25.5.2021
1
Návrh
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z .............. 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd
Vláda Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 19 a § 81 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 5 sa vkladá nový § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Malé čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov
(1) Malé čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov sa realizujú v prípadoch, ak nie je možné z technických dôvodov a/alebo neprimerane vysokých nákladov pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.
(2) Do skupiny malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov patrí aj podskupina domová čistiareň odpadových vôd, ktorá predstavuje individuálny systém čistenia splaškových odpadových vôd s veľkosťou do 20 ekvivalentných obyvateľov, navrhovaný obvykle pre rodinné domy, bytové domy, malé penzióny a pod.
(3) Na základe konštrukčno-technologickej skladby sa rozlišujú dva základné typy malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov: intenzívne, ktorých certifikácia podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa ruší smernica Rady 89/106/EHS (kategorizované balené, priemyselne vyrábané malé čistiarne odpadových vôd s certifikáciou) a extenzívne (budované na mieste s predradeným predčistením a s horizontálnym a/alebo vertikálnym filtrom).
(4) Definícia kategórií malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov a ich využitie sú uvedené v prílohe č. 15 časti A.
25.5.2021
2
(5) Návrh projektovej dokumentácie malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov musí byť v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v slovenských technických normách a technickej normalizačnej informácii. 1)
(6) Povolenie za účelom uskutočnenia a užívania malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov rozlišuje priestorové a časové hľadisko vzťahujúce sa k užívaniu stavby a dĺžku trvania príslušného povolenia nasledovne:
a)V oblasti, kde je centrálne zneškodňovanie odpadových vôd zabezpečené prostredníctvom vybudovanej kanalizácie, nie je možné využitie malej čistiarne odpadových vôd do 50 okrem prípadov, kde je pripojenie na verejnú kanalizáciu technicky alebo ekonomicky neprimerane nákladné.
b)v oblasti, kde bude centrálne zneškodňovanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou realizované v krátkom časovom horizonte je možné dočasné (prechodné) odvádzanie vyčistených odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd prostredníctvom malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov s biologickým stupňom.
c)v oblasti, kde bude centrálne zneškodňovanie odpadových vôd realizované v dlhodobom časovom horizonte je možné dlhodobé odvádzanie vyčistených odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd prostredníctvom malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov s biologickým stupňom.
d)v ochranných pásmach povrchových a podzemných vodárenských zdrojov, pri rekreačných vodných plochách (vody na kúpanie), môže byť vzhľadom na lokalizáciu povolenie na použitie malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov zamietnuté.
(7) Minimálne účinnosti čistenia malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov pre kategórie výrobkov označovaných CE v percentách pre vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do povrchových vôd sú uvedené v prílohe č. 15 časti A.2.1.
(8) Minimálne účinnosti čistenia malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov pre kategórie výrobkov označovaných CE v percentách pre vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do podzemných vôd sú uvedené v prílohe č. 15 časti A.2.2.
1 STN EN 12566-1 Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO. Časť 1: Prefabrikované septiky.
I.S. CEN/TR 12566-2 Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO. Časť 2: Systémy infiltrácie do pôdy.
STN EN 12566-3+A2 Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO. Časť 3: Balené a/alebo na mieste montované čistiarne splaškových odpadových vôd.
STN EN 12566-4 Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO. Časť 4: Septiky budované na mieste z prefabrikovaných prvkov.
TNI CEN/TR 12566-5 Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO. Časť 5: Systémy s filtráciou predčistených odpadových vôd.
STN EN 12566-6 Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO. Časť 6: Prefabrikované čistiace prvky používané na odtok zo septikov.
STN EN 12566-7 Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO. Časť 7: Prefabrikované jednotky na terciárne čistenie.
25.5.2021
3
(9) Prednostne sa vyčistené odpadové vody z malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov vypúšťajú do povrchových vôd; v prípade nutnosti ich vypúšťania do podzemných vôd je potrebné zabezpečiť možnosť odberu vzoriek pre kontrolu a zrealizovať vsakovací objekt.
