1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 145/2021 Z. z., zákona č. 146/2021 Z. z., zákona č. 148/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 15 ods. 3 sa na konci druhej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„bočný odstup vozidla od predchádzaného cyklistu musí byť najmenej 1,5 metra pri predchádzaní na cestách mimo obce a najmenej 1 meter pri predchádzaní na cestách v území obce.“.
2.Za § 137 ods. 2 písm. u) sa za slovo „ohrozenie“ vkladajú slová „alebo obmedzenie“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo nedodržanie minimálneho bočného odstupu vozidla od predchádzaného cyklistu podľa § 15 ods. 3,“
2
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky