1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 310/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona) predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Predkladaný návrh zákona je vypracovaný v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 2024, v ktorom sa vláda zasadila o podporu rodiny, ako základnej bunky spoločnosti, a prijatie s tým súvisiacich opatrení na zlepšenie finančnej situácie osamelých matiek a nekomletných rodín, explicitne aj v otázke úpravy vymáhania a vyplácania náhradného výživného.
Hlavným cieľom návrhu zákona je zrušenie maximálnej výšky poskytovaného náhradného výživného, ktorá v rozpore so súdnym rozhodnutím obmedzuje sumu poskytovaného náhradného výživného pre oprávnenú osobu na maximálne 3,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, t.j. aktuálne 368,37 eura. Takéto obmedzenie súdom určeného výživného na dieťa nereflektuje odôvodnené potreby dieťa, nezohľadňuje jeho zdravotný stav, či iné potreby, ktoré súd v zmysle princípov zákona o rodine pri určovaní výšky výživného zohľadňoval. Zámerom predloženého návrhu zákona je teda vytvoriť pre deti a oprávnené osoby plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov o vyživovacej povinnosti a v prípade jej neplnenia povinným poskytnúť oprávnenej osobe náhradné výživné vo výške, aká jej bola priznaná rozhodnutím súdu.
Ďalším zámerom návrhu je zacielenie poskytovania náhradného výživného na čo najširšiu skupinu nezaopatrených detí tak, aby neprepadali cez systém. Predkladatelia preto navrhujú, aby sa zrušilo testovanie príjmu ako jedna z podmienok nároku na náhradné výživné. V dôsledku testovania príjmu a určovania príjmovej hranice, ako podmienky nároku na náhradné výživné, aktuálne vznikne nárok na náhradné výživné len časti oprávnených osôb, ktoré výživné od povinného nedostávajú. Tým dochádza nielen k neúmernému zaťaženiu rodiča, ktorý dieťa v osobnej starostlivosti, ale aj k diskriminácii týchto detí a neraz i k ohrozeniu ich zdravého fyzického a psychického vývoja.
Predkladaný návrh zákona precizuje zákonné ustanovenia a zjednodušuje pravidlá. Navrhuje sa zmena, v zmysle ktorej bude môcť oprávnená osoba požiadať o náhradné výživné ihneď po podaní návrhu na vykonanie exekúcie. V súčasnej dobe musí oprávnená osoba čakať na uplynutie doby dvoch mesiacov od podania návrhu na vykonanie exekúcie kým si môže uplatniť nárok na náhradné výživné. Navrhovanou právnou úpravou sa táto podmienka mení a oprávnená osoba nebude musieť čakať dva mesiace od podania návrhu na vykonanie exekúcie, ale bude si môcť nárok na náhradné výživné uplatniť hneď. V praxi to bude znamenať, že sa tým vyplní vákuum, ktoré vznikalo v dôsledku dvojmesačnej lehoty, kedy oprávnená osoba ostávala bez výživného.
2
Predkladaným návrhom sa zároveň navrhuje zvýšiť náhradné výživné, ktoré sa poskytuje oprávneným osobám, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok. V súčasnej dobe sa toto náhradné výživné poskytuje v sume minimálneho výživného, t.j. 30 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (aktuálne 29,87 eura). Predkladatelia navrhujú túto sumu zvýšiť na 0,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, t.j. aktuálne 69,69 eura. Touto zmenou sa finančne podporí cca 1000 detí, ktoré aktuálne poberajú takéto náhradné výživné a súčasne v systéme pribudne cca 1700 ďalších detí, ktoré majú sirotský dôchodok nižší ako 70 eur (týmto deťom sa bude poskytovať doplatok k sirotskému dôchodku do sumy 69,69 eura). Celkove sa tak zlepší finančná situácia u cca 2700 detí. Taktiež sa navrhuje, aby sa takéto náhradné výživné poskytovalo odo dňa úmrtia rodiča a nie odo dňa podania žiadosti ako je to v súčasnosti. Zamedzí sa tak súčasnému stavu, kedy dieťa po úmrtí rodiča za obdobie cca dvoch mesiacov nedostáva žiadnu finančnú podporu od štátu. Práve touto zmenou sa zabepečí podpora jednej z najviac ohrozených skupín - osamelých rodín so sirotami.
