1
D Ô V O D O V Á S P R Á V A
A.Všeobecná časť
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Cieľom predmetného návrhu zákona je zlepšiť podmienky participácie občanov na živote obce a v školských zariadeniach. Predmetný návrh zavádza pojmy obecný mládežnícky parlament a rada seniorov priamo v zákone o obecnom zriadení a posilňuje postavenie školských parlamentov, ktoré budú úzko spolupracovať s obecným mládežníckym parlamentom. Taktiež sa navrhuje, aby mládežnícky parlament mohli zriaďovať aj vyššie územné celky či jednotlivé organizácie samosprávy.
Návrh zákona reaguje na stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014-2020, schválenú vládou Slovenskej republiky, ktorou sa zadefinoval strategický cieľ podporovať inovatívne formy participácie mladých ľudí na živote spoločnosti na vnútroštátnej, regionálnej a komunálnej úrovni. Cieľom návrhu je zlepšiť prístup mladých ľudí k rozhodovacím procesom a podporiť plnú participáciu mladých ľudí na živote spoločnosti v obci, ale aj na školách.
Participáciu detí a mládeže považujeme v našej spoločnosti za veľmi dôležitú a preto prichádzame s návrhom, aby v prípade záujmu mladých ľudí vznikali v obciach obecné mládežnícke parlamenty či na školách školské parlamenty. Malo by ísť o orgány, ktoré budú samosprávne a politicky nezávislé, riadené a tvorené na občianskom princípe. Myslíme si, že prijatie tohto návrhu prispeje k rozvoju aktívneho občianstva v rannom veku dospelosti života človeka. Prostredníctvom najjednoduchších demokratických procesov v detskom a adolescentnom veku dochádza k pochopeniu politického systému a následne štruktúry moci v štáte založenom na princípe bŕzd a protiváh. V rámci zmeny zákona tak dôjde k zážitkovému učeniu mladých ľudí, kedy si reálne vyskúšajú, čo v praxi znamená demokracia, sloboda či samospráva.
Keďže vnímame aj potrebu medzigeneračnej spolupráce, navrhujeme zároveň zriadiť radu seniorov, ktorá by spolupracovala s obecným mládežníckym parlamentom a školskými parlamentami. Zároveň by umožnila seniorom participovať na veciach verejných a prispievať svojimi skúsenosťami do chodu obce.
Návrh zákona zároveň reaguje na výzvy Výboru Organizácie spojených národov pre práva dieťaťa, aby Slovenská republika zlepšila participáciu detí na politických procesoch a politickej a občianskej angažovanosti. Rovnako tak sa postupuje v zmysle záväzku vlády Slovenskej republiky stanovenom v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 2024 v kapitole Obnova dôvery v právny štát a zabezpečenie toho, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako, podkapitola Ľudské práva a občianska spoločnosť,
2
strana 17: V oblasti ľudských práv bude vláda SR podporovať ochranu práv detí vo všetkých politikách štátu.“
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a s právom Európskej únie.
Návrh zákona predpokladá pozitívne sociálny vplyvy. Návrh zákona nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na manželstvo, rodičovstvo, rodinu, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie ani vplyvy na služby pre občana.
3
B.Osobitná časť
Čl. I
Navrhuje sa umožniť obecnému zastupiteľstvu zriadiť nové orgány obce, a to obecný mládežnícky parlament a radu seniorov. Podrobnosti o fungovaní, zložení, členoch a ich odmeňovaní, právomociach a úlohách obecného mládežníckeho parlamentu a rade seniorov upraví obecné zastupiteľstvo.
Čl. II
K bodu 1
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu žiackej školskej rady na školský parlament.
K bodu 2
Legislatívno-technická úprava odkazujúca na § 26 ods. 8.
K bodu 3
Navrhuje sa legislatívna úprava školského parlamentu ako orgánu reprezentujúceho žiakov
školy. Návrh zákona definuje jeho postavenie, vznik, počet členov, priebeh volieb, štatút a
demonštratívny výpočet kompetencií.
K bodu 4
Navrhuje sa, aby sa súčasné žiacke školské rady zrušili, vzhľadom na to, že žiacke školské rady
budú po novom školské parlamenty.
Čl. III
Navrhuje sa, aby aj fyzická osoba, právnická osoba alebo vyšší územný celok, nie však obec, mohli zriaďovať mládežnícky parlament. Ide o parlament odlišný od obecného mládežníckeho parlamentu. Zloženie, ustanovenie a úlohy mládežníckeho parlamentu určuje jeho zriaďovateľ. Navrhuje sa demonštratívny výpočet kompetencií mládežníckeho parlamentu.
Čl. IV
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2022.
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
5
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Od predloženého návrhu zákona sa očakávajú pozitívne sociálne vplyvy, najmä v oblasti angažovanosti mladých ľudí vo veciach verejných prostredníctvom členstva v navrhovaných mládežníckych parlamentoch ako inovatívnej formy participácie mládeže na veciach verejných.
Rovnako tak získajú praktické skúsenosti s fungovaním školskej a obecnej samosprávy, zapoja sa do základných demokratických procesov pri vytváraní parlamentov a v neposlednom rade svojimi nápadmi a návrhmi, svojim videním sveta a poukazovaním na problémy, s ktorými sa denno-denne stretávajú prispejú k zlepšeniu chodu či už obce alebo školy.
Pozitívny vplyv na sociálnu inklúziu predstavuje aj vytvorenie rady seniorov ako poradného a iniciatívneho orgánu obecného zastupiteľstva, ktorý bude združovať seniorov žijúcich v obci. Obyvateľom obce v dôchodkovom veku tak bude umožnené silnejšie vyjadrovať svoj názor a prichádzať s nápadmi a riešeniami na výzvy, s ktorými sa obec stretáva a prispieť tak svojimi vedomosťami a celoživotnými skúsenosťami.
6
Spolupráca mládežníckeho parlamentu s radou seniorov taktiež prispeje k porozumeniu medzi týmito generáciami a lepšiemu vzájomnému pochopeniu.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.