VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-20393/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
701
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
__________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava september 2021