DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Richard Takáč, Juraj Blanár a Marián Saloň.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zvýšenie ochrany cyklistov na našich cestách. Nehôd s účasťou tejto zraniteľnej skupiny značne pribúda. Preto je dôležité zvýrazniť ochranu cyklistov aj prostredníctvom legislatívy. Návrh zákona v princípe zavádza zrozumiteľnosť, presnosť a následnú vymáhateľnosť v súčasnosti účinnej a nedostatočnej právnej úpravy. Návrhom zákona sa precizuje pravidlo zachovávania tzv. dostatočného bočného odstupu od predchádzaného cyklistu.
Žiaľ najčastejšou príčinou smrteľných nehôd cyklistov je zrážka zozadu, zachytenie z bočnej strany a to pri nedodržaní dostatočného bezpečného odstupu pri predchádzaní cyklistu. V súčasnej právnej úprave zákona o cestnej premávke nie je dostatočne definovaná tzv. bezpečná vzdialenosť obchádzania cyklistov. Zachovanie pojmu „dostatočný bočný odstup“ pri predchádzaní cyklistu v súčasnosti zlyháva.
Návrh novely zákona vychádza aj z praxe iných štátov Európskej únie, kde je presne definovaná minimálna vzdialenosť obchádzania cyklistov. V rámci navrhovanej právnej úpravy teda ide o spôsob definovania minimálnej vzdialenosti obchádzania cyklistov na našich cestách s jednoznačným výsledkom zvýšenia ich bezpečnosti a v neposlednom rade zvýšenia ohľaduplnosti a korektnosti všetkých účastníkov cestnej premávky.
Návrh zákona nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, nepredpokladá ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Rovnako nebude mať návrh zákona vplyv na informatizáciu spoločnosti, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie ani vplyv na životné prostredie. Návrh zákona tiež nebude mať vplyv na služby pre občana. Zároveň sa očakávajú pozitívne sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Zavádza sa povinnosť vodiča dodržať minimálnu vzdialenosť pri bočnom obchádzaní cyklistu najmenej 1,5 metra na cestách mimo obce a 1 meter pri predchádzaní cyklistu na cestách v území obce.
K bodu 2
Ustanovuje sa, že porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je aj nedodržanie minimálneho bočného odstupu vozidla od predchádzaného cyklistu a to v súlade s návrhom uvedeným v čl. I. bod 1.
Zároveň sa za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky bude považovať aj obmedzenie cyklistu pri predchádzaní alebo obchádzaní.
K Čl. II
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje k 1. januáru 2022.