Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Počet dopravných nehôd s účasťou zraniteľnej skupiny cyklistov značne pribúda a to s fatálnymi dôsledkami. Preto je dôležité zvýrazniť ochranu cyklistov aj prostredníctvom legislatívy. Návrh zákona precizuje pravidlo zachovávania tzv. dostatočného bočného odstupu od predchádzaného cyklistu. V súčasnej právnej úprave zákona o cestnej premávke totiž nie je dostatočne definovaná tzv. bezpečná vzdialenosť obchádzania cyklistov. Novelizáciou zákona, teda zavedením jednoznačných vzdialeností bočných odstupov od predchádzaného cyklistu, sa zavádza zrozumiteľnosť, presnosť a následná vymáhateľnosť v súčasnosti nepostačujúcej účinnej právnej úpravy.
3. Ciele a výsledný stav
V rámci navrhovanej právnej úpravy sa navrhuje spôsob definovania minimálnej vzdialenosti obchádzania cyklistov na našich cestách s jednoznačným výsledkom zvýšenia ich bezpečnosti a v neposlednom rade zvýšenia ohľaduplnosti a korektnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Cieľom predloženého návrhu zákona je zvýšenie ochrany cyklistov na našich cestách.
4. Dotknuté subjekty
Účastníci cestnej premávky.
5. Alternatívne riešenia
---
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
---
8. Preskúmanie účelnosti**
---
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ právneho predpisu: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.
Predmet návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie
c) nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Predmet návrhu právneho predpisu nie je v práve Európskej únie upravený, preto sa body 4 a 5 nevypĺňajú.