1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona
č. 180/2014 Z. z., zákona č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z, zákona č. 447/2015 Z. z.,
zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č.
70/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 5/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č.
73/2020 Z. z., zákona č. 338/2020 Z. z. a zákona č. 345/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2
V § 10 ods. 2 sa za slovo „komisie“ vkladá čiarka a slová „obecný mládežnícky parlament, radu seniorov“ a na konci odseku sa pripája veta „Podrobnosti o zložení, právomociach a úlohách orgánov obecného zastupiteľstva podľa prvej vety, ako aj o odmeňovaní ich členov, upraví obecné zastupiteľstvo.“.
Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., ., zákona č. 61/2015 Z. z.,., zákona č. 188/2015 Z. z.,
zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z, zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z.
z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018
Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. Z., zákona č. 381/2019 Z. z. a zákona č. 93/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) školský parlament.“.
2.V § 24 ods. 16 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak § 26 ods. 8 neustanovuje inak“.
3.§ 26 vrátane nadpisu znie:
㤠26
Školský parlament
(1)Školský parlament reprezentuje žiakov základnej školy alebo strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom a navonok.
(2)Školský parlament je ustanovený, ak žiadosť o jeho ustanovenie podá riaditeľovi školy najmenej 30 % žiakov školy alebo ak jeho ustanovenie schváli rada školy.
(3)Školský parlament najmenej 5 a najviac 17 členov; členmi školského parlamentu sa stanú žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov. Počet členov školského parlamentu na účel prvých volieb určia predkladatelia žiadosti o jeho ustanovenie alebo rada školy. Počet členov pre každé ďalšie voľby školského parlamentu určuje štatút školského parlamentu, schválený na
ustanovujúcej schôdzi. Na zasadnutí školského parlamentu sa zúčastňuje aj pedagogický
zamestnanec určený riaditeľom školy, ktorý nemá hlasovacie právo. Úlohou určeného
pedagogického zamestnanca je dohliadať na riadny priebeh zasadnutí a dodržiavanie štatútu
3
školského parlamentu a informovať spolu s predsedom školského parlamentu vedúcich
zamestnancov školy o záveroch zasadnutia školského parlamentu.
(4)Na priebeh volieb dohliada rada školy, ktorá vyhlási voľby do školského parlamentu do 30 dní od ustanovenia školského parlamentu. Vyhlásenie volieb, zápisnice a výsledky volieb škola zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli školy. Voľby musia prebehnúť tajným hlasovaním. O voľbách vyhotoví rada školy zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy a rade školy.
(5)Predsedu školského parlamentu volia na prvom zasadnutí školského parlamentu členovia školského parlamentu tajným hlasovaním z členov školského parlamentu. Na zvolenie predsedu školského parlamentu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov školského parlamentu.
(6)Ak majú kandidáti rovnaký počet hlasov, o tom, ktorý zo žiakov bude členom školského parlamentu sa rozhodne žrebom.
(7)Školský parlament
a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
b) sa podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy,
d) volí zástupcu žiakov do rady školy,
e) spolupracuje s obecným mládežníckym parlamentom a radou seniorov, ak v obci zriadené,
f) odporúča obecnému mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí môžu zastupovať školu v obecnom mládežníckom parlamente, ak je v obci zriadený,
g) prostredníctvom obecného mládežníckeho parlamentu spolupracuje s ďalšími školskými parlamentami,
h) podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí.
(8)Funkčné obdobie predsedu a členov školského parlamentu určuje štatút školského parlamentu.
Funkčné obdobie nesmie byť dlhšie ako 18 mesiacov.
(9)Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
(10)Náklady na činnosť školského parlamentu sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu
školy.”.
4.Za § 39hd sa vkladá § 39he, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39 he
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2021
4
Žiacke školské rady ustanovené podľa predpisov účinných do 30. septembra 2021 sa zrušujú.“.
Čl. III
Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 375/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 360/2019 Z. z. sa mení takto:
§ 6a vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Mládežnícky parlament
(1)Fyzická osoba, právnická osoba alebo vyšší územný celok, okrem obce, môže zriadiť
mládežnícky parlament.
(2)Zloženie mládežníckeho parlamentu, spôsob ustanovenia mládežníckeho parlamentu a úlohy
mládežníckeho parlamentu určí jeho zriaďovateľ v jeho štatúte.
(3)Mládežnícky parlament najmä
a)prerokúva návrhy, ktoré sa týkajú zlepšenia práce s mládežou alebo majú vplyv na
mládež,
b)spolupracuje s ďalšími školskými parlamentmi alebo s mládežníckymi parlamentmi,
c)spolupracuje s ďalšími mládežníckymi organizáciami v Slovenskej republike.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.