1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa predkladá ako návrh skupiny poslancov NRSR za stranu HLAS – sociálna demokracia.
V Čl. I. sa navrhuje v reakcii na aktuálny stav predpokladaného výrazného zdražovania cien energií dočasne znížiť sadzbu dane z pridanej hodnoty na úroveň 5 % na služby spojené s elektrickou energiou, plynom, parou a teplou vodou, ich predajom, prenosom, distribúciou a dodávkou. Mimoriadne zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty by platilo počas roka 2022 a následne od 1. januára 2023 by pre tieto služby opätovne platila základná sadzba dane, pokiaľ by NRSR v priebehu roka 2022 neuznala za potrebné predĺžiť uplatňovanie mimoriadne zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty.
Cena elektriny by sa pre rok 2022 mohla vzhľadom na vývoj cien na komoditných burzách zvýšiť podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví („ÚRSO“) o 15 %. Pri plyne odborníci odhadujú zdraženie v objeme 25 30 percent. Finálnu podobu cien by sa mala verejnosť dozvedieť v priebehu novembra 2021. Takýto výrazný skokový nárast cien môže tvoriť prekážku obnovy ekonomiky po pandémii a ešte viac zaťažiť rizikové skupiny obyvateľstva. Vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zvažuje pre vysoké ceny plynu finančnú pomoc dodávateľom energií. Niektoré štáty prijímajú opatrenia na kompenzáciu trojnásobne vyšších cien pre spotrebiteľov. Napríklad Francúzsko oznámilo, že rozdá na pomoc chudobným domácnostiam 580 miliónov eur nad rámec pomoci, ktorú im dlhodobo poskytuje na účty za energie. Podporné opatrenia pripravili aj vlády v Grécku a Španielsku.
Nakoľko si uvedomujeme zraniteľnosť spotrebiteľov v súčasnej náročnej ekonomickej situácií, považujeme za potrebné, aby štát urobil viac než sa len spoliehal na samovoľný vývoj cien trhu. Zníženie sazdby DPH predstavuje účinný a adresný krok na pomoc obyvateľom Slovenskej republiky. Štát takýmto spôsobom zníži konečnú sumu cien energií v roku 2022 a zabráni, aby spotrebitelia v plne miere pocítili výrazný rast cien energií. Zároveň je tento spôsob pomoci efektívny v tom, že štát nemusí vynakladať náklady a čas na organizáciu iného typu pomoci obyvateľom, ale týmto jednoduchým spôsobom bude nárast cien do veľkej miery kompenzovaný. Prijatie tohto zákona by predstavovalo i istý znak morálnej solidarity s obyvateľmi SR. Nie je totiž obhájiteľné, aby na rastúcich cenách energií a zvyšovaní výdavkov obyvateľov zarobil v konečnom dôsledku štát, ktorý tieto komodity zdaňuje.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
B.Osobitná časť
K čl. I
K Bodu 1
Navrhovaným doplnením § 27 o nový odsek 3 sa bude aplikovať mimoriadne znížená sadzba dane z pridanej hodnoty 5% zo základu dane na služby uvedené v prílohe č. 7b.
K Bodu 2
Zavádza sa nová príloha č. 7b, ktorá vymedzuje vybrané služby, pri ktorých sa uplatní mimoriadne znížená sadzba dane 5% zo základu dane. Jedná sa o služby spojené s elektrickou energiou, plynom, parou a teplou vodou, ktoré sú zadefinované v súlade s prílohou III. Smernice rady 2006/112/ES a vychádzajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. L 145, 4.6.2008, s. 65) v platnom znení. Predmetné služby uvedené v CPA pod kódom 35.1; 35.2 a 35.30.1 vrátane všetkých subkategórií zahrnutých pod týmito kódmi.
K Bodom 3 a 4
Rušia sa ustanovenia vymedzujúce mimoriadne zníženú sadzbu dane, vrátane prílohy 7b. Na služby spojené s elektrickou energiou, plynom, parou a teplou vodou sa uplatňuje základná sadzba dane v § 27 ods. 1.
K čl. II
Vzhľadom na to, že nové ceny energií budú platiť od začiatku roka 2022, navrhujeme rovnako od 1. januára 2022 stanoviť účinnosť tohto zákona. Časť tohto zákona, čl. I body 3 a 4, ktoré rušia mimoriadne zníženie sadzby dane a uplatňujú na služby spojené s elektrickou energiou, plynom, parou a teplou vodou základnú sadzbu dane, nadobudnú účinnosť k 1. januáru 2023.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
3. Predmet návrhu zákona: Je v súlade s právnou úpravou Európskej únie;
a) je upravený v primárnom práve Európskej únie článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie,
b) je upravený v sekundárnom práve Európskej únie Smernica Rady 2006/112/ES z 28.11.2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú.v. L 347, 11.12.2006), ktorá stanovuje spoločný systém dane z pridanej hodnoty v Európskej únii; Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 65) v platnom znení,
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: Nie prekladaným návrhom právneho predpisu dotknuté.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie: Úplný.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.