DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu ústavného zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ ústavného zákona:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marian Kotleba, Martin Beluský a Rastislav Schlosár.
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
3.Predmet návrhu ústavného zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) Primárne právo:
čl. 126 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (kodifikované znenie) (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení,
Protokol (č.12) o postupe pri nadmernom deficite pripojený k Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o Európskej únii (kodifikované znenie) (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení.
b) Sekundárne právo:
smernica Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na rozpočtové rámce
členských štátov (Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011), gestor: MF SR,
nariadenie Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri
nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 145, 10.6. 2009) v platnom znení, gestori: MF SR, ŠÚ SR.
c) Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie:
v rozhodnutí Súdneho dvora vo veci C - 27/04, Európska Komisia v. Rada Európskej únie, [2004].
Výrok rozhodnutia:
1. Žaloba Komisie Európskych spoločenstiev v časti, v ktorej sa navrhuje zrušenie neprijatia opatrení v požadovanej forme Radou Európskych spoločenstiev obsiahnutých v odporúčaniach Komisie na základe článku 104 ods. 8 a 9 ES, je neprípustná.
2. Závery Rady z 25. novembra 2003 prijaté voči Francúzskej republike a voči Spolkovej republike Nemecko zrušené v časti, v ktorej obsahujú rozhodnutie o prerušení konania o nadmernom deficite, a v časti, v ktorej obsahujú rozhodnutie, ktorým sa menia odporúčania prijaté skôr Radou v súlade s článkom 104 ods. 7 ES.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice 2011/85/EÚ bola stanovená do 31.12. 2013.
b)Proti SR bolo začaté konanie č. EUP(2019)9474 v rámci „EÚ Pilot“, ktoré sa týka požiadavky na poskytnutie podrobných informácií ohľadne správnosti a úplnosti vnútroštátnych transpozičných opatrení prijatých na základe právnej úpravy obsiahnutej v smernici Rady 2011/85/EÚ.
Proti SR nebol začatý postup EK a nebolo začaté konanie o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení.
c)Smernica 2011/85/EÚ bola prebratá do ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, do zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do zákona č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012 a do opatrenia MF SR č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov.
5.Návrh ústavného zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne.
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na rodičovstvo, manželstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
Návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
A.4. Alternatívne riešenia
Na dosiahnutie cieľa uvedeného v dôvodovej správe nie je možné použiť iné riešenie, než je predložené.
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na posúdenie Ministerstvu financií SR. Stanovisko ministerstva tvorí prílohu predkladaného návrhu zákona.