Návrh zákona vychádza z prirodzenej nutnosti poskytovať zvýšenú ochranu nezaopatreným deťom, ako slabším subjektom a konať v súlade s ich najlepším záujmom. Navrhovanou novelou zákona sa zabezpečí rýchly prístup žiadateľa k náhradnému výživnému.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
3
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Novokoncipované ustanovenie výrazne zrýchľuje proces získania náhradného výživného pre oprávnenú osobu, pretože odstraňuje podmienku trvania exekučného konania. Touto zmenou sa náhradné výživné sprístupní oprávneným osobám ihneď, ako oprávnená osoba podá návrh na vykonanie exekúcie z dôvodu, že si povinný prestal plniť svoju vyživovaciu povinnosť.
Ďalšou zmenou je, že pre priznanie náhradného výživného bude stačiť, aby rozhodnutie súdu o určení vyživovacej povinnosti bolo vykonateľné (tzn. aj vymožiteľné), nebude sa musieť čakať na právoplatnosť, ktorá napríklad pri neodkladných opatreniach nastáva omnoho neskôr.
Ďalej sa navrhuje odstránanie príjmovej hranice ako podmienky nároku na náhradné výživné, ktorá doteraz kategorizovala nezaopatrené deti na dve skupiny a diskriminovala ich na základe výšky príjmu rodiny (aktuálne je táto hranica stanovená na maximálne 3,3–násobok sumy životného minima pre danú rodinu). Náhradné výživné sa tak sprístupní pre všetkých, bez rozdielu. Navrhovanou zmenou sa podporia najmä rodiny, kde rodič oprávnenej osoby vynakladá väčšie úsilie na zabezpečenie príjmu rodiny a v dôsledku tohto mu podľa súčasne platnej legislatívy nevzniká nárok na náhradné výživné.
Súčasne sa navrhovaným novokoncipovaným ustanovením sprehľadňujú a zjednodušujú podmienky nároku na náhradné výživné.
K bodu 2
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 3
Navrhuje sa s poukazom na zrušenie príjmovej hranice, ako podmienky nároku na náhradné výživné, vypustiť aj ustanovenie upravujúce posudzovanie príjmu oprávnenej osoby a spoločne posudzovaných osôb.
K bodu 4
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 5
Navrhuje sa zrušiť maximálnu výšku náhradného výživného, ktorá je aktuálne určená ako 3,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, t.j. aktuálne 368,37 eura a poskytovať náhradné výživné v sume výživného určeného rozhodnutím súdu. Takéto obmedzenie výšky náhradného výživného nereflektuje potreby dieťa, jeho zdravotný stav či iné potreby, a teda v konečnom dôsledku nezohľadňuje ani záujem dieťaťa.
Taktiež sa navrhuje zvýšenie sumy náhradného výživného pre oprávnené osoby, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok zo súčasnej sumy minimálneho výživného, t.j. 29,87 eura na 0,7-násobok sumy životmého minima pre nezaopatrené dieťa, t.j. 69,69 eura, resp. tento sirotský dôchodok je nižší ako 0,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
4
K bodu 6
Úprava v súvilosti s novelizačným bodom 7.
K bodu 7
V súvislosti s návrhom na zrušenie príjmovej hranice, ako podmienky nároku na náhradné výživné, sa navrhuje zrušiť aj pravidelné polročné prehodnocavanie trvania podmienok nároku na náhradné výživné. V súčasnej dobe sa pri pravidelnom polročnom prehodnotení trvania podmienok nároku na náhradné výživné skúma najmä splnenie príjmovej podmienky. Vzhľadom k tomu, že táto podmienka by sa neskúmala a zmenu ostatných podmienok (napr. plnenie povinnej školskej dochádzky) si vie úrad priebežne zistiť z vlastnej činnosti, stáva sa toto prehodnocovanie nadbytočným.
K bodu 8, 13
Zjednodušenie a zjednotenie pojmov.
K bodu 9
Úprava v súvislosti s novelizačným bodom 1.
K bodu 10
Navrhuje sa vypustenie daného odseku vzhľadom k tomu, že sa navrhuje, aby bolo možné o náhradné výživné požiadať ihneď po podaní návrhu na vykonanie exekúcie bez nutnosti uplynutia lehoty dvoch mesiacov od podania návrhu na vykonanie exekúcie, a teda toto ustanovenie sa stáva právne irelevantné.
