Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky poslanci
Národnej rady Slovenskej republiky za politickú stranu Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko – Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Martin Beluský, Stanislav Mizík a Magdaléna Sulanová.
Cieľom legislatívneho návrhu je zabezpečiť rýchle a efektívne odškodňovanie obetí očkovania proti ochoreniu COVID-19.
V súčasnosti sa aj v Slovenskej republike množia prípady závažných nežiadúcich účinkov očkovania proti ochoreniu COVID-19. Podľa poslednej oficiálnej štatistiky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL) bolo ku dňu 15.9.2021 hlásených 8 547 podozrení na nežiadúce účinky, z toho 977 závažných, a to pri všetkých na Slovensku používaných vakcínach. Závažné nežiadúce účinky zahŕňali celú škálu diagnóz, ako napríklad: pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, prekolapsový stav, kolaps, strata vedomia, trombóza, flebotrombóza, alergické reakcie, anafylaktické reakcie, paréza tvárového nervu, flebotrombóza, tromboflebitída, flebitída dolných končatín, trombocytopénia (ľahkého ťažkého stupňa), fibrilácia, myokarditída, erysipel, hyperpyrexia, epileptický záchvat, halucinácie, pľúcna embólia, ale dokonca aj náhla cievna mozgová príhoda či infarkt myokardu. V kauzálnej súvislosti s týmto očkovaním boli oficiálne zaznamenané štyri úmrtia.
Vzhľadom na to, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je zo strany štátnych orgánov schvaľované, široko propagované, očkované osoby odmeňované a neočkované osoby znevýhodňované, štát musí zabezpečiť aj rýchly a efektívny nástroj na odškodňovanie závažných nežiadúcich účinkov tohto očkovania.
Z tohto dôvodu navrhujeme zaviesť systém odškodňovania obetí očkovania proti ochoreniu COVID-19, v ktorom bude o poskytnutí odškodnenia rozhodovať nezávislý orgán, t. j. senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zložený výlučne zo sudcov, ktorí členmi novozriadeného lekárskoprávneho kolégia tohto súdu a odvolaniach voči jeho rozhodnutiam bude rozhodovať Ústavný súd Slovenskej republiky. Oba súdy budú pritom povinné rozhodnúť v presne stanovených lehotách tak, aby sa zabránilo zbytočných prieťahom.
Pre úplnosť treba uviesť, že hoci odškodňovanie obetí očkovania proti COVIDU-19 je správnoprávnou záležitosťou, rozhodovaciu právomoc v prvom stupni navrhujeme zveriť práve Najvyššiemu súdu SR, vzhľadom na to, že legitimitu novozriadeného Najvyššieho správneho súdu SR z politického hľadiska neuznávame.
Na uznanie poškodenia očkovaním bude postačovať lekársky posudok, konštatujúci pravdepodobnosť príčinnej súvislosti medzi očkovaním a poškodením zdravia, ak sa poškodenie zdravia prejaví v lehote do troch rokov od očkovania a ak sa v konaní o odškodnení poškodenia zdravia v súvislosti s očkovaním nepreukáže opak. Poškodení občania SR tak okrem predloženia
príslušného lekárskeho posudku budú zbavení dôkazného bremena, ktoré sa presunie na štát, konkrétne na Ministerstvo zdravotníctva SR, z iniciatívy ktorého k očkovaniu dochádza.
Odškodnenie bude vyplácať Ministerstvo zdravotníctva SR z fondu odškodnenia poškodenia zdravia v súvislosti s očkovaním, do ktorého budú prispievať distribútori vakcín na území Slovenskej republiky. Výška odškodnenia sa bude počítať podľa bodového systému, ktorý je aj v súčasnosti zavedený pri poskytovaní náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle osobitného predpisu.
Sme presvedčení, že prijatie systému odškodňovanie obetí očkovania proti COVIDU-19 je dôležitým nástrojom spravodlivosti, a najmä významnej pomoci obetiam tohto očkovania.
II.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Navrhujeme odškodňovať poškodenie zdravia v súvilosti očkovaním proti ochoreniu COVID-19, t. j. poškodenie na zdraví, ujmu súvisiaca s jeho liečením či odstraňovaním jeho následkov a smrť. V prípade, že poškodený zomrie, odškodnení budú dedičia poškodeného. Odškodňovať sa budú výlučne občania Slovenskej republiky zaočkovaní na jej území.
Podmienkou uznania poškodenia zdravia v súvislosti s očkovaním bude pravdepodobnosť kauzálnej súvislosti medzi očkovaním a poškodením zdravia, za predpokladu, že sa takéto poškodenie zdravia prejaví v lehote do troch rokov od očkovania. A tiež za predpokladu, že sa v konaní o odškodnení poškodenia zdravia v súvislosti očkovaním nepreukáže opak. To znamená, že dôkazné bremeno bude na Ministerstve zdravotníctva SR, ktoré bude musieť preukázať, že pravdepodobnosť tejto kauzálnej súvislosti neexistuje a teda bude musieť vyvrátiť lekársky posudok, na základe ktorého poškodený žiada odškodnenie.
Výpočet odškodnenia bude spočívať na bodovom systéme upravenom v súčasnosti v osobitnom predpise pre poskytovanie náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. Odškodnenie za smrť poškodeného bude stanovené pevnou sumu vo výške stopäťdesiatnásobku minimálnej mzdy. Za poškodenie očkovaním sa nebude považovať ujma, ktorá nepresahuje obvyklý rozsah reakcie na očkovanie, napríklad začervenanie alebo bolesť v mieste vpichu, zvýšená teplota, únava, bolesť hlavy, svalov či kĺbov a pod.
O odškodnení bude rozhodovať Najvyšší súd SR v senáte zloženom výlučne zo sudcov z lekárskoprávneho kolégia. Ako odvolací orgán navrhujeme Ústavný súd SR. Samotné konanie bude prebiehať analogicky bežnému správnemu súdnemu konaniu.
Odškodnenie bude vyplácane Ministerstvom zdravotníctva SR z novozriadeného fondu odškodnenia poškodenia zdravia v súvislosti s očkovaním, do ktorého budú prispievať distribútori vakcín proti ochoreniu COVID-19 na území Slovenskej republiky.
Čl. II
K bodu 1
Na Najvyššom súde SR navrhujeme zriadiť nové lekárskoprávne kolégium, ktorého sudcovia sa budú zaoberať rozhodovaním v konaní o odškodnení poškodenia zdravia v súvislosti s očkovaním.
Čl. III
K bodu 1
Uvedené ustanovenia upravujú postup Ústavného súdu SR v konaní o odvolaní proti rozhodnutiu o odškodnení poškodenia zdravia v súvislosti s očkovaním.
Čl. IV
Navrhuje sa účinnosť zákona pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.