1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 sa predkladá ako iniciatívny materiál. Dôvodom jeho predloženia pretrvávajúce dôsledky pandémie spôsobnej ochorením COVID-19, ktoré majú značný dopad na osoby pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu a očakávaná tretia vlna pandémie.
Cieľom návrhu zákona je dočasne predĺžiť opatrenia prijaté zákonom č. 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 a zákonom č. 300/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Ide o opatrenia týkajúce sa:
-verejných kultúrnych podujatí (ďalej len „podujatie“),
-odvodovej povinnosti a povinnosti úhrady príspevkov podľa zákona č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov.
Cieľom návrhu zákona je tiež na základe potrieb z aplikačnej praxe ustanoviť oprávnenie usporiadateľa podujatia odoprieť určitým osobám vstup na podujatie alebo účasť na podujatí, napríklad z dôvodu nepreukázania totožnosti, ak je vstupenka vystavená na meno osoby alebo z dôvodu nesplnenia podmienky veku určenej pre dané podujatie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, nemá priamy vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, nemá vplyvy na životné prostredie, nemá vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, nemá vplyvy na informatizáciu spoločnosti a nemá vplyvy na služby pre občana.
2
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Návrh zákona je predĺžením dočasných opatrení vypracovaných na základe potrieb, ktoré vznikli v oblasti kultúry v čase pandémie ochorenia COVID-19. Situácia aktérov v kultúre a kreatívnom priemysle je naďalej nestabilná vzhľadom na vývoj pandémie. Kultúrne podujatia, ktoré sa spravidla plánujú dlhé obdobie pred ich realizáciou, sa dostávajú do rizika, že sa pre pandemické obmedzenia nebudú môcť uskutočniť, alebo len v obmedzenom rozsahu.
Návrhom zákona sa menia a dopĺňajú:
Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov,
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom je ochrana organizátorov verejných kultúrnych podujatí, autorov a výkonných umelcov tým, že sa predĺži platnosť dočasných opatrení prijatých v súvislosti s vypuknutím pandémie ochorenia Covid-19, predovšetkým úprava dodávateľsko-spotrebiteľských vzťahov, podmienok vrátenia vstupného a povinnosti prispievať do umeleckých fondov. Predošlou právnou úpravou1 boli prijaté opatrenia týkajúce sa verejných kultúrnych podujatí, ktoré boli časovo obmedzené, a to od 1. januára 2021 do 30. júna 2021 a úľavy od poplatkov do umeleckých fondov počas celého roka 2021. Návrhom zákona sa opätovne prijímajú opatrenia v prípade verejných kultúrnych podujatí od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 a v prípade príspevkov do umeleckých fondov sa opatrenia predlžujú na obdobie celého roka 2022.
4.Dotknuté subjekty
Návrh sa bude priamo dotýkať
-usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí a ich zmluvných partnerov a účastníkov (návštevníkov) verejných kultúrnych podujatí
1 Zákon č. 300/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
3
-príjemcov autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov
-Literárneho fondu
-Hudobného fondu
-Fondu výtvarných umení
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie definovaného problému?
Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3.
Nulový variant:
Bez navrhovanej úpravy pravidiel by, v prípade obmedzení verejných kultúrnych podujatí v súvislosti s ochorením COVID-19, boli dodávateľsko-spotrebiteľské vzťahy nejasné, pokiaľ by súčasťou zmluvy nebola „vyššia moc“.
Bez prijatia navrhovaných opatrení, by usporiadateľom verejných kultúrnych podujatí vznikla akútna platobná povinnosť vyplývajúca z povinnosti vrátiť cenu vstupenky, hoci v dôsledku pandémie teraz v ťažkej situácii. Uvedené sa obdobne vzťahuje na opatrenia týkajúce sa odpustenia príspevkov do umeleckých fondov.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých konkrétnych ustanoveniach (paragrafy, články, body, atď.) ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ (tzv. goldplating) spolu s odôvodnením opodstatnenosti presahu.
Materiál sa netýka transpozície práva EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
Preskúmanie účelnosti bude možné v r. 2022 na základe dát z výročných správ Literárneho fondu, Hudobného fondu a Fondu výtvarných umení za rok 2021.
Kritériá:
pokles vybraných príspevkov 2 % oproti predošlým obdobiam,
pokles vyplatenej priamej podpory oproti predošlým obdobiam.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
4
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam. Informácie v tejto časti slúžia na zhrnutie vplyvov a nie ako náhrada za vypracovanie príslušných analýz vybraných vplyvov.
