NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
140/2008 Z. z.
, zákona č.
540/2008 Z. z.
, zákona č.
461/2008 Z. z.
, zákona č.
170/2009 Z. z.
, zákona č.
67/2010 Z. z.
, zákona č.
131/2010 Z. z.
, zákona č.
132/2010 Z. z.
, zákona č.
136/2010 Z. z.
, zákona č.
172/2011 Z. z.
, zákona č.
470/2011 Z. z.
, zákona č.
306/2012 Z. z.
, zákona č.
74/2013 Z. z.
, zákona č.
153/2013 Z. z.
, zákona č.
204/2014 Z. z.
, zákona č.
77/2015 Z. z.
, zákona č.
403/2015 Z. z.
, zákona č.
91/2016 Z. z.
, zákona č.
125/2016 Z. z.
, zákona č.
355/2016 Z. z.
, zákona č.
40/2017 Z. z.
, zákona č.
150/2017 Z. z.
, zákona č.
289/2017 Z. z.
, zákona č.
292/2017 Z. z.
, zákona č.
87/2018 Z. z.
, zákona č.
475/2019 Z. z.
, zákona č.
69/2020 Z. z.
, zákona č.
119/2020 Z. z.
, zákona č.
125/2020 Z. z.
, zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č.
242/2020 Z. z.
, zákona č.
286/2020 Z. z.
, zákona č.
318/2020 Z. z.
, zákona č.
319/2020 Z. z.
, zákona č.
220/2021 Z. z.
, zákona č.
252/2021 Z. z.
a zákona č.
304/2021 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 12 sa vkladajú § 12a až 12d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„§ 12aPoškodenie očkovaním
(1)Na účely odškodnenia poškodenia zdravia v súvislosti s očkovaním podľa tohto zákona sa za očkovanie považuje očkovanie proti ochoreniu COVID-19.
(2)Poškodenie zdravia v súvislosti s očkovaním je očkovaním spôsobené poškodenie na zdraví,
ujma súvisiaca s jeho liečením či odstraňovaním jeho následkov alebo smrť. Za poškodenie zdravia v súvislosti s očkovaním sa nepovažuje ujma, ktorá nepresahuje obvyklý rozsah reakcie na očkovanie.
(3)Poškodeným očkovaním je osoba, ktorej bolo v dôsledku očkovania spôsobené poškodenie zdravia v súvislosti s očkovaním; ak táto osoba v dôsledku tohto činu zomrela (ďalej len „zomretý“) je to dedič zomretého podľa osobitného predpisu14c) (ďalej len „poškodený“).
§ 12bUznanie poškodenia zdravia v súvislosti s očkovaním
Na uznanie poškodenia zdravia v súvislosti s očkovaním postačuje pravdepodobnosť príčinnej súvislosti medzi očkovaním a poškodením zdravia, ak sa poškodenie zdravia prejaví v lehote do troch rokov od očkovania a ak sa v konaní o odškodnení poškodenia očkovaním nepreukáže opak.
§12c
Odškodnenie poškodenia zdravia v súvislosti s očkovaním
(1)O odškodnenie môže požiadať poškodený, ktorý je občan Slovenskej republiky, ak k poškodeniu očkovaním došlo na území Slovenskej republiky.
(2)Na výpočet odškodnenia, ak ide o poškodenie zdravia v súvislosti s očkovaním, sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu upravujúceho poskytovanie náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia;14d) náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia možno zvýšiť.14e) Ak bola poškodením očkovaním spôsobená smrť, poškodený nárok na vyplatenie odškodnenia v sume stopäťdesiatnásobku minimálnej mzdy14f) platnej v čase, v ktorom mu vznikol nárok na odškodnenie poškodenia zdravia v súvislosti s očkovaním.
§ 12dKonanie o odškodnení poškodenia zdravia v súvislosti s očkovaním
(1)O poskytnutí odškodnenia rozhoduje na základe písomnej žiadosti poškodeného Najvyšší súd Slovenskej republiky. Senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je v tomto prípade zložený výlučne zo sudcov, ktorí členmi lekárskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. O odvolaní účastníka konania rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky14g). Odškodnenie vypláca ministerstvo z fondu odškodnenia poškodenia zdravia v súvislosti s očkovaním.
(2)Žiadosť treba podať Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky v lehote do jedného roka odo dňa, keď sa u poškodeného prejavili následky poškodenia očkovaním. Zameškanie lehoty nemožno odpustiť.
(3)Poškodený môže žiadosť v lehote podať aj opakovane, ak to odôvodňujú okolnosti výpočtu a poskytnutia odškodnenia.
(4)Žiadosť podľa ods. 1 obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a rodné číslo poškodeného.
(5)K žiadosti podľa odseku 1 treba pripojiť
a)lekársky posudok podľa osobitného predpisu,14h)
b)rodný list, sobášny list alebo iný doklad preukazujúci nárok na odškodnenie, ak bola očkovaním spôsobená smrť.
(6)Účastníkmi konania sú poškodený a ministerstvo.
(7)Najvyšší súd Slovenskej republiky konanie zastaví, ak sa žiadosť podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak poškodený neodstránil vady žiadosti, ktorých odstránenie Najvyšší súd Slovenskej republiky nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žiadosti alebo ak žiadosť bola vzatá späť. Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.
(8)Ak nedôjde k vybaveniu žiadosti spôsobom uvedeným v ods. 7, doručí Najvyšší súd Slovenskej republiky ministerstvu rovnopis žiadosti. Predseda senátu môže nariadiť ministerstvu, aby sa k obsahu žaloby vyjadrilo v lehote, ktorú zároveň určí.
(9)Najvyšší súd Slovenskej republiky môže rozhodnúť o žiadosti bez pojednávania uznesením, ak to účastníci konania zhodne navrhli alebo ak s tým súhlasia. Najvyšší súd Slovenskej republiky môže vyzvať účastníka, aby sa vyjadril k prejednaniu veci bez nariadenia pojednávania do 15 dní od doručenia výzvy. Najvyšší súd Slovenskej republiky môže k výzve pripojiť doložku, že ak sa účastník v určitej lehote nevyjadrí, bude sa predpokladať, že nemá námietky.
(10)Ak nedôjde k vybaveniu žaloby spôsobom uvedeným v ods. 9, predvolá Najvyšší súd Slovenskej republiky na pojednávanie účastníkov; naň si môže vyžiadať potrebné podklady, prípadne aj ďalšie písomné vyjadrenia účastníkov. Ak sa účastníci na pojednávanie nedostavia, môže sa vec prejednať v ich neprítomnosti; konanie sa nesmie z tohto dôvodu prerušiť.
(11)Najvyšší súd Slovenskej republiky je povinný rozhodnúť rozsudkom o žiadosti do šiestich mesiacov odo dňa jej podania.
(12)Proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa ods. 11 je prípustné odvolanie, ktoré môže podať účastník konania na Ústavný súd Slovenskej republiky14g) v lehote do dvoch mesiacov odo dňa doručenia rozsudku.
(13)Zamestnanci Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorí rozhodujú o žiadostiach podľa tohto zákona, pri preverovaní skutočností dôležitých pre rozhodnutie o podanej žiadosti oprávnení nahliadať do zdravotnej dokumentácie poškodeného či zomretého alebo požadovať od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti súčinnosť pri získavaní informácií,
ktoré nevyhnutné na rozhodnutie o odškodnení. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú povinné poskytnúť túto súčinnosť.
§ 12eFond odškodnenia poškodenia zdravia v súvislosti s očkovaním
(1)Zriaďuje sa fond odškodnenia poškodenia zdravia v súvislosti s očkovaním (ďalej len „fond“).
(2)Fond nie je právnická osoba.
(3)Tvorbu fondu a nakladanie s finančnými prostriedkami tohto fondu nad rámec zákona upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje ministerstvo.
(4)Fond sústreďuje peňažné príspevky (ďalej len „príspevky“) distribútorov vakcín proti ochoreniu COVID-19 na území Slovenskej republiky. Vlastníkom finančných prostriedkov vo fonde je ministerstvo.
(5)Distribútori vakcín proti ochoreniu COVID-19 povinní odvádzať do fondu za každú dávku vakcíny dovezenú na územie Slovenskej republiky príspevok vo výške 1% z minimálnej mzdy14f) platnej v čase tohto dovozu. Príspevok podľa prvej vety môže ministerstvo zvýšiť podľa aktuálnej situácie v súvislosti s poškodením zdravia očkovaním proti ochoreniu COVID-19 na území Slovenskej republiky.
(6)Ministerstvo je oprávnené použiť finančné prostriedky fondu len na účel, na ktorý fond zriadený.
(7)Ministerstvo vykonáva činnosti spojené so správou a použitím peňažných prostriedkov fondu podľa pravidiel určených v štatúte fondu.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14c, 14d, 14e, 14f, 14g znejú:
„14c) § 460 až § 487 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
14d) Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
14e) § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
14f) Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
14g) § 241a 241d zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14h) § 7 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Čl. II
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
300/2005 Z. z.
, zákona č.
473/2005 Z. z.
, zákona č.
570/2005 Z. z.
, zákona č.
517/2008 Z. z.
, zákona č.
59/2009 Z. z.
, zákona č.
290/2009 Z. z.
, zákona č.
291/2009 Z. z.
, zákona č.
318/2009 Z. z.
, zákona č.
400/2009 Z. z.
, zákona č.
33/2011 Z. z.
, zákona č.
192/2011 Z. z.
, zákona č.
467/2011 Z. z.
, zákona č.
335/2012 Z. z.
, zákona č.
195/2014 Z. z.
, zákona č.
322/2014 Z. z.
, zákona č.
87/2015 Z. z.
, zákona č.
125/2016 Z. z.
, zákona č.
301/2016 Z. z.
, zákona č.
2/2017 Z. z.
, zákona č.
152/2017 Z. z.
, zákona č.
18/2018 Z. z.
, zákona č.
275/2018 Z. z.
, zákona č.
282/2019 Z. z.
, zákona č.
62/2020 Z. z.
a zákona č.
423/2020 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 21 ods. 1 prvá veta znie: „Na najvyššom súde sa zriaďuje občianskoprávne kolégium, trestnoprávne kolégium, obchodnoprávne kolégium a lekárskoprávne kolégium.“.
Čl. III
Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
413/2019 Z. z.
, zákona č.
415/2020 Z. z.
a zákona č.
423/2020 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 241 sa vkladajú § 241a až 241d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„DVADSIATATRETIA HLAVA
KONANIE O ODVOLANÍ PROTI ROZHODNUTIU O ODŠKODNENÍ POŠKODENIA ZDRAVIA V SÚVISLOSTI S OČKOVANÍM
§ 241aProcesná legitimácia na podanie odvolania
Odvolanie podľa osobitného predpisu13) môže podať poškodený očkovaním alebo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako účastníci konania o odškodnení poškodenia zdravia v súvislosti s očkovaním podľa osobitného predpisu13).
§ 241b Účastníci konania
Účastníkom konania je poškodený očkovaním, a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako účastníci konania o odškodnení poškodenia zdravia v súvislosti s očkovaním podľa osobitného predpisu13).
§ 241c Rozhodovanie
V konaní o odvolaní proti rozhodnutiu o odškodnení poškodenia zdravia v súvislosti s očkovaním sa primerane použijú ustanovenia šiestej hlavy piatej časti tohto zákona. Ústavný súd Slovenskej republiky je povinný rozhodnúť rozsudkom o odvolaní do šiestich mesiacov odo dňa jeho podania.
§ 241d Doručovanie
Rozhodnutie ústavného súdu sa doručuje účastníkom konania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13) § 12d zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.