1
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana
7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?
Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)
Vládnym návrhom sa, aj v súvislosti so zavedením Informačného systému sociálnych služieb, mení register poskytovateľov sociálnych služieb na register sociálnych služieb. Dostupnosť občanov k relevantným informáciám o poskytovaných sociálnych službách a ich poskytovateľov sa výrazne zvýši a tieto informácie budú pre nich prehľadnejšie, čím sa zároveň v niektorých prípadoch zníži potreba priamej osobnej konzultácie občanom so samosprávou, ktorí si budú vedieť informácie o poskytovateľoch a sociálnych službách zistiť priamo; pôsobnosť samosprávy pri poskytovaní základného sociálneho poradenstva tím nie je dotknutá.
Taktiež sa upravujú podmienky poskytnutia alebo zabezpečenia sociálnej služby podmienenej odkázanosťou zavedením tzv. „informovaného výberu“, t. j. povinnosti samosprávy pred samotným poskytnutím alebo zabezpečením sociálnej služby poskytnúť odkázanej osobe dostatok relevantných informácií, v rámci jej realizácie práva na dostupnosť zrozumiteľných informácií.
Nová služba (konkretizujte a popíšte)
7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
Názov služby
Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)
Poskytnutie alebo zabezpečenie sociálnej služby podľa § 8 zákona o sociálnych službách
Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať
Obec a vyšší územný celok
7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?
Priamy vplyv (popíšte)
Bez vplyvu
Nepriamy vplyv (popíšte)
Zmena nemá priamy vplyv na poskytnutie alebo zabezpečenie sociálnej služby, ale na to, aby občan pri rozhodovaní o výbere poskytovateľa sociálnej služby mal dostatok relevantných informácií.
7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana
7.2.1 Náklady
Zníženie priamych finančných nákladov
Bez vplyvu
Zvýšenie priamych finančných nákladov
Bez vplyvu
Zníženie nepriamych finančných nákladov
2
Bez vplyvu
Zvýšenie nepriamych finančných nákladov
Bez vplyvu
7.2.2 Časový vplyv
Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)
V niektorých prípadoch sa realizáciou povinnosti samosprávy pred samotným poskytnutím alebo zabezpečením sociálnej služby poskytnúť odkázanej osobe dostatok relevantných informácií, v rámci jej realizácie práva na dostupnosť zrozumiteľných informácií, môže čas potrebný na poskytnutie alebo zabezpečenie sociálnej služby predĺžiť.
Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Zmenou registra poskytovateľov sociálnych služieb na register sociálnych služieb sa zníži čas potrebný na vyhľadanie adekvátnej sociálnej služby na ktorú je občan odkázaný, aj v súvislosti so s možným znížením potreby priamej osobnej konzultácie občanom so samosprávou.
Rovnako sa čas na vyhľadanie sociálnej služby zníži aj prostredníctvom zavedenej povinnosti samosprávy, poskytnúť občanovi dostatok relevantných informácií o poskytovateľoch konkrétnej sociálnej služby.
7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?
Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?
Osoby odkázané na základe rozhodnutia na pomoc inej osoby. Veľkosť skupiny osôb, ktoré budú mať záujem o poskytnutie alebo zabezpečenie služby nie je možné exaktne určiť.
7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Bez vplyvu
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Bez vplyvu
7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe
7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?
Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?
Obce a vyššie územné celky
7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Vzniká povinnosť pred poskytnutím alebo zabezpečením sociálnej služby občanovi, ktorý o ňu požiadať poskytnúť dostatok relevantných informácií v jemu zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, cieľoch a spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine, ktorej je poskytovaná. Nejde o negatívny vplyv, nakoľko táto povinnosť bude realizovaná v rámci existujúcej pôsobnosti samosprávy pri poskytovaní základného sociálneho poradenstva.
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)