- 1 -
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA 2003/33/ES Európskeho parlamentu a rady z 26. mája 2003, o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok (Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
Predmet a rozsah pôsobnosti
Cieľom tejto smernice je aproximovať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov na reklamu tabakových výrobkov a ich propagáciu:
a) v tlači a iných vytlačených publikáciách;
b) v rozhlasovom vysielaní;
c) v službách informačnej spoločnosti a
d) cez sponzorstvo súvisiace s tabakovými výrobkami, vrátane bezplatnej distribúcie tabakových výrobkov.
N
Č: V
bod 1
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 147/2001 Z. z.“)
V § 1 sa za slová „tohto zákona“ vkladajú slová „a osobitných predpisov1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: „1) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6 z 11. decembra 2018 o veterinárnych liekoch a o zrušení smernice 2001/82/ES (Ú. v. L 4, 7.1.2019).“.
§ 1 zákona č. 147/2001 Z. z. prvá veta: „Tento zákon ustanovuje všeobecné požiadavky na reklamu, požiadavky na reklamu niektorých
Ú
- 2 -
produktov, ochranu spotrebiteľov a podnikateľov pred účinkami neprípustnej porovnávacej reklamy a pôsobnosť orgánov verejnej správy pri výkone dozoru alebo dohľadu (ďalej len "dozor") nad dodržiavaním tohto zákona a osobitných predpisov1).
Č: 2
P: b
"reklama" znamená všetky formy komerčných oznámení, ktoré majú za cieľ propagovať tabakový výrobok alebo priamo alebo nepriamo pôsobiť na jeho propagáciu;
N
Č: V
bod 2
Návrh zákona č. 147/2001 Z. z.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak1c).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie: „1c) Čl. 4 ods. 40 nariadenia (EÚ) 2019/6.“.
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z.: „reklama je predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou1b) s cieľom uplatniť produkty na trhu, ak osobitný predpis neustanovuje inak,1c)“.
Ú