrušením maximálnej poskytovanej sumy náhradného výživného pre nezaopatrené dieťa bude na rok 2022 – 2024 krytý z kapitoly MPSVR SR
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrhom zákona sa zrušuje horná hranica výšky náhradného výživného, ktorá v súčasnosti v rozpore so súdnym rozhodnutím obmedzuje sumu výživného pre oprávnenú osobu na maximálne 3,7 násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Takáto generálna reštrikcia súdom určeného výživného na dieťa nereflektuje odôvodnené potreby dieťa, nezohľadňuje jeho zdravotný stav či iné potreby, ktoré súd v zmysle princípov zákona o rodine pri určovaní výšky výživného zohľadňoval. Zámerom predloženého návrhu zákona je teda vytvoriť pre deti a oprávnené osoby plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov alebo súdom schválenej rodičovskej dohody o vyživovacej povinnosti a v prípade jej neplnenia povinným poskytnúť oprávnenej osobe náhradné výživné vo výške, aká jej bola priznaná súdnym rozhodnutím alebo súdom schválenou rodičovskou dohodou.
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
X kombinovaný návrh
iné
Príloha č. 2
3
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2021
2022
2023
2024
Odhadovaný nárast priemerného mesačného počtu detí, na ktoré sa bude poberať náhradné výživné v dôsledku zrušenia hornej hranice náhradného výživného a zvýšenia príjmovej hranice pre vznik nároku na náhradné výživné
0
1 500
1 500
1 500
Odhadovaný priemerný mesačný počet sirôt, ktorým sa zvýši náhradné výživné
0
2 706
2 706
2 706
Zdroj: Sociálna poisťovňa, ÚPSVaR
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Pri odhadoch objemu finančných prostriedkov, ktoré budú mať vplyv na rozpočet verejnej správy sa vychádzalo z:
predpokladaného počtu detí, na ktoré sa v súčasnosti vypláca náhradné výživné (z dôvodu neplnenia vyživovacej povinnosti povinnej osoby)
z odhadovaného počtu detí, ktorým vznikne nárok na náhradné výživné vzhľadom na zrušenie hornej hranice náhradného výživného a zrušenia príjmovej hranice
z odhadovaného počtu sirôt, ktorým sa zvýši minimálne výživné na 0,7 násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa
Príloha č. 2
4
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
Príloha č. 2
5
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka: Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách) – MPSVR SR
2021
2022
2023
2024
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
2 545 272
2 425 272
2 425 272
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)2
0
120 000
0
0
Bežné transfery (640)2
0
2 425 272
2 425 272
2 425 272
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
0
2 425 272
2 425 272
2 425 272
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
2 545 272
2 425 272
2 425 272
Príloha č. 2
6
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2021
2022
2023
2024
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.