1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) ako iniciatívny materiál.
Návrhom zákona dochádza k presunu Múzea Slovenského národného povstania zo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“). Zároveň sa návrhom zákona dopĺňa funkčné obdobie štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov múzeí a galérií.
Účelom prechodu zriaďovateľskej pôsobnosti Múzea Slovenského národného povstania je zabezpečiť ešte kvalitnejšie plnenie zákonom zadefinovaných úloh, spájanie vedeckých a odborných kapacít, ako aj zvýšenie starostlivosti o vzácne veľkorozmerné zbierkové predmety Múzea Slovenského národného povstania. Realizáciou navrhovanej zmeny budú vytvorené adekvátne podmienky pre napĺňanie poslania tohto múzea v procese zhromažďovania, zhodnocovania vedeckými metódami, ochrany, odborného spravovania, využívania a sprístupňovania zbierkových predmetov, dokumentárnych a archívnych materiálov viažucich sa k dejinám slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického a národnooslobodzovacieho boja a Slovenského národného povstania ako významnej súčasti európskej antifašistickej rezistencie v rokoch 2. svetovej vojny, ako aj dokumentovania povojnových súdnych procesov, rehabilitácií povstalcov a súčasných prejavov neofašizmu, rasovej neznášanlivosti a intolerancie.
Napĺňanie základnej úlohy a poslania Múzea Slovenského národného povstania musí byť tiež podporené aj účinnou ochranou materiálnej podstaty našej vojenskej a protifašistickej histórie a zároveň ich efektívnou a inovatívnou prezentáciou na uchovanie historickej pamäte pre budúce generácie. Tento cieľ sa preto navrhuje dosiahnuť práve presunom Múzea Slovenského národného povstania do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Súčasné nastavenie výberu a odvolania riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií je pre zabezpečenie kvalitného fungovania inštitúcií nevyhovujúce. Dlhodobo absentuje právna úprava dĺžky funkčného obdobia štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov múzeí a galérií v platnom znení zákona, čo v praxi vedie k existencii tzv. „doživotných“ riaditeľov.
Ustanovenie dĺžky funkčného obdobia štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov múzeí a galérií zjednotí podmienky a zefektívni orientáciu na výsledky očakávané od riadiacich pracovníkov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami
2
a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a nebude mať ani sociálny vplyv.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
3
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/ 2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
-
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
August 2021
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
September 2021
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, ktoré dôvodom vypracovania predkladaného materiálu (dôvody majú presne poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým materiálom riešiť).
Dôvodom na spracovanie návrhu zákona je snaha o efektívne spojenie odborných, materiálnych a finančných kapacít pri výskumnom úsilí v obdobnej oblasti špecializácie. Priblížením Múzea Slovenského národného povstania a Vojenského historického ústavu, ktorého súčasťou je Vojenské historické múzeum, sa dosiahne ich vzájomný súlad a priamejšia spolupráca, ktorej výsledkom bude hlbšia vedecko-výskumná činnosť a vyššia ochrana zverených zbierkových predmetov a zbierok ako aj zvýšenie počtu akreditovaných programov vzdelávania.
Na základe poznatkov vyplývajúcich z aplikačnej praxe návrh zákona reaguje na potrebu zavedenia funkčného obdobia štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca múzea alebo galérie. Zavedenie dĺžky funkčného obdobia a spôsobu obsadzovania funkcií predpokladá aj Implementačný plán revízie výdavkov na kultúru 2021- 2025.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele predkladaného materiálu (aký výsledný stav má byť prijatím materiálu dosiahnutý, pričom dosiahnutý stav musí byť odlišný od stavu popísaného v bode 2. Definovanie problému).
Cieľom novely je vytvoriť adekvátne podmienky na kvalitnejšie napĺňanie poslania Múzea Slovenského národného povstania v procese zhromažďovania, zhodnocovania vedeckými metódami, ochrany, odborného spravovania, využívania a sprístupňovania zbierkových predmetov, dokumentárnych a archívnych materiálov viažucich sa k dejinám slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického a národnooslobodzovacieho boja a Slovenského národného povstania ako významnej súčasti európskej antifašistickej rezistencie v rokoch 2. svetovej vojny, ako aj dokumentovania povojnových súdnych procesov, rehabilitácií povstalcov a súčasných prejavov neofašizmu, rasovej neznášanlivosti a intolerancie.
Cieľom je tiež podporovať účinnú ochranu materiálnej podstaty našej vojenskej a protifašistickej histórie a zároveň jej efektívnu a inovatívnu prezentáciu v záujme uchovanie historickej pamäte pre budúce generácie. Bližšia spolupráca medzi Múzeom Slovenského národného povstania a Vojenským historickým ústavom prispeje k posilneniu významu Slovenského národného povstania v našej histórii v širšom kontexte udalostí, ktoré mu predchádzali pred začiatkom 2. sv. vojny ako aj jeho následný vplyv na vývoj spoločnosti
4
v povojnových rokoch.
Funkčné obdobie štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca múzea alebo galérie sa zavádza z dôvodu zvýšenia transparentnosti a efektívnosti fungovania múzeí a galérií.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny predkladaného materiálu dotknú priamo aj nepriamo:
Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo obrany SR, múzeá a galérie zriadené podľa § 3 ods. 1. zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 206/2009 Z. z.“).
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie definovaného problému?
Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3.
V prípade nulového variantu (Múzeum Slovenského národného povstania by zostalo v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR) by nebolo možné účinne využívať všetky synergické efekty, ktoré prináša spojenie múzeí s podobným tematickým zameraním v rámci jedného zriaďovateľa Ministerstva obrany SR pri získavaní, odbornom spracovaní a sprístupňovaní historických exponátov a nadobudnutých vedomostí, čím by nedošlo k naplneniu cieľa sledovaného navrhovaným zákonom. Prechodom do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany SR získa Múzeum Slovenského národného povstania možnosť účinnejšie využívať odborný vedecko-výskumný potenciál Vojenského historického ústavu a asistenciu ozbrojených síl Slovenskej republiky a ich spôsobilosti pri zachovávaní, opravovaní a uskladnení historickej vojenskej techniky, výzbroje a výstroje. Vytvoria sa predpoklady na spoločné využívanie odborných kapacít pri zabezpečovaní činností, ktoré Múzeu Slovenského národného povstania a Vojenskému historickému múzeu vyplývajú zo zákona č. 206/2009 Z. z.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých konkrétnych ustanoveniach (paragrafy, články, body, atď.) ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ (tzv. goldplating) spolu s odôvodnením opodstatnenosti presahu.
8.Preskúmanie účelnosti
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
Účelnosť zmeny bude preskúmaná po troch rokoch nasledujúcim spôsobom:
Priemerná ročná návštevnosť Múzea Slovenského národného povstania pred a po zmene zriaďovateľa.
Priemerné počty zrekonštruovaných zbierkových predmetov pred a po zmene zriaďovateľa.
Vedecko-výskumná činnosť pred a po zmene zriaďovateľa.
Akvizičná činnosť (nadobúdanie) zbierkových predmetov pred a po zmene zriaďovateľa.
Modernizácia centrálnej expozície Múzea SNP pred a po zmene zriaďovateľa.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
5
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam. Informácie v tejto časti slúžia na zhrnutie vplyvov a nie ako náhrada za vypracovanie príslušných analýz vybraných vplyvov.
Výdavky súvisiace so štátnou príspevkovou organizáciou „Múzeum Slovenského národného povstania“ budú v januári 2022 cez Ministerstvo financií SR presunuté z kapitoly Ministerstvo kultúry SR na kapitolu Ministerstvo obrany SR.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov.
JUDr. Ivana Strižencová
Ministerstvo kultúry SR, odbor legislatívy a správneho práva
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
6
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Predkladateľ návrhu právneho predpisu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
3.
Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5. doložky zlučiteľnosti.
7
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa ustanovenie spôsobu obsadzovania a dĺžky funkčného obdobia štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov múzeí a galérií, čím sa zjednotia podmienky a zefektívni sa orientácia na výsledky očakávané od riadiacich pracovníkov múzeí a galérií. Zavedenie dĺžky funkčného obdobia a spôsobu obsadzovania funkcií predpokladá aj Implementačný plán revízie výdavkov na kultúru 2021- 2025. Dĺžka funkčné obdobia sa navrhuje päť rokov, pričom štatutárny orgán a vedúci zamestnanec múzea a galérie môže byť do funkcie vymenovaný aj opakovane.
K bodu 2 až 5
Navrhuje sa presun Múzea Slovenského národného povstania, okrem Digitalizačného centra Múzea Slovenského národného povstania a slovenskej národnej expozície v Štátnom múzeu Auschwitz - Birkenau v Osvienčime, zo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry do zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva obrany. Digitalizačné centrum prejde podľa predloženého návrhu pod Slovenskú národnú galériu a slovenská národná expozícia v Štátnom múzeu Auschwitz - Birkenau v Osvienčime pod Slovenské národné múzeum. V nadväznosti na zmenu zriaďovateľskej pôsobnosti sa dopĺňajú prechodné ustanovenia, ktoré upravujú prechod majetku štátu, práv a povinností.
Prechodným ustanovením sa zároveň ustanovuje, že dĺžka funkčného obdobia sa vzťahuje iba na štatutárne orgány a vedúcich zamestnancov múzeí a galérií, ktorí budú vymenovaní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona.
Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky 29. septembra 2021.
Eduard Heger, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Natália Milanová, v. r.
ministerka kultúry
Slovenskej republiky