1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
704
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ....................... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 455/2007 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 468/2009 Z. z., zákona č. 43/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 43/2014 Z. z., zákona 148/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 288/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 372/2019 Z. z. a zákona č. 124/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V prílohe č. 1 I. skupine omamných látok sa za riadok „Heroín, chemicky (N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diyl)diacetát“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Izotonitazén, chemicky N,N-dietyl-2-[[4-(1-metyletoxy)fenyl]metyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etánamín“.
2.V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „AH-7921, chemicky 3,4-dichlór-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl] benzamid“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Alfa D2PV, chemicky 1,2-difenyl-2-(pyrolidín-1-yl)etan-1-ón“.
3.V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „DET, chemicky N,N-
2
dietyltryptamín“ vkladajú nové riadky, ktoré znejú:
„Difenidín, chemicky 1-(1,2-difenyletyl) piperidín
Diklazepam, chemicky 7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-1-metyl-1,3-dihydro2H-benzo[1,4]diazepín2-ón“.
4.V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „DOI chemicky 2,5-dimetoxy-4-jódamfetamín“ vkladá nový riadok, ktorý znie: Efenidín, EPE, NEDPA, chemicky N-etyl-1,2-difenyletylamín“.
5.V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „Etylón, MDEC, βk-MDEA, chemicky (RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propán-1-ón“ vkladajú nové riadky, ktoré znejú:
Eutylon, β-Keto-1,3-benzodioxolyl-N-ethylbutanamine, bk-EBDB, n-ethylbutylone, chemic-ky (±)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(etylamín)bután-1-ón
3-Fluórfenmetrazín, 3F-fenmetrazín, 3-FPM, 3-FPH a PAL-593 chemicky 2- (3-fluórfenyl) -3- metylmorfolín“.
6.V prílohe č. 1 I. skupine pychotropných látok sa slová „4F-MBMB-BINACA, 4F-MBMB-BINACA, chemicky metyl 2-(1-(4-fluórbutyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoát“ nahrádzajú slovami 4F-MBMB-BINACA, chemicky metyl 2-(1-(4-fluórbutyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoát“.
7.V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „4F-MBMB-BINACA, chemicky metyl 2-(1-(4-fluórbutyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoát“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „4F-MDMB-BICA, chemicky metyl-2-{[1-(4-fluórbutyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimetylbutanoát“.
8.V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „5F-kumyl-PeGACLON, chemicky 5-(5-fluórpentyl)-2-(2-fenylpropán-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-ón“ vkladá nový riadok, ktorý znie: „Flubromazolam, chemicky 8-bróm-6-(2-fluórfenyl)-1-metyl-4Hbenzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepín“.
9.V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „HHC, 9-nor-9beta-hydroxyhexahydrokanabinol, chemicky 6,6-dimetyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-
3
hexahydrobenzo/c/chromen-1,9-diol“ vkladá nový riadok, ktorý znie: (3-HO-PCP), 3-hydroxyfencyklidín, chemicky 3-[1-(Piperidin-1-yl)cyclohexyl]phenol“.
10.V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „JWH-398, chemicky 1-pentyl-3-(4-chlór-1-naftoyl)indol“ vkladajú nové riadky, ktoré znejú:
„Klonazolam, chemicky 6-(2-chlórofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-benzo[f] [1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepín
Kratom (mitragyna speciosa)“.
11.V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „MDMB-CHMICA, chemicky metyl (2S)-2-{[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-yl]formamido}-3,3-dimetyl ester kyseliny maslovej (butánovej)“ vkladajú nové riadky, ktoré znejú:
MDMB-4en-PINACA, chemicky metyl-3,3-dimetyl-2-{[1-(pent-4-én-1-yl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}butanoát
MDPEP, chemicky 1-(benzo[d][1,3]dioxol5-yl)-2-(pyrolidín-1- yl)heptán-1-1)“.
12.V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „Metoxetamín (MXE), chemicky 2-(3-metoxyfenyl)-2-(etylamino)cyklohexanón“ vkladajú nové riadky, ktoré znejú:
5-Metoxy - N,N-dialyltryptamín, 5-MeO-DALT, chemicky N-[2-(5-metoxy-1H-indol-3-yl)etyl]-N-(prop-2-én-1-yl)prop-2-én-1-amín
2 Metoxyetoxydifenidín, 2-MeO-difenidín, MDA, sass, chemicky 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-amín
3-Metoxyfencyklidín (3-MeO-PCP), chemicky 1-[1-(3-metoxyfenyl) cyklohexyl]piperidín“.
13.V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „4-MTA, chemicky 1-[4(metylsulfanyl)fenyl]propán-2-amín“ vkladá nový riadok, ktorý znie: MXPr, metoxpropamín, chemicky 2-oxo-3'-metoxy-PCPr“.
14.V prílohe č. 1 II. skupine omamných látok sa vypúšťa riadok; „Izotonitazén, chemicky N,N-dietyl-2-[[4-(1-metyletoxy)fenyl]metyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etánamín“.
15.Príloha č. 3 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
4
„4. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/802 z 12. marca 2021, ktorou sa mení príloha k rámcovému rozhodnutiu Rady 2004/757/SVV, pokiaľ ide o zaradenie nových psychoaktívnych látok metyl-3,3-dimetyl-2-{[1-(pent-4-én-1-yl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}butanoát (MDMB-4en-PINACA) a metyl-2-{[1-(4-fluórbutyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimetylbutanoát (4F-MDMB-BICA) do vymedzenia pojmu drogy (Ú. v. EÚ L 178, 20. 5. 2021).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 9. decembra 2021.