K bodu 11
Doterajšia právna úprava obsahovala vákuum vo vzťahu k zročnému výživnému priznanému oprávnenej osobe medzi obdobím od rozhodnutia súdu do dňa kedy sa o tejto skutočnosti úrad dozvedel. Navrhuje sa preto toto vákuum odstrániť a zaviesť povinnosť úradu spätne doplatiť zvýšené výživné v zmysle rozhodnutia súdu, nie až odo dňa oznámenia úradu.
K bodu 12
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 14
Úprava súvisiaca s novelizačným bodom 3.
K bodu 15, 16, 19, 20
Navrhujú sa zmeny v súvislosti s už platnou novelou zákona o náhradnom výživnom, ktoré však nadobudnú účinnosť od 1. decembra 2022. Týmto zmenami sa zjednodušujú a zjednocujú pojmy v znení zákona účinného od 1. decembra 2022.
5
K bodu 17
Navrhuje sa úprava znenia povinných príloh k žiadosti. Navrhuje sa, okrem iného, ako povinná príloha žiadosti:
-rozhodnutie súdu, tzn. stačí aby bolo toto rozhodnutie vykonateľné,
-potvrdenie súdneho exekútora o podaní návrhu na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom súdu aktuálne sa prikladá potvrdenie súdneho exekúora o tom, že exekučné konanie trvá najmenej dva mesiace, alebo
-potvrdenie centra o postúpení návrhu na výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného príslušnému prijímaciemu orgánu v cudzine v súčasnosti centrum potvrdzuje, že od postúpenia návrhu uplynuli najmenej dva mesiace.
K bodu 18
Navrhuje sa vypustiť predmetné ustanovenie, pretože v súvislosti s novelizačným bodom 7 sa stane právne irelevantným, keďže sa navrhuje upustiť od pravidelného prehodnocovania trvania nároku na náhradné výživné.
K bodu 21
Navrhuje sa zaviesť novú povinnosť pre oprávnenú osobu, ktorá bude povinná bez zbytočného odkladu oznámiť príslušnému úradu meno, priezvisko a adresu súdneho exekútora, ktorému bolo vydané poverenie na vykonanie exekúcie. Táto povinnosť sa zakladá z dôvodu, že v čase podania návrhu na vykonanie exekúcie, a teda ani v čase podania žiadosti o náhradné výživné, touto informáciou ešte oprávnená osoba nedisponuje. Tento údaj je pre úrad nevyhnutný, vzhľadom k tomu, že pri ďalšom poskytovaní náhradného výživného úrad komunikuje priamo so súdnym exekútorom, ktorý vymáha pohľadávku na výživnom.
K bodu 22
Navrhuje sa precizovať znenie ustanovania o osobách, ktoré povinné na výzvu úrad predkladať potvrdenia najmä s ohľadom na zákon proti byrokracii.
K bodu 23
Navrhuje sa upraviť povinnosť úradu podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy. V súčasnosti úrad podáva trestné oznámenie bez odkladne po vydaní rozhodnutia o priznaní náhradného výživného, čo v praxi znamená, že v tej dobe povinný minimálne dva mesiace neplatí výživné, a teda je naplnená skutková podstata trestného činu zanedbania povinnej výživy. Navrhovanou právnou úpravou sa však dvojmesačná doba medzi podaním návrhu na vykonanie exekúcie a podaním žiadosti o náhradné výživné odstraňuje, v dôsledku čoho môže nastať situácia, že v čase priznania náhradného výživného ešte nebude naplnená skutková podstata trestného činu zanedbania povinnej výživy. Na základe uvedeného sa navrhuje, aby úrad trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podával po uplynutí najmenej dvoch kalendárnych mesiacov od priznania náhradného výživného. Súčasne sa navrhuje zaviesť povinnosť úradu oznámiť súdnemu exekútorovi alebo centru zánik povinnosti vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné, tzn. úrad oznámi súdnemu exekútorovi alebo centru, keď dôjde k splateniu celej sumy, ktorá bola oprávnenej osobe preddavkovo poskytnutá na náhradnom výživnom.
6
K bodu 24
Navrhuje sa upraviť ustanovenie týkajúce sa postupov a povinností centra v prípade, že sa výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného uskutočňuje v cudzine.
Navrhuje sa spôsob identifikácie výživného vymoženého z cudziny. Z aplikačnej praxe vyplynulo, že z dôvodu nutnosti spolupráce so zahraničnými orgánmi pri identifikácii platieb v zmysle aktuálne platnej právnej úpravy je tento proces príliš administratívne a časovo náročný a nie vždy úspešný.Na základe uvedených dôvodov je potrebné legislatívne upraviť identifikáciu vymoženého výživného z cudziny. Navrhuje sa, aby sa v prípade, že centrum prijme platbu vymoženého výživného na dve alebo viac detí v jednej sume, táto suma rovnomerne rozpočítala na účely náhradného výživného na každé dieťa, pokiaľ nie je možné túto platbu identifikovať. Súčasne sa exaktne definuje, že z vymoženej sumy výživného z cudziny sa suma výživného určeného rozhodnutím súdu považuje za bežné výživné v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola platba prijatá na účet centra.
Ďalej sa navrhuje upresniť povinnosti centra, ktoré mu vyplývajú zo zákona o náhradnom výživnom. Podľa doterajšej právnej úpravy sa na centrum vzťahujú ustanovania Exekučného poriadku, čo sa v praxi ukázalo ako problematické. V navrhovanom ustanovení sa centru ukladá povinnosť oznámiť úradu ukončenie vymáhania výživného z cudziny, nie však z dôvodu, že vymáhanie z cudziny nie je možné, ale napríklad z dôvodu, že o ukončenie požiadala oprávnená osoba, výživné bolo splatené v plnom rozsahu a pod. Ďalej sa centru ukladá povinnosť oznámiť úradu sumu vymoženého výživného pre oprávnenú osobu v lehote do piatich pracovných dní od prijatia platby na účet centra. Súčasne sa navrhuje, aby centrum malo povinnosť bez zbytočného odkladu poslať oprávnenej osobe vymožené výživné v sume výživného určeného rozhodnutím súdu (tzn. bežné výživné) a následne na účet úradu sumu podľa oznámenia úradu. Prípadný rozdiel medzi sumou vymoženého výživného a sumami podľa predchádzajúcej vety centrum poukáže oprávnenej osobe.
K bodu 25
Legislatívno-technická úprava.
K Čl. II
Navrhuje sa vypustenie predmetných novelizačných bodov. Navrhované zmeny v zákone o náhradnom výživnom, ktoré predmetom tohto návrhu zákona zasahujú aj do ustanovení, ktoré upravené v dotknutej novele účinnej od 1. decembra 2022, a preto sa tieto ustanovenia upravujú opätovne v pozmenenom znení v tomto návrhu s účinnosťou od 1. decembra 2022.
K Čl. III
Účinnosť sa navrhuje k 1. januáru 2022, okrem novelizačných bodov 15,16, 19 a 20, ktorých účinnosť sa navrhuje k 1. decembru 2022.
7
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 310/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
8
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 310/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Precizovanie, zjednodušovanie a zlepšovanie podmienok nároku na náhradné výživné
3.Ciele a výsledný stav
Zlepšenie finančnej situácie osamelých rodičov a nekomletných rodín, explicitne aj v otázke úpravy vymáhania a vyplácania náhradného výživného. Navrhuje sa odstránenie príjmovej hranice ako podmienky nároku na náhradné výživné, odstránenie hranice maximálneho poskytovaného náhradného výživného, umožnenie požiadať o náhradné výživné hneď po podaní návrhu na vykonanie exekúcie, zvýšenie náhradného výživného pre deti, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok, resp. je nižší ako toto náhradné výživné.
4.Dotknuté subjekty
Nezaopatrené deti, kde si jeden z rodičov neplní svoju vyživovaciu povinnosť.
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli zvažované..
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Nevzťahuje sa .
8.Preskúmanie účelnosti
9
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Návrh zakladá finančný vplyv na rozpočet MPSVR SR, nakoľko hlavným cieľom je zrušenie hornej hranice výšky náhradného výživného, odstránenie príjmovej hranice a zároveň zvýšenie náhradného výživného pre deti, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok, resp. je nižší ako toto náhradné výživné.
Vplyv na rok 2022 predstavuje cca 2 545 280 €, na rok 2023 cca 2 425 280 a na rok 2024 cca 2 425 280 €.
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
ISP, RSD MIS, UPSVaR
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
10
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné