1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
707
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z .......................... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 289/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 280/2019 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z. a zákona č. 218/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 7 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) spolupracovať pred začatím poskytovania pobytovej formy sociálnej služby (ďalej len „pobytová sociálna služba“) v zariadení s centrom pre deti a rodiny a fyzickou osobou so zdravotným postihnutím, pre ktorú sa nadobudnutím jej plnoletosti skončilo vykonávanie opatrenia pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu v tomto centre pre deti a rodiny,15a) ak je odkázaná na poskytovanie sociálnej služby v zariadení, na účel uľahčenia jej prechodu z centra pre deti a rodiny do zariadenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
2
„15a) § 55 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 8 ods. 1 druhá veta znie: „Ak táto fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 34 41 s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom, doručí obci alebo vyššiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby; pri posudzovaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa na skutočnosť, že sa fyzickej osobe poskytuje sociálna služba uvedená v § 34 41 bez finančnej podpory poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom, neprihliada.“.
3.V § 8 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Písomná žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obsahuje
a)meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
b)názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré si fyzická osoba uvedená v písmene a) vybrala,
c)druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
d)predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby a
e)právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol podkladom na vydanie tohto rozhodnutia, ak boli vydané.
(3) Ak písomnú žiadosť podľa odseku 1 podáva fyzická osoba uvedená v § 7 písm. e) alebo dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu o ústavnej starostlivosti, výchovného opatrenia alebo neodkladného opatrenia v centre pre deti a rodiny, môže ju podať prostredníctvom tohto centra pre deti a rodiny; zabezpečenie realizácie práva na zabezpečenie dostupnosti informácií podľa § 6 ods. 2 písm. b) a práva výberu poskytovateľa sociálnej služby podľa § 6 ods. 1 realizuje obec alebo vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti aj v súčinnosti s týmto centrom pre deti a rodiny.“.
Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 12.
4.V § 8 odseky 4 a 5 znejú:
„(4) Obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, po zabezpečení realizácie jej práva na zabezpečenie dostupnosti informácií podľa § 6 ods. 2 písm. b) a na základe výberu poskytovateľa sociálnej služby touto fyzickou osobou,
a)poskytne sociálnu službu sama, ak je poskytovateľom tejto sociálnej služby zapísanej do registra sociálnych služieb (ďalej len „register“), alebo
b)zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného poskytovateľa sociálnej služby zapísanej do registra.
(5) Vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, po zabezpečení realizácie jej práva na zabezpečenie dostupnosti informácií podľa § 6 ods. 2 písm. b) a na základe výberu
3
poskytovateľa sociálnej služby touto fyzickou osobou, zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísanej do registra.“.
5.V § 8 ods. 6 sa slová „odsek 6“ nahrádzajú slovami „odsek 8“.
6.V § 8 ods. 7 sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 a 5“.
7. V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa slová „o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádzajú slovami „v znení zákona č. 61/2018 Z. z.“.
8.V § 8 ods. 8 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
9.V § 8 ods. 10 sa vypúšťa slovo „budúceho“ a druhá veta znie: „Postup podľa prvej vety sa neuplatňuje, ak poskytovateľom sociálnej služby je právnická osoba, ktorú zriadila alebo založila obec alebo vyšší územný celok.“.
10.V § 9 ods. 1 sa slová „ § 33 až 40“ nahrádzajú slovami „§ 26, § 27, § 33 až 40“.
11.V § 13 ods. 5 sa slová „forma sociálnej služby v zariadení (ďalej len „pobytová sociálna služba“) nahrádzajú slovami „sociálna služba v zariadení“.
12.§ 15 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Dobrovoľník22aa) môže pri poskytovaní sociálnej služby vykonávať činnosť podľa odsekov 1 až 3
a)samostatne, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady potrebné na jej vykonávanie podľa § 84,
b)pod dohľadom alebo pod dozorom zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady potrebné na jej vykonávanie podľa § 84, ak absolvoval zaškolenie na jej vykonávanie poskytnuté poskytovateľom tejto sociálnej služby.
(5) Vecný a časový rozsah zaškolenia podľa odseku 4 písm. b) určí poskytovateľ sociálnej služby v závislosti od činnosti podľa odsekov 1 3, ktorú bude dobrovoľník vykonávať .“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa znie:
22aa) § 2 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
13.V § 16 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na výkon dobrovoľníckej činnosti“.
14.V § 23b odsek 1 znie:
„(1) Stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím je odborná činnosť, ktorej obsahom je
4
a)podpora všestranného rozvoja dieťaťa so zdravotným postihnutím v súlade s jeho individuálnymi potrebami a schopnosťami, najmä
1. psychomotorického vývinu,
2. komunikácie,
3.zručností a kompetencií,
4.adaptácie na okolité prostredie,
5.interakcie s okolitým prostredím,
b) posilnenie schopností členov rodiny dieťaťa so zdravotným postihnutím v oblasti
1.starostlivosti o toto dieťa,
2. podpory všestranného rozvoja tohto dieťaťa prostredníctvom učenia sa v jeho prirodzenom prostredí.“.
15.V § 24c písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2. pomoc pri pracovnom uplatnení,“.
Doterajší druhý bod sa označuje ako tretí bod.
16.V § 26 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) zabezpečuje
1.rozvoj pracovných zručností,
2.pomoc pri pracovnom uplatnení,“.
17.V § 33 ods. 1 sa slovo „vývoj“ nahrádza slovom „vývin“.
18.V § 33 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Miesto poskytovania služby včasnej intervencie ambulantnou sociálnou službou nemôže byť v budove zariadenia, v ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba.“.
19.V § 35 ods. 4, § 38 ods. 7 a § 39 ods. 6 sa vypúšťa slovo „jednej“.
20.V § 38 ods. 2 písm. b) a § 39 ods. 2 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2. pomoc pri pracovnom uplatnení,“.
Doterajší druhý bod sa označuje ako tretí bod.
21.V § 61 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Poskytovateľ sociálnej služby v zariadeniach podľa prvej vety musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene príjmy (výnosy) a výdavky (náklady) spojené s poskytovaním sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach v členení podľa druhu sociálnej služby a podľa formy sociálnej služby.“.
22.V § 61 odsek 4 znie:
„(4) Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu v zariadení uvedenom v § 34 36 a § 39, môže v súlade s podmienkami poskytnutia ubytovania, ktoré určí v prevádzkovom poriadku alebo v domácom poriadku, na prechodnú dobu poskytnúť ubytovanie pre
a)člena rodiny, partnera alebo fyzickú osobu, ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám určí, a to na účel udržiavania sociálnych väzieb s rodinou, partnerom a širším spoločenským prostredím,
5
b)fyzickú osobu, ktorá záujem o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby v tomto zariadení a je odkázaná na túto sociálnu službu, a pre jej sprevádzajúcu osobu, ktorú si táto fyzická osoba určí, a to na účel oboznámenia sa s podmienkami poskytovania sociálnej služby v tomto zariadení pred začatím poskytovania tejto sociálnej služby.“.
23.V § 61 odsek 7 znie:
„(7) Do počtu prijímateľov sociálnej služby uvedenej v § 35, 38 a 39 v budove zariadenia sa započítavajú aj prijímatelia
a)tejto sociálnej služby v inej budove tohto zariadenia stavebnotechnicky a dispozično-prevádzkovo prepojenej s budovou zariadenia,
b)celoročnej pobytovej sociálnej služby a týždennej pobytovej sociálnej služby v inom zariadení v tejto budove.“.
24.V nadpise tretej časti sa vypúšťa slovo „poskytovateľov“.
25.§ 62 znie:
㤠62
Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálnu službu len na základe zápisu tejto sociálnej služby do registra, ktorý vedie vyšší územný celok; to sa nevzťahuje na poskytovanie základného sociálneho poradenstva ako samostatnej odbornej činnosti obcou alebo vyšším územným celkom.“.
26.V § 63 ods. 1 písm. b) sa slová „zodpovedného zástupcu“ nahrádzajú slovami „fyzickú osobu zodpovednú za poskytovanie sociálnej služby“.
27.V § 63 ods. 2 tretej vete sa slová „zodpovedný zástupca poskytovateľa sociálnej služby“ nahrádzajú slovami „fyzická osoba poverená vedením pobočky podľa odseku 5“.
28.V § 64 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
29.V § 64 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) meno, priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia a kontaktné údaje fyzickej osoby, ktorá je
1.štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra,
2.zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby podľa § 63 ods. 3,
3.poverená vedením pobočky podľa § 63 ods. 5“.
30.V § 64 ods. 2 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak konkrétne miesto poskytovania sociálnej služby nemožno určiť, za miesto poskytovania sociálnej služby sa považuje
a)obec, na ktorej území sa má sociálna služba poskytovať,
b)okres, ak sa sociálna služba poskytovať na území všetkých obcí v územnom obvode príslušného okresu,
c)vyšší územný celok, ak sa sociálna služba poskytovať na území všetkých obcí v územnom obvode príslušného vyššieho územného celku,“.
31.V § 64 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) názov obce a identifikačné číslo organizácie, ktorá zriadila alebo založila právnickú osobu, ktorá žiada o zápis do registra alebo názov vyššieho územného celku
6
a identifikačné číslo organizácie, ktorý zriadil alebo založil právnickú osobu, ktorá žiada o zápis do registra, ak o zápis do registra žiada právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, alebo právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom .“.
32.V § 64 ods. 5 sa za slová „podľa § 84“ vkladá čiarka a slová „a ich počet“ sa nahrádzajú slovami „ich počet a percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov“.
33.V § 64 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Za zmenu miesta poskytovania sociálnej služby sa nepovažuje zmena, ak
a)je v rámci územného obvodu vyššieho územného celku, v ktorom je táto sociálna služba zapísaná do registra,
b) je vykonaná s cieľom ochrany života, zdravia alebo majetku,
c)nepresahuje obdobie 24 mesiacov a
d)je sociálna služba poskytovaná v priestoroch, ktoré spĺňajú hygienické podmienky zodpovedajúce účelu druhu sociálnej služby; na preukazovanie splnenia hygienických podmienok sa odsek 6 vzťahuje rovnako.“.
34.V § 66 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a kontaktné údaje poskytovateľa sociálnej služby,“.
35.V § 66 písm. b) sa slová „zodpovedného zástupcu uvedeného“ nahrádzajú slovami „fyzickej osoby zodpovednej za poskytovanie sociálnej služby uvedenej“ a slová „trvalý pobyt alebo prechodný pobyt“ sa nahrádzajú slovami „kontaktné údaje“.
36.V § 66 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 63 ods. 5“.
37.§ 66 sa dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:
„h) deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zákaze poskytovať sociálnu službu,
i) názov miestne príslušného vyššieho územného celku,
j) názov obce a identifikačné číslo organizácie, ktorá zriadila alebo založila právnickú osobu, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby alebo názov vyššieho územného celku a identifikačné číslo organizácie, ktorý zriadil alebo založil právnickú osobu, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby, ak je poskytovateľom sociálnej služby právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, alebo právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom.“.
38.V § 67a ods. 2 sa slová „službu, na ktorej poskytovanie bol zapísaný do registra,“ nahrádzajú slovami „službu zapísanú do registra“.
39. V § 71 ods. 6 sa slová „10 až 12“ nahrádzajú slovami „§ 78b ods. 4 písm. a), ods. 5 a 6“.
40.V § 71 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „§ 78b ods. 4 písm. b), ods. 5 a 6 platí rovnako.“.
41.V § 74 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „doklady“ vkladá čiarka a slová: “ktoré sa považujú za žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, a ktorými sú“.
7
42.V § 74 ods. 5 sa za slovo „službu“ vkladajú slová „a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol podkladom na vydanie tohto rozhodnutia, ak boli vydané“ a slová „ods. 6“ sa nahrádzajú slovami „ods. 8“.
43.V § 74 odsek 6 znie:
„(6) Neplatný je právny úkon, ktorým poskytovateľ sociálnej služby podmieňuje uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
a)peňažným plnením alebo nepeňažným plnením,
b)zmluvným záväzkom prijímať činnosti podľa § 15 ods. 3 obsiahnutým v tejto zmluve, alebo
c)uzatvorením osobitnej zmluvy podľa odseku 8 druhej vety.“.
44.V § 74 ods. 8 druhej vete sa za slová „iné činnosti“ vkladá čiarka a slová „obsahuje osobitná zmluva.13)“ sa nahrádzajú slovami spôsob jej určenia a spôsob jej platenia obsahuje osobitná zmluva13); táto zmluva musí obsahovať aj sumu úhrady za jednotlivé iné činnosti, ktorú poskytovateľ sociálnej služby určí v súlade s aktuálnym cenníkom úhrady za iné činnosti, ktorý zverejní na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste.“.
45.V § 74 ods. 10 sa slová „ods. 2 až 4“ nahrádzajú slovami „ods. 4 až 6“.
46.V § 75 ods. 1 sa vypúšťa čiarka za slovom „zisk“ a slová ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby, okrem neverejného poskytovateľa sociálnej služby krízovej intervencie, požiadala obec“.
47.V § 75 ods. 2 a 7 sa vypúšťa čiarka za slovom „zisk“ a slová „ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec“.
48.V § 75 ods. 3, 4 a 8 sa vypúšťa čiarka za slovom „zisk“ a slová „ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadal vyšší územný celok“.
49.§ 75 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:
„(16) Ak obec alebo vyšší územný celok zabezpečí fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, s trvalým pobytom na svojom území alebo vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby s miestom jej poskytovania na území inej obce alebo v územnom obvode iného vyššieho územného celku, výšku finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok určí tak, aby zodpovedala výške tohto finančného príspevku na príslušný rozpočtový rok, určenej touto inou obcou alebo týmto iným vyšším územným celkom neverejným poskytovateľom tejto sociálnej služby s miestom poskytovania tejto sociálnej služby na svojom území alebo vo svojom územnom obvode.
(17) Na účely určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa odseku 16 sa rovnako vzťahuje povinnosť obce a vyššieho územného celku podľa § 77 ods. 3 tretej vety a štvrtej vety v rozsahu svojej pôsobnosti zverejňovať
a) priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok a
8
b) priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy určené podľa § 77 ods. 8 za sociálnu službu, ktorú obec alebo vyšší územný celok v predchádzajúcom rozpočtovom roku neposkytovali alebo nezabezpečovali prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadili alebo založili.“.
50.V § 77 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Do kapacity zariadenia podľa prvej vety sa započítava počet miest v
a)budove tohto zariadenia,
b) inej budove tohto zariadenia stavebnotechnicky a dispozično-prevádzkovo prepojenej s budovou zariadenia a
c)inom zariadení s poskytovaním celoročnej pobytovej sociálnej služby a týždennej pobytovej sociálnej služby v budove podľa písmen a) a b), ak poskytovateľ sociálnej služby v zariadení poskytuje sociálnu službu aj v tomto inom zariadení .“.
51.V § 77 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Za bežné výdavky podľa prvej vety sa považujú skutočne čerpané bežné výdavky za predchádzajúci rozpočtový rok s ich vecným vymedzením v ekonomickej klasifikácii výdavkov podľa osobitného predpisu,42a) ak odsek 5 neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:
42a) § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
52.V § 77 ods. 5 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a nevzťahuje sa na uhradené bežné výdavky na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby a poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom z tohto príjmu“.
53.V § 78a sa vypúšťajú odseky 10 až 12.
54.V § 78b odsek 3 znie:
„(3) Ak v čase podania žiadosti podľa odseku 1 alebo odseku 2 obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby ešte nezačali poskytovať sociálnu službu, prílohou žiadosti je písomné vyjadrenie
a)príslušného vyššieho územného celku o súlade poskytovania sociálnej služby s koncepciou rozvoja sociálnych služieb príslušného vyššieho územného celku, ak ide o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 26, § 27, § 29, § 34, § 37 až 39,
b)príslušnej obce o súlade poskytovania sociálnej služby s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce, ak ide o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 25, § 35, § 36 a 40.“.
55.§ 78b sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
(4) Vláda Slovenskej republiky ustanoví na príslušný kalendárny rok nariadením vlády Slovenskej republiky výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení v
9
a)zariadeniach podmienených odkázanosťou na miesto v zariadení na mesiac podľa formy sociálnej služby a podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b)zariadeniach krízovej intervencie na miesto v zariadení na mesiac a na miesto v zariadení na rozpočtový rok a podľa druhu zariadenia,
c)nocľahárni na miesto v nocľahárni na mesiac a na miesto v nocľahárni na rozpočtový rok.
(5) Výška finančného príspevku podľa odseku 4 sa ustanovuje vždy na obdobie od 1. januára do 31. decembra. Nariadenie vlády Slovenskej republiky sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 30. júna kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku.
(6) Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou uvedená v prílohe č. 6, výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie uvedená v prílohe č. 4a a výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni uvedená pre tento druh sociálnej služby v prílohe č. 4a sa neuplatňuje ustanovením výšky príslušného finančného príspevku podľa odsekov 4 a 5.“.
56. V poznámke pod čiarou k odkazu 43a sa vypúšťajú slová „o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
57.V § 80 písm. q) sa vypúšťa bod 2c.
58.V § 81 písm. v) sa vypúšťa bod 2c.
59.V § 83 ods. 8 druhá veta znie: „Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku obec, písomné vyjadrenie podľa prvej vety vydá obec z vlastného podnetu.“.
60.V § 84 ods. 4 písm. a) sa slová študijných odboroch“ nahrádzajú slovami „odboroch vzdelávania“.
61.V § 84 ods. 4 písmeno b) znie:
„ b) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v akreditovanom študijnom programe46) zameranom na sociálnu prácu, sociálne služby a poradenstvo, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, psychológiu alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou,“.
62.V § 84 odsek 15 znie:
„(15) Činnosť rozvoja pracovných zručností vykonáva fyzická osoba, ktorá získala
a)najmenej stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania v závislosti od vykonávanej pracovnej aktivity, ak absolvovala akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti sociálnej práce v rozsahu najmenej 150 hodín,
b)vyššie odborné vzdelanie absolvovaním vzdelávacieho programu podľa osobitného predpisu 47c) v odboroch vzdelávania zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, sociálnu a
10
humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť alebo charitatívno-misijnú činnosť, ak absolvovala akreditovaný vzdelávací program podľa osobitného predpisu47c) zameraný na vykonávanú pracovnú aktivitu alebo
c) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa absolvovaním akreditovaného študijného programu46) zameraného na sociálnu prácu, sociálne služby a poradenstvo, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, psychológiu, alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou, ak absolvovala akreditovaný študijný program podľa osobitného predpisu47c) zameraný na vykonávanú pracovnú aktivitu.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47c znie:
47c 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
63.V § 88 ods. 6 sa slová „h), l) a m)“ nahrádzajú slovami „h) a l)“.
64.V § 92 odsek 1 znie:
„(1) Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v dennom stacionári a konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína
a)na základe písomnej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa posudzuje,
b)na základe písomnej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu fyzickej osoby podľa § 8 ods. 3, podanej prostredníctvom centra pre deti a rodiny, ak nejde o konanie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, alebo
c)na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o odkázanosti na sociálnu službu.“.
65.V § 92 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo centrum pre deti a rodiny , ktoré poskytuje starostlivosť tejto fyzickej osobe, ak je fyzickou osobou podľa § 8 ods. 3“.
66.V § 92 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Ak je písomná žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v zariadení pre seniorov alebo v domove sociálnych služieb, doručená v lehote do 30 dní pred dňom dovŕšenia veku fyzickej osoby potrebného pre vznik nároku na poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení, v konaní o odkázanosti na sociálnu službu v tomto zariadení sa podmienka dovŕšenia tohto veku u tejto fyzickej osoby považuje za splnenú. Sociálnu službu v tomto zariadení fyzickej osobe podľa prvej vety možno začať poskytovať po dovŕšení veku potrebného pre vznik nároku na poskytovanie sociálnej služby.“.
Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 13.
67.V § 92 ods. 9 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
68.V § 95 ods. 1 sa za slová „ods. 3“ vkladajú slová „ a § 105a ods. 2 písm. h) prvého bodu“.
69.V § 95 ods. 7 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) údaj o
11
1. spôsobilosti prijímateľa sociálnej služby na právne úkony,
2.opatrovníkovi prijímateľa sociálnej služby, ak prijímateľ sociálnej služby nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
70.V § 95 ods. 10 písm. a) sa slová „ písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až e)“ .
71.V § 95 ods. 10 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: v členení podľa vykonávanej pracovnej činnosti v rámci druhu sociálnej služby a formy sociálnej služby“.
72.§ 95 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 34 41 je povinný viesť v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.“.
73.V § 101 písm. a) prvom bode sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.
74.V § 102 odsek 1 znie:
„(1) Ministerstvo uloží páchateľovi správneho deliktu pokutu vo výške
a)do 5000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 101 písm. a) prvého bodu až piateho bodu,
b)do 2000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 101 písm. a) šiesteho bodu, písm. b) a c)“.
75.V § 104 ods. 3 sa slová „§ 33 40“ nahrádzajú slovami „§ 26, § 27,§ 33 40“ a slová „§ 25 až 29“ sa nahrádzajú slovami „§ 25, 28 a 29“.
76.§ 104a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ministerstvo môže v čase mimoriadnej situácie skrátiť, predĺžiť alebo odpustiť zmeškanie lehôt na poskytovanie údajov do informačného systému sociálnych služieb podľa § 105b ods. 2 až 5.“.
77.V § 105a ods. 2 písm. c) sa vypúšťa štvrtý bod.
78.V § 105a ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) vedie evidencia žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
79.V § 105a ods. 2 písmeno h) znie:
„h) vedú o poskytovanej sociálnej službe
1.prevádzkové údaje,
2.finančné údaje.“.
80.V § 105a sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.
81.V § 105a odsek 7 znie:
„(7) Údaje o poskytovanej sociálnej službe
a)podľa odseku 2 písm. h) prvého bodu sú:
12
1.počet a štruktúra prijímateľov sociálnej služby, okrem počtu prijímateľov sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41,
2.počet žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a stav vybavovania ich žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, okrem sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41,
3.ďalšie údaje, ktoré súvisia s prevádzkou poskytovanej sociálnej služby podľa druhu sociálnej služby a formy sociálnej služby,
b)podľa odseku 2 písm. h) druhého bodu sú:
1.prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch) spojených s poskytovaním sociálnej služby za kalendárny rok v členení podľa druhu sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 40, aj podľa formy sociálnej služby,
2.bežné výdavky na poskytovanie sociálnej služby za kalendárny rok v prepočte na prijímateľa sociálnej služby, na hodinu sociálneho poradenstva, na hodinu opatrovateľskej služby, na hodinu sociálnej rehabilitácie, na hodinu služby včasnej intervencie, na kilometer prepravnej služby, na hodinu sprievodcovskej služby a predčitateľskej služby, na hodinu tlmočenia alebo na inú jednotku výkonu podľa druhu sociálnej služby a formy sociálnej služby,
3.ďalšie údaje, ktoré súvisia s finančnými údajmi o poskytovanej sociálnej službe podľa druhu sociálnej služby a formy sociálnej služby.“.
82.§ 105a sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Evidencia osôb podľa odseku 2 písm. g) obsahuje
a)osobné údaje podľa § 94c ods. 3 písm. a) e) o žiadateľovi o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
b)druh sociálnej služby a formu sociálnej služby, ktorá je predmetom žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74 ods. 3,
c)stupeň odkázanosti žiadateľa o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na pomoc inej fyzickej osoby,
d)dátum doručenia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
e)dátum uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
f)ďalšie údaje, ktoré súvisia s uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.“.
83.V § 105b odsek 2 znie:
„(2) Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje ministerstvu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnych služieb údaje podľa
a)§ 105a ods. 2 písm. a) druhého bodu najneskôr do ôsmich kalendárnych dní odo dňa použitia prostriedkov obmedzenia prijímateľa sociálnej služby,
b)§ 105a ods. 2 písm. e) g) najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, vzniku pracovnoprávneho vzťahu, doručenia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo zmeny týchto zapísaných údajov vedených v informačnom systéme sociálnych služieb,
c)§ 105a ods. 2 písm. h) prvého bodu najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roka za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
d)§ 105a ods. 2 písm. h) druhého bodu najneskôr do konca apríla príslušného kalendárneho roka za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.“.
84.V § 105b ods. 3 sa slová „§ 105a ods. 2 písm. g)“ nahrádzajú slovami „§ 105a ods. 2 písm. h)“.
13
85.V § 105b ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
86. Nad § 110ap sa vkladá nadpis, ktorý znie: Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022“.
87.Nadpis § 110ap sa vypúšťa.
88.V § 110ap odsek 1 znie:
„(1) Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytnú ministerstvu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnych služieb údaje
a)podľa § 105a ods. 2 písm. d) štvrtého bodu, ktoré spracúvajú k 31. decembru 2021, ak sociálna služba nie je k 1. januáru 2022 poskytovaná alebo zabezpečená, do 30. júna 2022,
b)podľa § 105a ods. 2 písm. d) prvého bodu tretieho bodu, ktoré spracúvajú k 31. decembru 2021, ak rozhodnutie, na základe ktorého sa tieto údaje zapisujú, nadobudlo právoplatnosť po 31. decembri 2020, do 30. júna 2023.“.
89.Za § 110ap sa vkladá § 110aq, ktorý znie:
㤠110aq
(1) Podmienka podľa § 33 ods. 4 štvrtej vety sa považuje za splnenú do 31. decembra 2030, ak sa služba včasnej intervencie ambulantnou sociálnou službou poskytuje k 31. decembru 2021.
(2) Ak sa sociálna služba v zariadení uvedenom v § 35, 38 a 39 poskytuje v objektoch tohto zariadenia k 31. decembru 2021 podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021, ustanovenia § 35 ods. 4, § 38 ods. 7 a § 39 ods. 6 v spojení s § 61 ods. 7 písm. a) sa na tieto objekty tohto zariadenia neuplatňujú.
(3) Poskytovateľ sociálnej služby v zariadení podľa odseku 2 nie je oprávnený po 31. decembri 2021 zvýšiť počet miest v zariadení nad hranicu počtu miest ustanovenú týmto zákonom pre tento druh sociálnej služby.
(4) Na stavby, ktoré majú byť užívané na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 35, 38 a 39, na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie do 31. decembra 2021, sa ustanovenia § 35 ods. 4, § 38 ods. 7 a § 39 ods. 6 v spojení s § 61 ods. 7 písm. a) neuplatňujú. Po začatí poskytovania sociálnej služby v zariadení podľa prvej vety sa na poskytovateľa sociálnej služby v tomto zariadení odsek 3 vzťahuje rovnako.
(5) Vyšší územný celok je povinný do 31. decembra 2022
a)postúpiť spisovú dokumentáciu týkajúcu sa zaregistrovanej sociálnej služby poskytovanej v územnom obvode iného vyššieho územného celku alebo vyhotoviť a postúpiť výpis, odpis alebo kópiu vedenej spisovej dokumentácie, týkajúcej sa tejto sociálnej služby, tomuto inému vyššiemu územnému celku a
b)informovať poskytovateľa sociálnej služby o postupe podľa písmena a).