(10) Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných splaškových odpadových vôd do povrchových vôd sú uvedené v prílohe č. 6 v tabuľke Časť A.1.1.
(11) Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných splaškových odpadových vôd do podzemných vôd sú uvedené v prílohe č. 6 v tabuľke Časť A.2.
(12) Prevádzku malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov vykonáva jej vlastník podľa rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy a podľa návodu uvedeného v prevádzkovom poriadku a doporučení od výrobcu. Prevádzka malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov zahŕňa pravidelnú kontrolu stavu a funkčnosti, údržbu, pravidelný odvoz kalu, prípadne diaľkový monitoring funkčnosti. Zistené závady vlastník malej čistiarne odpadových vôd konzultuje s revíznym technikom alebo dodávateľom malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov a zaznamená ich do prevádzkového denníka.
(13) Revízny technik je oprávnená osoba s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Osvedčenie pre výkon revízneho technika vydáva poverená osoba určená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) fyzickej osobe po absolvovaní preškolenia a splnenia požiadavky na vzdelanie a prax. Vyžaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie príslušného technického alebo prírodovedného zamerania a najmenej päťročná odborná prax v príslušnom vodohospodárskom odvetví alebo obdobnom technickom odvetví a absolvovanie odborného preškolenia nariadeného ministerstvom. Ministerstvo zruší osvedčenie pre výkon revízneho technika, ak o to jeho držiteľ požiada alebo ak jeho držiteľ prestane spĺňať podmienky podľa tohto nariadenia.
(14) Technickú revíziu malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov vykonáva revízny technik, a to podľa prílohy č. 15 tabuľky Časť A.3.1 bez diaľkového monitoringu a podľa prílohy č. 15 tabuľky Časť A.3.2 s diaľkovým monitoringom. Technická revízia zahrňuje posúdenie fyzického stavu súboru objektov a zariadení čistiarne odpadových vôd, spôsobu prevádzkovania v súlade s rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy a prevádzkového poriadku, a kontrolu vedenia prevádzkovej dokumentácie.
(15) Protokol o technickej revízii malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov vypracuje oprávnená osoba na základe osvedčenia vo frekvencii podľa prílohy č. 15 časti A.3.1 alebo A.3.2 a zašle ho príslušnému okresnému úradu každoročne do 30. januára nasledujúceho kalendárneho roka v elektronickej forme.
(16) Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov vedie prevádzkový denník vo forme písomného záznamu, elektronického záznamu alebo zoznamu zápisov s uvedením dátumov o sledovaní prevádzky malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov. Prevádzkový denník obsahuje:
a) záznam o vykonaní údržby,
b) deň a čas odberu vzoriek odpadových vôd (a výsledky ich kontroly),
c) záznam o odvoze kalu,
25.5.2021
4
d) záznam o poruchách, mimoriadnych udalostiach a zásahoch, ktoré sa vykonali na danom zariadení.
(17) Odvoz a likvidáciu kalu zabezpečuje vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá zabezpečuje odvoz odpadových vôd a kalu na čistiareň odpadových vôd, resp. iné miesta spracovania, a je zaznamenaný v prevádzkovom denníku malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov.
2. V prílohe č. 6 tabuľke Časť A.1: „Splaškové odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd“ sa vypúšťa riadok pre veľkosť zdroja znečistenia do 50 EO.
3. V prílohe č. 6 sa za tabuľku Časť A.1 vkladá tabuľka Časť A1.1, ktorá znie:
„Časť A.1.1
Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných splaškových odpadových vôd do povrchových vôd pre malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO
CHSKCr
(mg/l)
BSK5 (ATM)
(mg/l)
NL
(mg/l)
N – NH4
(mg/l)
Ncelk (mg/l)
Pcelk (mg/l)
E.coli (KTJ/100 ml)
Enterokoky (KTJ/100 ml)
“m” (mg/l) *
Kategória I
70
Kategória II
50
50
20
Kategória III
150
40
40
20
30
Kategória +P
150
40
40
20
30
4
Kategória +D
150
40
40
20
30
4
150
100
Poznámka:
*m neprekročiteľná hodnota ukazovateľa znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd vyjadrená v koncentrácii v mg/l“
4. V prílohe č. 6 tabuľka Časť A.2 znie:
„Časť A.2
Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných splaškových odpadových vôd do podzemných vôd pre malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO
CHSKCr
(mg/l)
BSK5 (ATM)
(mg/l)
NL
(mg/l)
N – NH4
(mg/l)
Ncelk (mg/l)
Pcelk (mg/l)
E.coli (KTJ/100 ml)
Enterokoky (KTJ/100 ml)
“m” (mg/l) *
Kategória I – do 20 EO
50
50
Kategória I – 20-50 EO
40
40
Kategória II
40
40
20
Kategória III
125
40
40
15
25
Kategória +P
125
40
40
15
25
4
Kategória +D
125
40
40
15
25
4
150
150
Poznámka:
25.5.2021
5
*m neprekročiteľná hodnota ukazovateľa znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd vyjadrená v koncentrácii v mg/l“
5. Príloha č. 15 znie:
„Príloha č. 15
Časť A.1
Definícia kategórií malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov
Kategória I: Kategória spĺňajúca minimálne požiadavky orgánu štátnej vodnej správy (ďalej len „OŠVS“) na vypúšťanie do podzemných vôd pre väčšinu lokalít s odstránením organického znečistenia. Pre intenzívne malé čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov musí byť doložené vyhlásenie o parametroch podľa príslušnej časti STN EN 12566, kde je potvrdená požadovaná účinnosť odstránenia organického znečistenia BSK5 podľa tabuľky Časť A.2.1 a tabuľky Časť A.2.2. Extenzívne malé čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov musia spĺňať limitné hodnoty ukazovateľov podľa prílohy č. 6 tabuľka Časť A.1.1 a Časť A.2.
Kategória II: Kategória spĺňajúca zvýšené požiadavky OŠVS na vypúšťanie do povrchových vôd a podzemných vôd v citlivých oblastiach, kde je vzhľadom na potrebu zvýšenej ochrany vôd nutné limitovať koncentráciu amoniakálneho znečistenia. Pre intenzívne malé čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov musí byť doložené vyhlásenie o parametroch podľa príslušnej časti STN EN 12566, kde je potvrdená požadovaná účinnosť odstránenia organického znečistenia BSK5, nerozpustených látok a N-NH4 podľa tabuľky Časť A.2.1 a tabuľky Časť A.2.2. Extenzívne malé čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov musia spĺňať limitné hodnoty ukazovateľov podľa prílohy č. 6 tabuľka Časť A.1.1 a Časť A.2.
Kategória III: Kategória spĺňajúca zvýšené požiadavky OŠVS na vypúšťanie do povrchových vôd a podzemných vôd napr. v chránených vodohospodárskych oblastiach*xx) s požiadavkou na zníženie koncentrácie celkového dusíka, aby nemohlo dôjsť k narušeniu ekosystému a k nežiadúcemu stavu kvality povrchových vôd a podzemných vôd. Pre intenzívne malé čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov musí byť doložené vyhlásenie o parametroch podľa príslušnej časti STN EN 12566, kde je potvrdená požadovaná účinnosť odstránenia organického znečistenia BSK5 nerozpustených látok, N-NH4 a Ncelk podľa tabuľky Časť A.2.1 a tabuľky Časť A.2.2. Extenzívne malé čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov musia spĺňať limitné hodnoty ukazovateľov podľa prílohy č. 6 tabuľka Časť A.1.1 a Časť A.2.
*xx) § 4 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
25.5.2021
6
Kategória +P: Kategória spĺňajúca zvýšené požiadavky na vypúšťanie do povrchových vôd podľa kategórie III v citlivých oblastiach, v chránených vodohospodárskych oblastiach*xx) s požiadavkou na zníženie koncentrácie fosforu. Pre intenzívne malé čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov musí byť doložené vyhlásenie o parametroch podľa príslušnej časti STN EN 12566, kde je potvrdená požadovaná účinnosť odstránenia celkového fosforu podľa tabuľky Časť A.2.1 a tabuľky Časť A.2.2. Extenzívne malé čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov musia spĺňať limitné hodnoty ukazovateľov podľa prílohy č. 6 tabuľka Časť A.1.1 a Časť A.2.
