NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
702
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .................... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z., zákona č. 126/2015 Z. z., zákona č. 376/2015 Z. z., zákona č. 160/2018 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 34/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 3 sa vkladajú § 3a a 3b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠3a
Vymenovanie a odvolanie štatutárneho orgánu múzea alebo galérie
(1)Štatutárny orgán múzea alebo galérie podľa § 3 ods. 1 vymenúva a odvoláva štatutárny orgán zriaďovateľa tohto múzea alebo tejto galérie. Štatutárny orgán múzea alebo galérie podľa § 3 ods. 1 sa vymenúva na základe výsledku výberového konania, ktorého súčasťou je verejné vypočutie uchádzačov.
(2)Funkčné obdobie štatutárneho orgánu vymenovaného podľa odseku 1 je päť rokov.
(3)Štatutárny orgán vymenovaný podľa odseku 1 nemožno odvolať bez uvedenia dôvodu.
§ 3b
Vymenovanie a odvolanie vedúceho zamestnanca riadiaceho organizačnú zložku, ktorá je múzeom alebo galériou
(1)Vedúceho zamestnanca múzea, ktoré nie je právnickou osobou, alebo galérie, ktorá nie je právnickou osobou, vymenúva a odvoláva štatutárny orgán právnickej osoby, ktorej organizačnú zložku múzeum alebo galéria tvorí. Vedúci zamestnanec podľa prvej vety sa vymenúva na základe výsledku výberového konania, ktorého súčasťou je verejné vypočutie uchádzačov.
(2)Funkčné obdobie vedúceho zamestnanca vymenovaného podľa odseku 1 je päť rokov.
(3)Vedúceho zamestnanca vymenovaného podľa odseku 1 nemožno odvolať bez uvedenia dôvodu.
(4)Ustanovenia odsekov 1 3 sa nevzťahujú na múzeum alebo galériu, ktorá zakladateľa.“.
2.V § 7 odsek 7 znie:
„(7) Slovenské technické múzeum ako celoštátne špecializované múzeum je právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo. Slovenské technické múzeum v oblasti dejín vedy a techniky vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu a je
a)vrcholná zbierkotvorná, vedecko-výskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti svojej špecializácie,
b)ústredné informačné, metodické, koordinačné, vzdelávacie centrum pre múzejnú činnosť v oblasti svojej špecializácie.“.
3.§ 7 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Múzeum Slovenského národného povstania ako celoštátne špecializované múzeum je právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Múzeum Slovenského národného povstania v oblasti dejín druhej svetovej vojny, protifašistického odboja a slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 1945 vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu a je
a)vrcholná zbierkotvorná, vedecko-výskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti svojej špecializácie,
b)ústredné informačné, metodické, koordinačné, vzdelávacie centrum pre múzejnú činnosť v oblasti svojej špecializácie.“.
4.Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 20a
Spoločné ustanovenie
Ak sa na štatutárny orgán múzea alebo galérie podľa § 3 ods. 1 alebo na vedúceho zamestnanca múzea, ktoré nie je právnickou osobou alebo galérie, ktorá nie je právnickou osobou, vzťahuje osobitný predpis upravujúci štátnu službu,35) ustanovenia § 3a a 3b sa nepoužijú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:
35) Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 21a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)Na štatutárny orgán múzea alebo galérie podľa § 3 ods. 1 vymenovaný pred 1. januárom 2022 sa funkčné obdobie podľa § 3a ods. 2 nevzťahuje.
(2)Na vedúceho zamestnanca múzea, ktoré nie je právnickou osobou, alebo vedúceho zamestnanca galérie, ktorá nie je právnickou osobou, vymenovaného pred 1. januárom 2022 sa funkčné obdobie podľa § 3b ods. 2 nevzťahuje.
(3)Od 1. januára 2022 prechádza Múzeum Slovenského národného povstania zo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
(4)V súvislosti s prechodom zriaďovateľskej pôsobnosti Múzea Slovenského národného povstania prechádzajú od 1. januára 2022 všetky práva a povinnosti vyplývajúce z právnych vzťahov týkajúcich sa činnosti Múzea Slovenského národného povstania v oblasti digitalizácie zbierkových predmetov (ďalej len „digitalizačná činnosť“), na Slovenskú národnú galériu. Majetok štátu, ktorý bol do 31. decembra 2021 v správe Múzea Slovenského národného povstania a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu digitalizačnej činnosti, od 1. januára 2022 prechádza do správy Slovenskej národnej galérie. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi ministerstvom a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku štátu, práv a povinností.
(5)V súvislosti s prechodom zriaďovateľskej pôsobnosti Múzea Slovenského národného povstania prechádza od 1. januára 2022 majetok štátu týkajúci sa slovenskej národnej expozície v Štátnom múzeu Auschwitz Birkenau v Osvienčime (ďalej len „národná expozícia“), ktorý bol do 31. decembra 2021 v správe Múzea Slovenského národného povstania, do správy Slovenského národného múzea. Práva a povinnosti Múzea Slovenského národného povstania týkajúce sa národnej expozície prechádzajú od 1. januára 2022 na Slovenské národné múzeum. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi ministerstvom a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku štátu, práv a povinností.
(6)Ministerstvo vykoná zmeny údajov v registri do 31. januára 2022; žiadosť o zmenu údajov v registri sa nepredkladá.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.