TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona s právom Európskej únie
Smernica Rady
91/271/EHS
z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (Ú. v. ES L 135. 30. 5. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení smernice Komisie 98/15/ES (Ú. v. ES L 67, 7. 3. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008/ES (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008)
NZ - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok, (§,O, V. P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 2
Bod 5
5. "zberný systém" je systém kanálov, ktoré zbierajú a odvádzajú komunálnu odpadovú vodu;
N
NZ
§ 2
písm. b), n),
o)
b) verejnou kanalizáciou prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie komunálnych odpadových vôd1) (ďalej len „odpadová voda“) umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd; verejnou kanalizáciou sa rozumie aj samostatná čistiareň odpadových vôd, ak plní funkciu čistenia odpadových vôd vo verejnom záujme a prívod odpadových vôd do tejto čistiarne sa zabezpečuje iným spôsobom ako stokovou sieťou, najmä dovozom fekálnym vozidlom.
n) prevádzkovo súvisiacou verejnou kanalizáciou kanalizácia, ktorá nemôže samostatne odvádzať a spravidla aj čistiť odpadové vody, ale iba prostredníctvom verejnej kanalizácie vo vlastníctve inej právnickej osoby, na ktorú sa pripája,
o) súčasťou vodovodného potrubia verejného vodovodu a potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie šachty, čerpacie stanice, kalníky, vzdušníky a iné objekty týchto podzemných vedení.
Ú
Čl. 3
Ods. 1
3. veta
Tam, kde nie je vytvorenie zberného systému opodstatnené buď kvôli tomu, že by nepredstavoval prínos pre životné prostredie, alebo by vyžadoval rozsiahle náklady, použijú sa individuálne systémy alebo iné primerané systémy dosahujúce rovnakú úroveň ochrany životného prostredia.
N
NZ
NZ
Čl. II
§ 36 ods. 18 a 19
Čl. II
§ 53 ods.2
(18) Malá čistiareň odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov predstavuje súbor objektov a zariadení na čistenie splaškových odpadových vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo pred ich iným použitím s veľkosťou do 50 ekvivalentných obyvateľov a prítokom menším ako 10 m3/deň.
(19) Podrobnosti o kategóriách malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov, minimálnej účinnosti malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov, limitných hodnotách ukazovateľov znečistenia vypúšťaných splaškových odpadových vôd do povrchových vôd a do podzemných vôd, o prevádzke malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov, prevádzkovom denníku a revíznom technikovi na kontrolu stavu a funkčnosti malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov, o osvedčení pre revízneho technika, ktoré vydá poverená osoba ministerstvom po absolvovaní preškolenia a o minimálnych požiadavkách na vzdelanie a prax pre revízneho technika ustanoví nariadenie, ktoré vydá vláda.
(2) Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný vykonávať raz za rok (bez diaľkového monitoringu) a raz za dva roky (s diaľkovým monitoringom) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby poverenej ministerstvom technickú revíziu a výsledky týchto revízií odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy. Vlastník malej čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov je povinný odstrániť nedostatky v lehote do 60 dní od vykonanej technickej revízie.
Ú
Ú
Príl. II, bod A
písm. a), časť i)
PRÍLOHA II
KRITÉRIÁ IDENTIFIKÁCIE CITLIVÝCH A MENEJ CITLIVÝCH OBLASTÍ
A. Citlivé oblasti
Vodná oblasť musí byť identifikovaná ako citlivá oblasť, ak patrí do jednej z nasledujúcich skupín:
a) prírodné sladkovodné jazerá, iné sladkovodné oblasti, estuárie a pobrežné vody, ktoré sa pokladajú za eutrofické alebo ktoré sa v blízkej budúcnosti môžu stať eutrofickými, ak sa nepodnikne akcia na ich ochranu.
Pri posudzovaní toho, ktoré živiny by sa mali znížiť pri ďalšom čistení, sa môžu zohľadniť nasledujúce prvky:
i) jazerá a potoky siahajúce do jazier/rezervoárov/uzavretých zálivov, pri ktorých sa zistila slabá výmena vody a kde môže nastať zhromažďovanie. V týchto oblastiach sa musí zahrnúť odstraňovanie fosforu, pokiaľ sa nedá preukázať, že odstraňovanie nemá účinok na úroveň eutrofizácie. Tam, kde sa robí vypúšťanie z veľkých aglomerácií, sa môže posúdiť tiež odstraňovanie dusíka;
N
NZ
Čl. II
Príl.3
Bod 1
2. a 3. veta
Pri posudzovaní, ktoré živiny by mali byť znížené ďalším čistením, sa môže zohľadniť slabá výmena objemu vody v jazerách alebo vo vodných nádržiach v dôsledku nedostatočného prítoku. V týchto oblastiach sa musí zahrnúť odstraňovanie fosforu, ak sa preukáže, že odstraňovanie fosforu bude mať účinok na zníženie rizika alebo úrovne prejavu eutrofizácie.
Ú
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čiast. ani úplná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)