Kategória +D Kategória spĺňajúca zvýšené požiadavky na vypúšťanie do povrchových a podzemných vôd podľa kategórie III v citlivých oblastiach, v chránených vodohospodárskych oblastiach*xx) s požiadavkou na zníženie mikrobiologického znečistenia. Pre intenzívne malé čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov sa dokladá vyhlásenie o parametroch podľa príslušnej časti STN EN 12566, kde je potvrdená požadovaná účinnosť odstránenia mikrobiologického znečistenia E.coli a Enterokokov podľa tabuľky Časť A.2.1 a tabuľky Časť A.2.2. Extenzívne malé čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov musia spĺňať limitné hodnoty ukazovateľov podľa prílohy č. 6 tabuľka Časť A.1.1 a Časť A.2.
Časť A.1.1
Kategorizácia malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov
Trieda
Popis
Využitie
Kategória I
Systémy s odstraňovaním organického znečistenia
Kategória spĺňajúca minimálne požiadavky OŠVS na vypúšťanie do podzemných vôd.
Kategória II
Systémy s nitrifikáciou
Kategória spĺňajúca zvýšené požiadavky OŠVS v citlivých oblastiach pre podzemné a povrchové vody (napr. limitovanie koncentrácie amoniakálneho dusíka, aby nemohlo dôjsť k narušeniu kyslíkového režimu
a k nežiadúcemu stavu kvality vôd).
Kategória III
Systémy s nitrifikáciou a denitrifikáciou
Kategória spĺňajúca zvýšené požiadavky OŠVS napr. v chránených vodohospodárskych oblastiach, s požiadavkou na odstraňovanie dusíka, aby nemohlo dôjsť k narušeniu ekosystému a k nežiadúcemu stavu kvality vôd.
25.5.2021
7
Kategória +P
Systémy s dodatočným odstraňovaním fosforu
Kategória III doplnená o požiadavku na zníženie vypúšťania fosforu do citlivých oblastí z hľadiska eutrofizácie – jazier, vodárenských tokov a nádrží.
Kategória +D
Systémy s dodatočnou dezinfekciou na zníženie mikrobiologického znečistenia
Kategória III doplnená o požiadavku na dezinfekciu na individuálne využitie vyčistenej odpadovej vody na recykláciu
(napr. zálievka drevín a pod.)
Časť A.2.1
Minimálne účinnosti čistenia malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov pre kategórie výrobkov označovaných CE v percentách pre vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do povrchových vôd
Kategória výrobku CE
CHSKCR[%]
BSK5[%]
N-NH4+[%]
Ncelk[%]
Pcelk[%]
I
-
80
-
-
-
II
-
85
75
-
-
III
75
85
80
70
-
+P
75
85
80
80
Časť A.2.2
Minimálne účinnosti čistenia malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov pre kategórie výrobkov označovaných CE v percentách pre vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do podzemných vôd
Klasifikácia výrobku
CHSKCR[%]
BSK5[%]
Ncelk[%]
Pcelk[%]
Malá čistiareň odpadových vôd CE
85
90
50
40
Časť A.3.1
Technická revízia malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov bez diaľkového monitoringu
Kontrola bez diaľkového monitoringu
Veľkosť zdroja (EO)
Kategórie I,II,III
Kategórie +P,+D
25.5.2021
8
do 20 EO
1x ročne
1x ročne
20 – 50 EO
1x ročne
2x ročne
Časť A.3.2
Technická revízia malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov s diaľkovým monitoringom
Kontrola s diaľkovým monitoringom
Veľkosť zdroja (EO)
Kategórie I,II,III
Kategórie +P,+D
do 20 EO
1x za dva roky
1x za dva roky
20 - 50 EO
1x za dva roky
1x za dva roky
6. Pôvodná príloha č. 15 Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie sa označuje ako príloha č. 16.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.