Návrh
Tézy
návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní
Navrhovanú vyhlášku vydá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na základe § 15 ods. 8 a § 16 ods. 9 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v znení predkladaného návrhu zákona.
Predmet a rozsah úpravy
Vyhláška upraví podrobnosti o
a) minimálnej výške finančných prostriedkov účelovej finančnej rezervy, ktorá sa použije na obnovu verejného vodovodu,
b) spôsobe použitia finančných prostriedkov účelovej finančnej rezervy na obnovu verejného vodovodu,
c) minimálnej výške finančných prostriedkov účelovej finančnej rezervy, ktorá sa použije na obnovu verejnej kanalizácie,
d) spôsobe použitia finančných prostriedkov účelovej finančnej rezervy na obnovu verejnej kanalizácie,
c) formát poskytovania informácií o účelovej finančnej rezerve ministerstvu.
Príloha č. 3 k vyhláške
Obsah informácie o tvorbe a spôsobe použitia účelovej finančnej rezervy, ktorá sa poskytuje každoročne do 31. júla ministerstvu.
Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z .............. 2021,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 8 a § 16 ods. 9 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 394/2009 Z. z. a zákona č. .../2021 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa slová „kapacity a environmentálneho vplyvu“ nahrádzajú slovami „kapacity, environmentálneho vplyvu a výšky účelovej finančnej rezervy určenej spôsobom podľa § 4a ods. 1“.
2. Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý znie:
㤠4a
(1) Výška vytvárania účelovej finančnej rezervy sa ustanovuje na 40 % z odpisov alebo z nájomného, ktoré ustanovené osobitnými predpismi ako ekonomicky oprávnený náklad, ak odpisy alebo nájomné zahrnuté v cene za dodávku pitnej vody schválenej alebo určenej podľa osobitných predpisov, alebo za odvádzanie a čistenie odpadovej vody schválenej alebo určenej podľa osobitných predpisov, za každý verejný vodovod a za každú verejnú kanalizáciu osobitne.
(2) Formát poskytovania informácií o účelovej finančnej rezerve podľa § 15 ods. 8 a § 16 ods. 9 zákona o tvorbe a spôsobe použitia účelovej finančnej rezervy tvorí prílohu č. 3.“.
3. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá znie:
Príloha č. 3 k vyhláške č. 262/2010 Z. z.
Informácie o tvorbe a spôsobe použitia účelovej finančnej rezervy
-Tabuľka- .“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.