1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa predkladá ako návrh skupiny poslancov NRSR.
V Čl. I. sa navrhuje v reakcii na stratu účinnosti § 293dx, aby predmetné ustanovenia boli súčasťou zákonom natrvalo stanoveného mechanizmu pre zvyšovanie dôchodkových dávok a úrazovej renty rovnako, ako to je podľa uvedeného ustanovenia účinné do 31. decembra 2021.
Doterajšia aplikačná prax ukázala opodstatnenosť uvedeného ustanovenia ako nástroja na zabezpečenie primeraného zvyšovania dôchodkových dávok a úrazovej renty, ktoré reaguje nielen na medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, ale aj na rast miezd v národnom hospodárstve, čím sa posilňuje zvyšovanie reálnej hodnoty dôchodkových dávok a úrazovej renty.
Predkladatelia sa domnievajú, že aktuálny vývoj vytvára tiež priestor na odbornú diskusiu o použití medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ako základného východiska pre zvyšovanie dôchodkových dávok a úrazovej renty, avšak presvedčení, že ísť o komplexnú odbornú diskusiu, ktorá si vyžaduje primeraný čas a zváženie všetkých dôležitých aspektov, aby zákonom stanovený mechanizmus zvyšovania dôchodkových dávok a úrazovej renty zodpovedal zmyslu a účelu oboch dávok sociálneho poistenia.
Navrhované riešenie považujú za primerané a vyvážené, rešpektujúc existujúci mechanizmus podľa § 82 a zároveň zabezpečujúci primerané zvyšovanie dôchodkových dávok a úrazovej renty najmä pre tých poberateľov, u ktorých výška týchto dávok nedosahuje ani ich priemer vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
Zabezpečuje sa tým primeraná sociálna súdržnosť zahrňujúca dôležitú skupinu obyvateľov, ktorá je zväčša odkázaná prevažne alebo dokonca výlučne na sociálny príjem.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Osobitná časť
K čl. I
V zmysle aktuálne účinnej právnej úpravy sa upravené znenie § 293dx ustanovuje ako permanentná súčasť mechanizmu na zvyšovanie dôchodkových dávok a úrazovej renty, preto sa vkladá do tých častí zákona, ktoré upravujú zvyšovanie dôchodkových dávok a zvyšovanie
2
úrazovej renty. Navrhovanou zmenou sa vlastne zachová existujúci stav podľa § 293dx, ktorého účinnosť uplynie 31. decembra 2021.
K čl. II
Vzhľadom na vyššie uvedené zdôvodnenie sa navrhuje účinnosť tak, aby sa podľa dnes účinného mechanizmu stanoveného v § 293dx postupovalo aj pri zvyšovaní dôchodkových dávok a úrazovej renty vyplácanej od 1. januára 2022.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR.