1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
701
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z..................2021,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zákona č. 374/2013 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z. a zákona č. 300/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Doterajší text § 5 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Usporiadateľ je oprávnený odoprieť osobe vstup na podujatie alebo účasť na podujatí, ak je vstupenka, pozvánka, preukaz, potvrdenie alebo iný doklad umožňujúci vstup na podujatie alebo účasť na podujatí vystavený na meno osoby a osoba nepreukáže usporiadateľovi svoju totožnosť; na tento účel je usporiadateľ oprávnený požadovať preukázanie totožnosti osoby.4) Usporiadateľ je oprávnený odoprieť vstup na podujatie alebo účasť na podujatí aj osobe, o ktorej pochybnosť, či spĺňa podmienku veku alebo inú podmienku, na ktorej splnenie je viazaný vstup na podujatie alebo účasť na podujatí, ak osoba nepreukáže usporiadateľovi jej splnenie; na tento účel je usporiadateľ oprávnený požadovať preukázanie splnenia určenej podmienky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) Napríklad § 2 ods. 1 zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4 ods. 1 zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.Za § 8d sa vkladajú § 8da a 8db, ktoré znejú:
2
§ 8da
(1) Usporiadateľ podujatia, ktoré sa od 1. januára 2022 v situácii spôsobenej zákazom podujatí v súvislosti s ochorením COVID-19, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo v čase po ich ukončení do 31. decembra 2022 neuskutoční,
a) nie je v omeškaní s plnením záväzkov zo zmlúv, ktorými zabezpečoval usporiadateľ uskutočnenie podujatia,
b) nie je povinný uspokojiť nárok na zmluvnú pokutu alebo inú sankciu dohodnutú ako zabezpečenie záväzku, ktorý usporiadateľ nemohol plniť z dôvodu neuskutočnenia podujatia,
c) je z dôvodu nemožnosti plnenia oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorou usporiadateľ zabezpečoval uskutočnenie podujatia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
(2) Pri odstúpení od zmluvy podľa odseku 1 písm. c) usporiadateľom nie je dotknutý nárok druhej zmluvnej strany na úhradu za plnenie, ktoré bolo poskytnuté. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, usporiadateľom zaplatená odplata za plnenie, ktoré je dotknuté odstúpením od zmluvy podľa odseku 1 písm. c), sa zánikom zmluvy považuje za bezdôvodné obohatenie.
(3) Zmluvami podľa odseku 1 sa rozumejú zmluvy uzatvorené usporiadateľom na zabezpečenie účasti autorov, výkonných umelcov alebo iných účinkujúcich na podujatí, technicko-organizačného štábu podujatia alebo usporiadateľských služieb, alebo na iné technické alebo organizačné zabezpečenie podujatia vrátane nájmu technických zariadení, priestorov alebo priestranstva.
§ 8db
(1) Usporiadateľ podujatia, ktoré sa od 1. januára 2022 v situácii spôsobenej zákazom podujatí v súvislosti s ochorením COVID-19, počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo v čase po ich ukončení do 31. decembra 2022 neuskutoční, je oprávnený účastníkovi podujatia
a) predĺžiť platnosť vstupenky, pokiaľ sa podujatie uskutoční v náhradnom termíne do 31. decembra 2023,
b) ponúknuť poukážku v hodnote ceny vstupenky s možnosťou výberu iného podujatia usporiadateľa alebo výberu podujatia u inej osoby spolupracujúcej s usporiadateľom s platnosťou najmenej do 31. decembra 2023, alebo
c) vrátiť cenu vstupenky do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia, ak účastník podujatia odmietol predĺženie podľa písmena a), neprijal ponuku podľa písmena b) alebo si uplatnil u usporiadateľa nárok na vrátenie ceny vstupenky v lehote dohodnutej s usporiadateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac od neuskutočnenia podujatia.
(2) Ak účastník podujatia súhlasí s predĺžením platnosti vstupenky, nie však s určeným náhradným termínom podujatia, usporiadateľ môže ponúknuť účastníkovi podujatia poukážku podľa odseku 1 písm. b), ak je to možné a účastník podujatia s tým súhlasí, inak je usporiadateľ povinný vrátiť účastníkovi podujatia cenu vstupenky podľa odseku 1 písm. c); usporiadateľ, ktorý predlžuje platnosť vstupenky, je povinný zverejniť náhradný termín podujatia najneskôr 60 dní pred jeho uskutočnením, pokiaľ ho neoznámil účastníkovi podujatia pri predĺžení platnosti vstupeniek.“.
3
3.V § 8e sa slová „§ 8a až 8d“ nahrádzajú slovami „§ 8a až 8db“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 374/2013 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z. a zákona č. 300/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 25d sa vkladajú § 25e a 25f, ktoré vrátane nadpisu nad § 25e znejú:
„Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2022
§ 25e
(1)Povinnosti podľa § 6 ods. 1 zraziť príspevok podľa § 5 ods. 1 alebo v prípadoch podľa § 5 ods. 2 zraziť príspevok formou preddavku sa nevzťahujú na odmeny vyplatené v roku 2022; právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá odmenu vypláca, je povinná vyplatiť ju vcelku príjemcovi autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov.
(2)Na odmeny prijaté od občanov počas celého roku 2022 sa povinnosť podľa § 6 ods. 3 nevzťahuje.
(3)Príjemca autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov môže vo vlastnom mene a na vlastné náklady príspevok vo výške 2% z jeho odmien prijatých od občanov v roku 2022 alebo z jeho hrubých príjmov vyplatených podľa odseku 1 odviesť fondom dobrovoľne; ustanovenia § 5 ods. 1 a 2 sa nepoužijú. Takto dobrovoľne odvedený príspevok ostáva daňovým výdavkom podľa osobitného predpisu,6) ak je odvedený fondom do 31. marca 2023.
(4)Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2022 viac ako 1 660 eur, je povinný uhradiť fondom príspevok vo výške 1% z celkového hrubého príjmu z autorských odmien za rok 2022 do 31. marca 2023 aj vtedy, ak dobrovoľne odviedol príspevok podľa odseku 3; ustanovenie § 5 ods. 2 a povinnosť podľa § 6 ods. 2 sa nepoužijú.
(5)Dedič autorských práv, ktorý dosiahol celkový hrubý príjem z autorských odmien za rok 2022 viac ako 3 319 eur, je povinný uhradiť fondom príspevok vo výške 3% z celkového hrubého príjmu z autorských odmien za rok 2022 do 31. marca 2023 aj vtedy, ak dobrovoľne odviedol príspevok podľa odseku 3; ustanovenie § 5 ods. 2 a povinnosť podľa § 6 ods. 2 sa nepoužijú.
§ 25f
(1)Poskytovanie štipendií, tvorivých odmien, prestížnych cien, cestovných príspevkov, pôžičiek na podporu tvorivej činnosti a iných foriem podpôr, ktoré fond poskytne v roku 2022, nesmie fond viazať na podmienku platenia príspevkov podľa tohto zákona ani na inú podmienku s podobným účinkom.
4
(2)Ak fond poskytuje podporu, ktorej podmienky v rozpore s odsekom 1, na tieto podmienky sa neprihliada.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.