Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Cieľom návrhu zákona je vytvoriť obciam, ktoré správcom dani z nehnuteľností, právnu možnosť oslobodiť od dane alebo znížiť daň z nehnuteľností (zo stavieb a nebytových priestorov alebo ich častí).
Ďalej sa navrhuje zaviesť možnosť pre obce určiť si okruh stavieb uvedených v § 17 ods. 3 písmene b), na ktoré sa bude vzťahovať daňová úľava alebo oslobodenie (v súčasnosti museli obce taxatívne prevziať znenie celého písmena b) do VZN obce).
Zároveň sa tým nepriamo podporí výstavba športovísk a športovej infraštruktúry zo súkromných zdrojov, prípadne, ak ide o športovú infraštruktúru v majetku štátu, na ktorej výstavbu a prevádzku štát vynakladá prostriedky sa môže týmto spôsobom dosiahnuť, aby sa prevádzka športovej infraštruktúry, ktorej cieľom je aj zlepšenie kvality života obyvateľov obce, ako aj vrcholových športovcov, nepredražovala o povinnosť platiť dane zo stavieb.
Z návrhu je možné predpokladať vplyv na rozpočty obcí, ktoré nie vyčíslené. Športoviská poväčšine vo vlastníctve miest/obcí, takže vplyv na miestne dane by bol zrejme minimálny (negatívne riziko bez čísla), ako aj na daň z príjmu právnických osôb, nakoľko obce (mestské podniky) neplatia výraznú daň z príjmov právnických osôb. Zároveň ide o možnosť oslobodenia alebo zníženia, a preto nie je možné vyčísliť, koľko obcí takúto možnosť využije.
Návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívny vplyv na sociálne vplyvy a žiaden vplyv na informatizáciu, životné prostredie a na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
B. Osobitná časť
K čl. I
K § 17 ods. 3 písm. b)
V súlade so zásadou výkonu daňovej politiky vo veci miestnych daní a poplatkov na úrovni samosprávy tak pri určovaní sadzieb miestnych daní a poplatkov ako aj určenia rozsahu úľav a oslobodení sa navrhuje zaviesť možnosť pre obce stanoviť si zníženie alebo oslobodenie stavieb a nebytových priestorov alebo ich častí od dane z nehnuteľností aj pre stavby a nebytové priestory slúžiace na šport a športové aktivity (napr. športové haly, plavárne, a pod.). Z navrhovaného textu teda vyplýva, že sa možnosť oslobodenia od tejto dane alebo zníženie tejto dane nebude vzťahovať na prevádzky, ako obchody, kaviarne a podobne, keďže neslúžia na športové aktivity.
Poznámka pod čiarou Poznámka pod čiarou k odkazu 20b) špecifikuje, ktoré stavby a nebytové priestory sa v zmysle štatistickej klasifikácie stavieb a vyhlášky vykonávajúcej katastrálny zákon považujú za stavby a nebytové priestory slúžiace na šport a športové aktivity.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky tak, aby obce stihli pripraviť VZN na nasledujúci kalendárny rok včas.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
k návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona:
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve: nie je
b) v sekundárnom práve:
nie je, gestor: Ministerstvo financií SR
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie: nie je
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj
osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení:
nie je
b) uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu
Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej
republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom
znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na
zabezpečenie nápravy:
predmetné konania neboli začaté
c) uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty
Európskej únie už prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby
prijatia ďalších úprav:
nie sú
4.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: úplne
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Cieľom návrhu zákona je vytvoriť obciam, ktoré správcom dani z nehnuteľností, právnu možnosť oslobodiť od dane alebo znížiť daň z nehnuteľností (zo stavieb a nebytových priestorov alebo ich častí).
Ďalej sa navrhuje zaviesť možnosť pre obce určiť si okruh stavieb uvedených v § 17 ods. 3 písmene b), na ktoré sa bude vzťahovať daňová úľava alebo oslobodenie (v súčasnosti museli obce taxatívne prevziať znenie celého písmena b) do VZN obce).
Zároveň sa tým nepriamo podporí výstavba športovísk a športovej infraštruktúry zo súkromných zdrojov, prípadne, ak ide o športovú infraštruktúru v majetku štátu, na ktorej výstavbu a prevádzku štát vynakladá prostriedky sa môže týmto spôsobom dosiahnuť, aby sa prevádzka športovej infraštruktúry, ktorej cieľom je aj zlepšenie kvality života obyvateľov obce, ako aj vrcholových športovcov, nepredražovala o povinnosť platiť dane zo stavieb.
3.Ciele a výsledný stav
Zrovnoprávniť možnosť oslobodenia od dane z nehnuteľnosti aj stavby a nebytové priestory slúžiace na šport a športové aktivity obdobne, ako existuje možnosť takéhoto oslobodenia pre divadlá, galérie a podobne.
4.Dotknuté subjekty
Súkromní vlastníci športovísk
mestá a obce
VÚC
Ministerstvo financií SR
Fond na podporu športu
5.Alternatívne riešenia
Dotácie na prevádzkovanie športovísk:
Fond na podporu športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zachovanie doterajšieho stavu:
potrebné vlastné zdroje vlastníka alebo prevádzkovateľa nehnuteľnosti, stavby alebo nebytového priestoru na šport a športové aktivity, pričom tieto činnosti zvyčajne nedosahujú zisky a hrozí riziko, že tieto nehnuteľnosti budú chátrať z dôvodu nedostatku financií na ich údržbu zapríčineného potrebou platenia daní z nehnuteľností
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Predpokladá sa prijatie všeobecne záväzného nariadenie obcí.
7.Transpozícia práva EÚ
Bezpredmetné
8.Preskúmanie účelnosti
Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí jeho účinnosti, najneskôr pri príprave prípadného návrhu novelizácie predloženej právnej úpravy.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
Richard_Nemec@nrsr.sk
12.Zdroje
konzultácie s dotknutými subjektmi
spolupráca s odborníkmi
Ministerstvo financií SR
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: