NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
84/2009 Z. z.
, zákona č.
188/2009 Z. z.
, zákona č.
199/2009 Z. z.
, zákona č.
144/2010 Z. z.
, zákona č.
119/2011 Z. z.
, zákona č.
249/2011 Z. z.
, zákona č.
313/2011 Z. z.
, zákona č.
68/2012 Z. z.
, zákona č.
317/2012 Z. z.
, zákona č.
357/2012 Z. z.
, zákona č.
42/2013 Z. z.
, zákona č.
98/2013 Z. z.
, zákona č.
180/2013 Z. z.
, zákona č.
213/2013 Z. z.
, zákona č.
290/2013 Z. z.
, zákona č.
388/2013 Z. z.
, zákona č.
474/2013 Z. z.
, zákona č.
488/2013 Z. z.
, zákona č.
387/2015 Z. z.
, zákona č.
430/2015 Z. z.
, zákona č.
311/2016 Z. z.
, zákona č.
106/2018 Z. z.
, zákona č.
393/2019 Z. z.
, zákona č.
73/2020 Z. z.
, zákona č.
423/2020 Z. z.
, zákona č.
128/2021 Z. z.
, zákona č.
145/2021 Z. z.
, zákona č.
146/2021 Z. z.
, zákona č.
148/2021 Z. z.
a zákona č.
310/2021 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 87 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa slovo: „C1,“.
2.V § 87 ods. 7 písm. a) sa za slovo: „BE“ vkladá slovo: „ ,C1“.
3.V § 87 ods. 7 písm. b) sa vypúšťa slovo: „C1“.
4.V § 88 ods. 5 písm. a) sa vypúšťa slovo: „C1“.
5.V § 88 ods. 6 písm. a) sa vypúšťa slovo: „C1,“.
6.V § 94 ods. 3 sa za slovo: „BE“ vkladá slovo: „ ,C1“.
7.V § 94 ods. 4 sa vypúšťa slovo: „C1,“.
8.V § 94 ods. 5 sa za slovo: „BE“ vkladá slovo: „ ,C1“.
9.V § 96 ods. 3 sa vypúšťa slovo: „C1,“.
10.V § 96 ods. 4 sa vypúšťa slovo: „C1,“.
11.V § 96 ods. 5 sa vypúšťa slovo: „C1,“.
12.V § 97 ods. 2 sa vypúšťa slovo: „C1,“.
13.V § 97 ods. 3 sa vypúšťa slovo: „C1,“.
14.V § 97 ods. 4 sa vypúšťa slovo: „C1,“.
15.V § 104 ods. 6 sa vypúšťa slovo: „C1,“.
16.V § 104 ods. 7 sa vypúšťa slovo: „C1,“.
17.V § 104 ods. 8 sa vypúšťa slovo: „C1,“.
18.V § 143b ods. 4 sa vypúšťa slovo: „C1,“.
Čl. II
Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č.
653/2007 Z. z.
, zákona č.
188/2009 Z. z.
, zákona č.
386/2019 Z. z.
, zákona č.
345/2012 Z. z.
, zákona č.
180/2013 Z. z.
, zákona č.
35/2014 Z. z.
, zákona č.
387/2015 Z. z.
, zákona č.
177/2018 Z. z.
, zákona č.
90/2020 Z. z.
a zákona č.
132/2021 Z. z.
sa mení takto:
1.V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo: „C1,“.
2.V § 3 ods. 4 písm. a) v bode 2 sa vypúšťajú slová: „C1 alebo skupiny“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.