NÁVRH
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z .... 2022,
ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023
Vláda Slovenskej republiky podľa
§ 78b ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. .../2021 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
§ 1
(1) Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, podľa formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb a stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na rok 2023 je ustanovená v prílohe č. 1.
(2) Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie na miesto v zariadení sociálnych služieb na mesiac a na miesto v zariadení sociálnych služieb na rozpočtový rok podľa druhu zariadenia sociálnych služieb na rok 2023 je ustanovená v prílohe č. 2.
(3) Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni na miesto v nocľahárni na mesiac a na miesto v nocľahárni na rozpočtový rok na rok 2023 je ustanovená v prílohe č. 2 pre druh zariadenia sociálnych služieb, ktorým je nocľaháreň.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
246/2021 Z. z.
, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2022.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2023.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. .../2022 Z. z.
Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok na rok 2023
Stupeň odkázanostifyzickej osobyna pomoc inejfyzickej osoby
Výška finančnéhopríspevku priposkytovaní pobytovejformy sociálnej službyv zariadení sociálnychslužieb na mesiac a na miesto
Výška finančného príspevku priposkytovaní ambulantnej formysociálnej služby v zariadenísociálnych služieb na mesiac a na miestoobsadené najmenej v rozsahu 8hodín ambulantnej prevádzkypočas pracovného dňa
II. stupeň
... eur
... eur
III. stupeň
... eur
... eur
IV. stupeň
... eur
... eur
V. stupeň
... eur
... eur
VI. stupeň
... eur
... eur
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. .../2022 Z. z.
Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie na rok 2023
Druh zariadenia sociálnych služieb
Výška finančnéhopríspevku na miesto v zariadení sociálnych služieb na mesiac
Výška finančného príspevku na miesto v zariadení sociálnych služieb na rozpočtový rok
nocľaháreň
... eur
... eur
útulok
... eur
... eur
domov na pol ceste
... eur
... eur
zariadenie núdzového bývania
... eur
... eur