1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Právny predpis Európskej únie
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/802 z 12. marca 2021, ktorou sa mení príloha k rámcovému rozhodnutiu Rady 2004/757/SVV, pokiaľ ide o zaradenie nových psychoaktívnych látok metyl-3,3-dimetyl-2-{[1-(pent-4-én-1-yl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}butanoát (MDMB-4en-PINACA) a metyl-2-{[1-(4-fluórbutyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimetylbutanoát (4F-MDMB-BICA) do vymedzenia pojmu drogy (Ú.v. EÚ L 178, 20. 5. 2021)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona č. ......./2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpo-
zície
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:1
Zmena rámcového rozhodnutia 2004/757/SVV
V prílohe k rámcovému rozhodnutiu 2004/757/SVV sa dopĺňajú tieto nové body 18 a 19:
N
Návrh zákona č. ....../2021 Z. z.
Čl. I
Príloha č. 1
2
18.
Metyl-3,3-dimetyl-2-{[1-(pent-4-én-1-yl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}butanoát (MDMB-4en-PINACA)
(*)
.
19.
Metyl-2-{[1-(4-fluórbutyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimetylbutanoát (4F-MDMB-BICA)
(*)
.
11. V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „MDMB-CHMICA, chemicky metyl (2S)-2-{[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-yl]formamido}-3,3-dimetyl ester kyseliny maslovej (butánovej)“ vkladajú nové riadky, ktoré znejú:
„MDMB-4en-PINACA, chemicky metyl-3,3-dimetyl-2-{[1-(pent-4-én-1-yl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}butanoát“.
MDPEP, chemicky 1-(benzo[d][1,3]dioxol5-yl)-2-(pyrolidín-1- yl)heptán-1-1)“
7. V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „4F-MBMB-BINACA, chemicky metyl 2-(1-(4-fluórbutyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoát“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „4F-MDMB-BICA, chemicky metyl-2-{[1-(4-fluórbutyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimetylbutanoát“.
Ú
Ú
Čl.: 2
O:1
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 9. decembra 2021. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
N
Návrh zákona č. ....../2021 Z. z.
Návrh zákona č. ....../2021 Z. z.
Čl. II
Čl. I
príloha č. 3
bod 4
Zákon č. 124/2021 Z. z. nadobúda účinnosť 9. decembra 2021.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
15. Príloha č. 3 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
Ú
Ú
Ú
3
O:2
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
n.a.
„4. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/802 z 12. marca 2021, ktorou sa mení príloha k rámcovému rozhodnutiu Rady 2004/757/SVV, pokiaľ ide o zaradenie nových psychoaktívnych látok metyl-3,3-dimetyl-2-{[1-(pent-4-én-1-yl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}butanoát (MDMB-4en-PINACA) a metyl-2-{[1-(4-fluórbutyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimetylbutanoát (4F-MDMB-BICA) do vymedzenia pojmu drogy (Ú. v. L 178, 20. 5. 2021).“.
Čl. 3
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
Čl.: 4
Táto smernica je určená členským štátom v súlade so zmluvami.
V Bruseli 12. marca 2021
Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN
n.a.