N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
Číslo:
N á v r h
skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
Predkladajú: Návrh uznesenia:
Robert F I C ONárodná rada Slovenskej republiky
Ľuboš B L A H As c h v a ľ u j e
Dušan Jarjabeknávrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona,
ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 241/1993 Z. z.
o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a
pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
Bratislava október 2021
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
N á v r h
Z á k o n
z.............2021,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja
a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z., zákona č. 156/1998 Z. z., zákona č. 285/1999 Z. z., zákona č. 396/2000 Z. z., zákona č. 442/2001 Z. z., zákona č. 424/2010 Z. z., zákona č. 409/2015 Z. z. a zákona č. 281/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m) 30. september – Deň mníchovskej zrady,“.
Doterajšie písmená m) až t) sa označujú ako písmená n) až u).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Skupina poslancov NR SR navrhuje zaradiť do ustanovenia § 3 novelizovaného zákona nový pamätný deň 30. september deň mníchovskej zrady.
29. 30. septembra 1938 sa po opakovaných ultimátnych vyhláseniach na adresu vtedajšej I. Československej republiky stretli v Mníchove najvyšší predstavitelia Nemecka, Veľkej Británie, Francúzska a Talianska bez účasti dotknutého Československa. Výsledkom konferencie bola dohoda, na základe ktorej Československo muselo odovzdať časť svojho suverénneho územia, pristúpiť k ďalším ponižujúcim podmienkam a bolo vystavené faktickej likvidácii nacistickým režimom v Nemecku, ku ktorej došlo rozdelením Československa.
Spojenci Československa Veľká Británia a Francúzsko obetovali v roku 1938 Československo v mene svojich vlastných mocenských záujmov. Žiadne historické dokumenty, ani postoje českých a slovenských politikov z toho obdobia nepopierajú fakt, že správanie spojencov bolo v širokej politickej a spoločenskej dohode vnímané ako veľká zrada. Československo v roku 1938 bolo jedinou demokraciou v strednej a východnej Európe, išlo o mimoriadne vyspelú hospodársku krajinu so silným vojenským a zbrojárskym potenciálom, ako aj so sieťou vojenských opevnení, ktoré muselo odovzdať na základe zrady Nemecku.
Návrh zákona nemá žiadny dopad na verejné rozpočty, na zamestnanosť, podnikateľské, či životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
K čl. I: Navrhuje sa doplniť § 3 novelizovaného zákona o ďalší pamätný deň, a to pod písmenom m), s názvom - deň mníchovskej zrady. Písmená m) t) sa budú označovať ako písmená n) až u).
K čl. II: Účinnosť zákona je navrhovaná od 1. januára 2022.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ návrhu zákona: skupina poslancov NR SR.
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie ani obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Body 4., 5., 6. formulára doložky zlučiteľnosti sú preto bezpredmetné.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
Vplyvy:
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy – žiadne.
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie – žiadne.
3.Sociálne vplyvy (vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť) – žiadne.
4.Vplyvy na životné prostredie- žiadne.
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti – žiadne.
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 1. októbra 2021
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,
v mene skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vám predkladáme Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov“.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky žiadajú, aby bol uvedený návrh zaradený do programu riadnej schôdze.
Návrh na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predloží a odôvodní poslanec Robert Fico.
S pozdravom
Prílohy:
1. materiál na prerokovanie 2x
Vážený pán
Boris Kollár
Predseda Národnej rady
Slovenskej republiky