Návrh považujeme z hľadiska vplyvu na podnikateľské prostredie za neutrálny.
Zdôvodnenie: Zdobrovoľnenie povinných príspevkov príjemcov autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov do umeleckých fondov vo výške 2 % autorských príjmov sa predlžuje do konca roka 2022. V priemere za roky 2017 - 2019 vyzbierali Hudobný fond, Literárny fond a Fond výtvarných umení (ďalej iba "fondy") z príspevkov 2 % odmien autorov a výkonných umelcov ročne 973-tisíc eur. Tento objem financií odpustením príspevkov podnikatelia (autori a výkonní umelci) ušetria. Na druhej strane táto suma bude chýbať v rozpočte fondov pri realizovaní podpornej činnosti pre umelcov v podobe štipendií, dotácií a pod. Pozitívny vplyv (odpustenie poplatkov) sa však dotkne vyššieho počtu podnikateľov ako negatívny vplyv (znížená podpora umelcov z fondov), pretože povinnosť platiť príspevky je plošná, kým prijímateľov podpory z umeleckých fondov je obmedzený počet.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov.
JUDr. Lucia Liszkaiová, Odbor legislatívy a správneho práva Ministerstva kultúry SR
tel.: +421 2 2048 2507
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.
Výročné správy Literárneho fondu za roky 2017 – 2019
Výročné správy Hudobného fondu za roky 2017 – 2019
Výročné správy Fondu výtvarných umení za roky 2017 - 2019
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č.
5
.......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
6
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Predkladateľ návrhu právneho predpisu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
3.
Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5. doložky zlučiteľnosti.
7
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Návrhom zákona sa dopĺňa oprávnenie usporiadateľa podujatia odoprieť osobe vstup na podujatie alebo účasť na podujatí, ak je vstupenka, pozvánka, preukaz, potvrdenie alebo iný doklad umožňujúci vstup na podujatie alebo účasť na podujatí vystavený na meno osoby a osoba nepreukáže usporiadateľovi svoju totožnosť. Napríklad vstupenka na hudobný festival trvajúci viac dní je vystavená na meno konkrétnej osoby. Usporiadateľ tohto podujatia bude oprávnený odoprieť osobe vstup na podujatie, ak osoba nepreukáže svoju totožnosť. Tým sa zabezpečí, aby sa osoba nemohla zúčastniť podujatia na základe vstupenky vystavenej na meno inej osoby. Touto úpravou sa sleduje ochrana záujmov usporiadateľov podujatí.
Navrhuje sa tiež, aby usporiadateľ podujatia mohol odoprieť vstup na podujatie alebo účasť na podujatí osobe aj v prípade, ak nie je splnená podmienka účasti na podujatí, napríklad podujatie je určené osobám starším ako 18 rokov. Usporiadateľ môže v tomto prípade odoprieť vstup osobe, o ktorej pochybnosť, či dosiahla požadovaný vek. Osoba však môže preukázať splnenie tejto podmienky predložením dokladu totožnosti.
Navrhované oprávnenie usporiadateľa podujatia sa dopĺňa aj v kontexte uplatňovania protipandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 pri uskutočňovaní podujatí v nadväznosti na § 48 ods. 4 písm. z) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 304/2021 Z. z.
K bodom 2 a 3
Ide o predĺženie opatrení prijatých zákonom č. 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 a zákonom č. 300/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, ktoré sa týkajú podujatí podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov. Opatrenia sa týkajú podujatí, ktoré sa neuskutočnia ako následok pandémie do 31. decembra 2022.
K čl. II
Predlžujú sa opatrenia prijaté zákonom č. 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 a zákonom č. 300/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, ktoré sa týkajú niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov. Oslobodenie od odvodovej povinnosti z autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov, dobrovoľnosť príspevkov prijatých od občanov, resp. zníženie príspevkov pre dedičov autorských práv sa predlžuje na obdobie celého roka 2022.
8
K čl. III
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2022, nakoľko opatrenia podľa čl. II zákona č. 300/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, sú časovo obmedzené do 31. decembra 2021.
Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky 29. septembra 2021.
Eduard Heger, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Natália Milanová, v. r.
ministerka kultúry
Slovenskej republiky