(6) Vyšší územný celok, ktorému bola doručená dokumentácia, výpis, odpis alebo kópia tejto dokumentácie podľa odseku 5 písm. a), je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa tohto
14
doručenia výpis z registra týkajúci sa príslušnej sociálnej služby doručiť poskytovateľovi tejto sociálnej služby do vlastných rúk.
(7) Do splnenia povinnosti podľa odseku 5 písm. a) je v konaniach podľa § 81 písm. b) piateho siedmeho bodu a na vykonávanie pôsobnosti podľa § 81 písm. p) r) miestne príslušný vyšší územný celok podľa tohto zákona v znení účinnom do 31.decembra 2021. Ak ide o vykonávanie pôsobnosti podľa § 81 písm. t) v súvislosti s vykonávaním pôsobnosti podľa § 81 písm. r), prvá veta platí rovnako.
(8) Poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je právnická osoba zriadená alebo založená obcou, ktorý poskytuje sociálnu službu k 31. decembru 2021 a bude ju poskytovať aj po 31. decembri 2021 je povinný písomne oznámiť príslušnému vyššiemu územnému celku údaje podľa § 64 ods. 2 písm. j) v znení účinnom od 1. januára 2022 najneskôr do 31. marca 2022.
(9) Na základe oznámenia podľa odseku 8 príslušný vyšší územný celok zapíše do registra údaj podľa § 66 písm. j) v znení účinnom od 1. januára 2022 najneskôr do 30. júna 2022.
(10) Ustanovenie § 105a ods. 2 písm. c) tretieho bodu sa do 31. decembra 2022 neuplatňuje. Ministerstvo do 31. decembra 2022 vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam osôb, u ktorých boli hodnotené podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby, spolu s dosiahnutou úrovňou kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. C. Na tieto účely ministerstvo spracúva o osobách podľa § 94d ods. 2 písm. f) až h) osobné údaje podľa § 94d ods. 3.
(11) Ustanovenia § 80 písm. q) bodov 1a. 1c. a § 81 písm. v) bodov 1a. 1c.sa do 31. decembra 2022 neuplatňujú. Obec a vyšší územný celok povinní do 31. decembra 2022 viesť evidencie podľa § 80 písm. q) bodov 1a. až 1c. a § 81 písm. v) bodov 1a. až 1c.
(12) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný poskytnúť ministerstvu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnych služieb do 30. júna 2022 údaje podľa § 105a ods. 2 písm. g), ktoré spracúva k 31. decembru 2021 o žiadateľovi o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby; to neplatí ak do 31. decembra 2021
a)bola na základe tejto žiadosti uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby,
b)bola táto žiadosť vzatá späť alebo
c)žiadateľ o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.“.
90.V prílohe č. 2 písm. A časti II bode 2.5 riadku s označením „Štandard“ sa slová „§ 33 40“ nahrádzajú slovami „§ 26, § 27, § 33 až 40“.
15
91.Príloha č. 4a vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4a
k zákonu č. 448/2008 Z. z.
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 a § 78aa
Druh zariadenia
Výška finančného príspevku na miesto v zariadení na mesiac
Výška finančného príspevku na miesto v zariadení na rozpočtový rok
nocľaháreň
250 eur
3 000 eur
útulok
250 eur
3 000 eur
domov na pol ceste
250 eur
3 000 eur
zariadenie núdzového bývania
250 eur
3 000 eur
“.
Čl. II
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č . 177/2018 Z. z. a zákona č. 322/2019 Z. z. sa mení takto:
1.V § 5 ods. 3 písm. a) a b) sa slovo „programe“ nahrádza slovom „odbore“.
2.V § 46 sa slovo „2022“ nahrádza slovom „2023“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2021, okrem čl. I bodov 1 87 a 89 91a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.