VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-20510/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
704
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ............. 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava september 2021